Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Objednávky > Súhlas so zasielaním obchodných oznámení

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení

Týmto udeľujem výslovný súhlas spoločnosti STORMWARE s.r.o., IČO: 36244791, so sídlom Matúšova 48, 811 04 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 25716/B (ďalej ako Prevádzkovateľ osobných údajov alebo len Prevádzkovateľ), aby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej ako Antispamový zákon) a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej ako GDPR) spracúvala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko;
 • obec, ulica a PSČ;
 • názov spoločnosti (podľa IČO);
 • kontaktný e-mail;
 • IP adresa.

Uvedené osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účely zasielania aktuálnych informácií zo sveta spoločnosti STORMWARE, zasielania ponúk služieb a produktov v súlade s Antispamovým zákonom, a to predovšetkým formou nasledujúcich typov e-mailových spravodajov:

 • Aktualizácia online a mimoriadne spravodaje 
  Spravodaj informuje o nových funkciách, updatoch alebo nových verziách programov STORMWARE. Spravodaj je zasielaný na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
 • Obchodné ponuky STORMWARE
  Spravodaj informuje o zľavách a mimoriadnych ponukách spoločnosti STORMWARE.
  Na odber spravodaja je potrebné udeliť súhlas.
 • Novinky zo sveta STORMWARE Office 
  Spravodaj informuje o novinkách v programoch STORMWARE, o ponuke súvisiacich služieb, o praktických informáciách a zaujímavostiach z legislatívnych oblastí, o termínoch školení a tipoch na uľahčenie každodennej práce. Na odber spravodaja je potrebné udeliť súhlas.

Po udelení súhlasu môžete svoje nastavenie zasielania jednotlivých typov spravodajov kedykoľvek zmeniť na https://www.stormware.sk/spravodaje.

Prevádzkovateľ bude vaše uvedené osobné údaje spracúvať počas doby trvania súhlasu (od okamihu elektronickej registrácie až do odvolania súhlasu), najdlhšie však do uplynutia troch rokov odvtedy, keď prestanete byť zákazníkom Prevádzkovateľa.

Máte právo svoj súhlas súvisiaci s ochranou údajov kedykoľvek odvolať prostredníctvom Centra administrácie spravodajov na https://www.stormware.sk/spravodaje alebo odhlásením priamo v doručenom e-maile. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevádzkovať spracúva na základe iného právneho základu, ako je vami udelený súhlas. V súlade s č. 15, 16 a 17 GDPR máte ďalej právo:

 • vyžadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame;
 • vyžadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov;
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť;
 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov;
 • môžete kedykoľvek podať sťažnosť, týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností prevádzkovateľa plynúce z GDPR, dozornému orgánu. Dozorným orgánom je  Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
  www.dataprotection.gov.sk

Ďalej máte právo podať námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu. Máte kedykoľvek právo podať proti takémuto spracúvaniu námietku. Ak takúto námietku podáte, nebude Prevádzkovateľ vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ďalej spracúvať.

Vaše práva môžete uplatniť u zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov (DPO), prostredníctvom e-mailu dpo@stormware.sk.

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Súčasne touto cestou dávate výslovný súhlas na zasielanie vyššie uvedených komerčných informácií formou priameho marketingu. Je teda úplne na vašom slobodnom rozhodnutí, či tieto obchodné informácie chcete prijímať. Právnym základom pre zasielanie takýchto informácií je váš súhlas, resp. nevyjadrenie vášho nesúhlasu so zasielaním nevyžiadanej komunikácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 2 Antispamového zákona, kedy je Prevádzkovateľovi na účely priameho marketingu dovolené používanie elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi, a to za predpokladu, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané Prevádzkovateľom v spolupráci so spoločnosťou STORMWARE s.r.o. ČR, IČO: 25313142, s ktorou má Prevádzkovateľ uzatvorenú Sprostredkovateľskú zmluvu. Vaše osobné údaje nie sú ďalej prenášané k žiadnemu ďalšiemu Sprostredkovateľovi, príjemcom ani tretím stranám.

Súhlas je udelený odo dňa zaškrtnutia príslušného políčka v registračnom formulári alebo samotným odoslaním registračného formulára a je zaznamenaný v databáze Prevádzkovateľa. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132733 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: