Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Co znamenají jednotlivé typy uvedené na záložce Daně a pojistné v agendě Personalistika?

odpověď

Sleva – poplatník (podepsal prohlášení) 
Aktuálně je základní sleva na poplatníka stanovena ve výši 27 840 Kč ročně. Měsíční sleva činí 2 070 Kč.

Daňové zvýhodnění na dítě, na 2. dítě a 3. a každé další dítě 
Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 15 204 Kč ročně (na 2. díte ve výši 19 404 Kč ročně a na 3. a každé další dítě ve výši 24 204 Kč). Zvýhodnění na dítě je realizováno formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinací slevy a daňového bonusu.

U poplatníků, kteří podepsali Prohlášení, se bude měsíční záloha na daň z příjmů snižovat o daňové zvýhodnění, a to ve výši podle vybraného typu. V případě, že je záloha nižší než daňové zvýhodnění, bude poplatníkovi vyplacen daňový bonus. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5 025 Kč. Je-li měsíční bonus nižší než 50 Kč, nevyplácí se, je-li vyšší než 5 025 Kč, vyplatí se 5 025 Kč. O vyplacené bonusy se sníží odvod záloh na daň z příjmů.

Sleva na dani a daňový bonus v ročním zúčtování daně z příjmů
Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění náleží zaměstnanci sleva na dani maximálně do výše daňové povinnosti. Je-li daň nižší než celková částka daňového zvýhodnění, má zaměstnanec nárok na vyplacení daňového bonusu. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně.

Daňové zvýhodnění na dítě - neuplatňuje
Pro správný vstup do sestavy  Potvrzení zaměstnavatele pro uplatnění daňového zvýhodnění. Sestava slouží pro druhého z poplatníků, který vyživuje dítě ve společné domácnosti.

Sleva – manželka (manžel), Sleva – manželka (manžel) ZTP/P
Slevu lze uplatnit na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč, a to ve výši 24 840 Kč. V případě, že je uplatňovaná osoba držitelem ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Tato sleva se poskytuje jako sleva na roční dani, tedy nikoli jako sleva na zálohách v jednotlivých měsících.

Sleva – invalidita 1. nebo 2. stupně 
Sleva – invalidita 1. nebo 2. stupně (dříve vlastní částečná invalidita) je ve výši 2 520 Kč ročně, výše měsíční slevy činí 210 Kč.

Sleva – invalidita 3. stupně 
Sleva – invalidita 3. stupně (dříve vlastní plná invalidita) je ve výši 5 040 Kč, výše měsíční slevy činí 420 Kč.

Sleva – vlastní invalidita ZTP/P
Sleva – vlastní invalidita ZTP/P je ve výši 16 140 Kč, výše měsíční slevy činí 1 345 Kč.

Sleva – vlastní studium
Sleva na dani při vlastním studiu je ve výši 4 020 Kč, měsíční výše slevy činí 335 Kč.

Starobní důchod
Zadaný typ má pouze informační charakter.

Sleva - za umístění dítěte
Slouží pouze pro roční uplatnění. Jedná se o celkovou výši nákladů za umístění dítěte v předškolním zařízení. Slevu lze uplatnit za každé vyživované dítě maximálně ve výši částky minimální mzdy platné na začátku zdaňovačího období.  

Dary dle zákona o dani z příjmů
Slouží pouze pro roční uplatnění. Do pole Částka uveďte součet hodnoty darů poskytnutých ve zdaňovacím období, které lze odečíst od základu daně. Úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období musí činit alespoň 1 000 Kč resp. přesáhne 2 % ze základu daně, maximálně však lze odečíst 15 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve oceňuje částkou 3 000 Kč.

Úhrada za zkoušky ověřující vzdělání
Tento odpočet si může zaměstnanec uplatnit v ročním zúčtování daně z příjmů v případě, že úhradu za zkoušku zaplatil zaměstnanec.
Maximální výše odpočtu úhrady za zkoušky je 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč; u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.

Úroky z úvěrů
Tento typ slouží pouze pro roční uplatnění. Od základu daně lze uplatnit úroky z úvěru ze stavebního spoření a úroky z hypotéčního úvěru. Před provedením ročního zúčtování záloh DzP uveďte do pole Částka součet úroků, které lze odečíst od základu daně. Úhrnná částka úroků nesmí překročit 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků. Program POHODA danou hranici automaticky nehlídá.

Zaplaceno na penzijní připojištění
Uveďte zde součet příspěvků zaplacených zaměstnancem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem ve zdaňovacím období.

Zaplaceno na životní pojištění
Slouží pouze pro roční uplatnění. Pokud si zaměstnanec platí životní pojištění, může si od základu daně za zdaňovací období odečíst zaplacené pojistné na životní pojištění, a to v maximální částce 24 000 Kč. Musí však splnit další požadavky zákona o daních z příjmů dle § 15, odst. 6.

Příspěvky odborové organizaci
Slouží pouze pro roční uplatnění. Do pole Částka zadejte součet příspěvků zaplacených ve zdaňovacím období, které lze odečíst od základu daně. Program POHODA danou hranici automaticky nehlídá. Maximálně lze odečíst dle podmínek zákona o daních z příjmů částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.

1% z pořizovací ceny vozu
Do pole Částka zadejte 1% z pořizovací ceny vozu, nejméně však 1000 Kč. Zadaná částka automaticky vstoupí při vystavení mzdy do pole Zd. náhr. naturální v části Zvýšení základu na záložce Čistá mzda, čímž se automaticky navýší základ sociálního resp. zdravotního pojištění a základ daně. Částku je třeba zadat i za započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Pokud zaměstnavatel poskytne postupně v jednom kalendářním měsíci více vozidel, uvede se částka ve výši 1% z nejvyšší vstupní ceny vozu. Pokud je poskytnuto více vozidel současně, uvádí se 1% z úhrnu vstupních cen všech vozů. Pokud není v ceně vozu zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro  tyto účely se  vstupní cena o daň zvýší.

Nevyplacená mzda – zdanitelný příjem
Podle novely zákona o dani z příjmů z 1. 5. 2004 se za příjmy daného kalendářního roku považují příjmy, které byly za tento rok dosaženy, pokud budou do 31. ledna následujícího roku zaměstnanci vyplaceny nebo zaměstnancem obdrženy. Příjmy vyplacené nebo obdržené po 31. lednu jsou příjmem toho roku, ve kterém byly vyplaceny nebo obdrženy.
Do pole Částka uveďte příjmy, které nebyly zaměstnanci do 31. 1. následujícího roku vyplaceny. Tato částka se při výpočtu ročního zúčtování odečte. Rozhodný den pro uznání úhrady do 31. ledna je den, kdy zaměstnavatel má finanční prostředky odepsané z účtu.

Nevyplacená mzda – pojistné
Do pole Částka uveďte pojistné, které nebylo zaměstnavatelem za zaměstnance do 31. 1. následujícího roku odvedeno. Tato částka se při výpočtu ročního zúčtování odečte.

Nevyplacená mzda – záloha na daň
Do pole Částka uveďte výši zálohy na daň, která nebyla zaměstnavatelem za zaměstnance do 31. 1. následujícího roku odvedena. Tato částka se při výpočtu ročního zúčtování odečte.

Nevyplacená mzda – daňový bonus
Do pole Částka uveďte výši daňového bonusu, který nebyl zaměstnanci do 31. 1. následujícího roku vyplacen. Tato částka se při výpočtu ročního zúčtování odečte.

Vyplaceno z dlužných mezd – zdan. příjem
Do pole Částka uveďte příjmy z minulých let, které byly zaměstnanci po  31. 1. vyplaceny. Tato částka vstoupí do tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech. Pokud jsou zaměstnanci v průběhu roku dodatečně vypláceny dlužné mzdy z předchozích let, má zaměstnanec povinnost podat si přiznání k dani z příjmů fyzických osob a nemůže požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování.

Vyplaceno z dlužných mezd – pojistné
Do pole Částka uveďte pojistné vztahující se k příjmům z minulých let, které byly zaměstnanci vyplaceny po 31. 1. Tato částka vstoupí do tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech. Pokud jsou zaměstnanci v průběhu roku dodatečně vypláceny dlužné mzdy z předchozích let, má zaměstnanec povinnost podat si přiznání k dani z příjmů fyzických osob a nemůže požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování.

Vyplaceno z dlužných mezd – záloha na daň
Do pole Částka uveďte zálohu na daň vztahující se k příjmům z minulých let, které byly zaměstnanci vyplaceny po 31. 1. Tato částka vstoupí do tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech. Pokud jsou zaměstnanci v průběhu roku dodatečně vypláceny dlužné mzdy z předchozích let, má zaměstnanec povinnost podat si přiznání k dani z příjmů fyzických osob a nemůže požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování.

Plátcem zdravotního pojistného stát
Uveďte u zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního nebo částečně invalidního důchodu v případě, že zaměstnáváte více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu zaměstnanců.
Tento typ dále zadejte u zaměstnanců, na které se nevztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění.

Zdanit zvláštní sazbou do limitu, jinak zálohově
Zadejte v případě, kdy zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani z příjmů. Mzda zaměstnance bude zdaněna do limitu srážkovou daní a nad limit bude uplatněna zálohová daň. 
Zvláštní sazba do limitu se uplatňuje u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce. U ostatních příjmů z pracovních poměrů bude srážková daň uplatněna při příjmu do 3 000 Kč včetně, pokud tento zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka.

Zdanit zvláštní sazbou - nerezidenti
Platí pouze pro členy statutárních orgánů právnických osob, kteří jsou nerezidenty ČR a ze své odměny odvádějí srážkovou daň.
 
Platit doplatky do minima zdr. poj. - zaměstnanec, zaměstnavatel, 1/3 zaměstnanec, 2/3 zaměstnavatel
Uveďte u zaměstnanců, na něž se vztahuje povinnost doplácet pojistné na zdravotní pojištění do výše minimální mzdy. Vyberte příslušný typ podle toho, na koho se vztahuje povinnost platit doplatky zdravotního pojištění. Doplatky platí zaměstnavatel pouze v případě překážek v práci ze strany zaměstnavatele.

Platit doplatky do minima zdr. poj. - neplac. volno
Platné do 12/2014.

Bez odvodu zdravotního pojistného, Bez odvodu sociálního pojistného, Bez odvodu daně
Zadejte v případě, kdy zaměstnanec není povinen platit zdravotní pojištění, sociální pojištění, případně i daň. Příkladem pro zavedení prvních dvou typů je např. Dohoda o provedení práce, kdy je odváděna pouze daň z příjmů.

Vyplacený bonus na dítě u jiného zaměstnavatele, Příjem u jiného zaměstnavatele, Pojistné u jiného zaměstnavatele, Zálohy na daň u jiného zaměstnavatele
Zadejte v případě, že zaměstnanec předložil pro roční zúčtování Potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele.

Zaměstnání malého rozsahu
Uveďte u zaměstnanců, kteří splňují definici zaměstnání malého rozsahu dle zákona o nemocenském pojištění.

Účast na důchodovém spoření
Platné do 12/2015

Stravenkový paušál
Použijete v případě, kdy má být zaměstnanci vyplácen stravenkový paušál. Do sloupce Částka zadejte denní hodnotu stravenkového paušálu, případně zkontrolujte hodnotu přenesenou z Globálního nastavení. 
 

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím