Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.10 Záložka Súčet

410_1.png

Na záložke môžete nastaviť vlastnosti súčtového pola, ktoré slúži pre rôzne výpočty v rámci tlačovej zostavy.

Najprv v stromovej štruktúre alebo v zozname zvoľte rovnakým spôsobom ako na záložke Pole príslušné pole, na ktoré bude aplikovaná jedna z nižšie uvedených súčtových funkcií. Pole musí byť zvolené vždy, ale nie je podmienkou, aby bolo rovnako samo zobrazené v zostave.

Potom vyberte z výklopného zoznamu jednu zo súčtových funkcií, ktorá bude aplikovaná na vybrané pole. Zvoliť môžete z nasledujúcich možností:

  • Počet – spočíta v zadanom poli tie údaje, ktoré obsahujú nejakú hodnotu (teda nie sú NULL) a vráti počet neprázdnych hodnôt vo zvolenom poli. Bližšie informácie o hodnote NULL nájdete na záložke Vzorec.
  • Počet rôznych – spočíta, koľko rôznych hodnôt sa vyskytuje vo zvolenom poli, a vráti ich počet. Pozor! Funkcia si nepamätá všetky hodnoty, iba hodnotu porovnáva s predchádzajúcou. Preto musia byť hodnoty pola správne zotriedené už z programu POHODA.
  • Minimum – vracia minimálnu číselnú hodnotu z hodnôt zadaných vo zvolenom poli. V tomto prípade je i dátový typ Dátum číselná hodnota.
  • Maximum – vracia maximálnu číselnú hodnotu z hodnôt vo zvolenom poli. V tomto prípade je i dátový typ Dátum číselná hodnota.
  • Súčet – vracia súčet všetkých hodnôt zo zvoleného pola. Pozor! Funkciu súčet je možné aplikovať iba na tie polia, ktoré obsahujú číselný údaj. Tu naopak nemožno použiť pole s dátovým typom Datum.
Súčtová funkcia Počet rôznych porovnáva hodnotu vždy s hodnotou predchádzajúcou, preto pre jej správnu činnosť musia byť hodnoty pola správne zotriedené už z programu POHODA.

Vo výklopnom zozname Nulovať v sekcii je možné nastaviť, v ktorej sekcii sa má nulovať výsledok funkcie. Tým napríklad určíte, či súčet má byť kumulovaný od začiatku tlačovej zostavy, alebo sa majú hodnoty sčítať za každú stránku zvlášť.

Súčtové pole nebude pracovať správne, ak bude aplikované na vzorec, ktorý vždy nevracia rovnaký dátový typ.

Pozor! Ak aplikujete súčtové pole na vzorec, musíte zaistiť, aby vzorec vracal vždy rovnaký dátový typ. Súčtové pole nebude pracovať správne, ak sa napríklad pokúsite sčítať číslo a text. Bližšie informácie o dátovom type nájdete v popise záložky Pole.

Príkladom chybného použitia je nasledujúci výraz, ktorého návratová hodnota môže byť typu číslo alebo typu text. Výsledky takéhoto výrazu nie je možné sčítať.

if <:FA.KcCelkem:> then <:FA.KcCelkem:> else“zadarmo“;

Správne má výraz znieť takto:

if <:FA.KcCelkem:> then <:FA.KcCelkem:> else 0‚00;

Výklopný zoznam je prístupný iba vtedy, ak je súčtové pole umiestnené v sekcii Položka (viď záložka Sekcia). V ostatných prípadoch je zoznam zašednutý a nie je možné nulovaciu sekciu zvoliť ručne. Program automaticky nastaví ako nulovaciu tú sekciu, v ktorej sa súčtové pole nachádza.

410_1.png

Číslovanie položiek na zostave možno vykonať vložením súčtovej funkcie Počet do položiek na pole, ktoré nikdy nie je prázdne. Napr. ID, alebo povinný dátum. Bližšie viď Praktické príklady.

Príkladom zostavy so súčtovým polom je Priemerná spotreba v agende Kniha jázd. Súčtové pole aplikuje funkciu súčet na pole qDJspotr.Km (t.j. odjazdené kilometre), je umiestnené v sekcii Päta skupiny č.1 a je vždy nulované v sekcii Hlavička skupiny č.1. Pretože skupina je zoskupená podľa vozidiel (viď záložka Sekcia) a k nulovaniu dochádza vždy na začiatku novej skupiny, výsledkom súčtového pola je vždy súčet kilometrov iba za príslušné vozidlo.