Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.8 Záložka Zoznam

Na tejto záložke, ktorá je k dispozícií v objekte Pole, môžete nastaviť zoznam, prostredníctvom ktorého určíte textovú interpretáciu celých čísel vyskytujúcich sa ako hodnoty príslušného pola.

Príkladom, kedy je vhodné použiť záložku Zoznam, je pole FA.RelTpFak (typ zálohovej faktúry), ktoré okrem iného obsahuje celočíselné hodnoty 4 a 6. Až prostredníctvom zoznamu určíte, že hodnota 4 znamená typ zálohová faktúra, hodnota 6 typ proforma faktúra.

48_1.png

Zoznam je možné použiť iba na databázové polia, ktorých názov začína na „Rel“ (tzn. relácie) alebo „Ref“ (tzn. referencie). Ak také pole vyberiete na záložke Pole v dialógovom okne Vlastnosti objektu, môžete na záložke Zoznam zaškrtnúť pole Povoliť zoznam. Zaškrtnutím tohto pola sa dátový typ vybraného pola zmení z typu Celé číslo na dátový typ Zoznam a zároveň sa povolí práca so zoznamom. Pri ostatných databázových poliach, premenných a vzorcoch nie je možné so zoznamom pracovať.

V oddiele Zoznam je možné zaškrtnúť pole Pri tlači sa napojiť na zoznam programu POHODA, čím bude tlačová zostava prepojená so zoznamom definovaným priamo v ekonomickom systéme POHODA. V tomto prípade už nie je potrebné definovať zoznam v pravej časti tejto záložky. Pomocou prepínača Zobraziť časť určíte, ktorá časť zoznamu z programu POHODA bude použitá pre zobrazenie v tlačovej zostave.

48_2.png

Voľba Povoliť pole umožňuje vložiť do zoznamu textové objekty. Najprv sa v pravej časti dialógového okna nastavte na riadok, kam chcete umiestniť textovú položku, a potom stlačte tlačidlo Editovať. Otvorí sa dialógové okno Textová položka zoznamu, v ktorom môžete vyplniť príslušný text. Záložka Text je funkčne totožná so záložkou pre nastavenie textového pola. Tento postup má tú výhodu, že do zoznamu je možné vkladať nielen obyčajný text, ale i pole, t.j. databázové pole, premenné a vzorce.

48_1.png

Vzorec je použitý i v prípade uvedenom na ďalšom obrázku, kedy je zoznam použitý pre názov dokladu v tlačovej zostave Faktúra. Bližšie informácie o texte a vzorcoch sú uvedené na záložke Text, resp. na záložke Vzorec.

Ak nezaškrtnete na záložke Zoznam pole Pri tlači sa napojiť na zoznam programu POHODA ani pole Povoliť pole, môžete texty do tabuľky zoznamu doplniť priamo na tejto záložke.

Ľavý stĺpec tabuľky obsahuje vždy číslo a pravý stĺpec text, ktorý sa zobrazí v zostave, ak bude hodnota vybraného pola rovná uvedenému číslu.

48_2.png

Pri zadávaní najprv doplňte príslušnú hodnotu do stĺpca Číslo a v stĺpci Vlastný text uveďte textový ekvivalent tohto čísla.

V prípade, že chcete do zoznamu zadať text pre číslo, ktoré ešte nie je v zozname uvedené, najprv doplňte príslušné číslo do prázdneho riadku na konci tabuľky a potom už postupujte vyššie uvedeným spôsobom.

Ak potrebujete zrušiť niektoré riadky zoznamu, vykonáte to vymazaním príslušného čísla. Po potvrdení tlačidlom OK budú riadky bez čísla odstránené zo zoznamu. Tabuľka hodnôt zoznamu obsahuje nezmazateľné riadky NULL a !NULL, ktorými sa určuje interpretácia neznámych, resp. známych hodnôt pola. Údaj, ktorý sa má uviesť v prípade, že je hodnota pola neznáma, zadajte do riadku s NULL. Údaj, ktorý má byť uvedený pre všetky ostatné hodnoty pola, ktoré nie sú v zozname, zadajte do riadku s !NULL.