Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Uzávierka > Účtovanie na prelome účtovných období

9.1 Účtovanie na prelome účtovných období

Po ukončení kalendárneho roku potrebujete ešte určitý čas účtovať v účtovníctve roku minulého, aby ste doplnili zvyšné doklady a účtovníctvo doladili s ohľadom na daňovú povinnosť. Zároveň však potrebujete zapisovať doklady z nového účtovného obdobia, vystavovať faktúry, spracovať mzdy a priznanie k DPH. Napríklad v januári 2021 ste ešte neuzavreli rok 2020, ale už potrebujete účtovať doklady z roka 2021.

Povel Účtovanie na prelome období… v ponuke Účtovníctvo/Uzávierka umožňuje prepínať bežné účtovné obdobie a obdobie nasledujúceho roka. Údaje pritom zostávajú stále v rovnakom súbore. Po vystavení priznania dane z príjmov môžete údaje rozdeliť na dva súbory (napríklad na rok 2020 a 2021) funkciou Údajová uzávierka.

Účtovanie v novom účtovnom období bez údajovej uzávierky je v stavovom riadku indikované písmenom p za číslom roka (napr.: 2021p znamená prechodné účtovanie v roku 2021 bez uzavretia roka 2020).

V dialógovom okne Účtovanie na prelome účtovných období môžete v hospodárskom roku ešte meniť kalendárny rok pre prácu v agendách miezd a pre priznanie DPH.

Keď zaškrtnete voľbu Účtovanie v nasledujúcom období bez údajovej uzávierky, sprístupní sa možnosť automatického zaúčtovania dokladov k časovému rozlíšeniu a odpisov dlhodobého majetku. Akonáhle danú možnosť zaškrtnete a potvrdíte OK, dôjde k vytvoreniu účtovných záznamov pre nasledujúce obdobie. V opačnom prípade sa časové rozlíšenie a odpisy zaúčtujú až pri údajovej uzávierke.

Možnosť zaúčtovať doklady k časovému rozlíšeniu pre nasledujúce účtovné obdobie, ak také doklady v agende existujú, je aktívna iba v účtovnej jednotke typu Podvojné účtovníctvo.