Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Uzávierka > Uzávierka kurzových rozdielov

9.2 Uzávierka kurzových rozdielov

Uzávierka kurzových rozdielov neuhradených pohľadávok a záväzkov v cudzej mene

Uzávierku neuhradených pohľadávok a záväzkov v cudzej mene vykonáte povelom Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka kurzových rozdielov/Neuhradených pohľadávok a záväzkov…

Pred vykonaním tejto funkcie musí byť zadaný v kurzovom lístku kurz typu Uzávierkový pre všetky používané meny, a to k poslednému dňu účtovného obdobia, inak nebude možné funkciu vykonať.

Touto funkciou je možné vypočítať k jednotlivým neuhradeným pohľadávkam a záväzkom v cudzej mene kurzové rozdiely, vytvoriť pre ne interné doklady a aktualizovať na nich čiastku k likvidácii. V zobrazenom sprievodcovi je možné na prvej strane vybrať číselný rad pre zaúčtovanie kurzového rozdielu k pohľadávke, resp. záväzku. Na poslednej strane sprievodcu uvidíte informácie o výsledku uzávierky.

Uzávierka kurzových rozdielov neuhradených pohľadávok a záväzkov v cudzej mene

Zoznam automaticky vytvorených interných dokladov, vrátane ich zaúčtovania, zobrazíte vo formáte HTML alebo ho môžete vytlačiť.

Automaticky vytvorené interné doklady sa zaúčtujú nasledovne:

1. Ak má faktúra vo formulári zadanú predkontáciu alebo vlastnú predkontáciu Bez, zaúčtujú sa interné doklady na príslušný syntetický alebo analytický účet spolu so súvzťažným zápisom na účet 563, resp. 663 (podľa zadania v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny).

2. Ak má faktúra zadanú predkontáciu Bez, Neviem alebo Ručne, zaúčtujú sa interné doklady podľa predkontácií zadaných v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny.

Výpočet prebehne k poslednému dňu účtovného obdobia. Pri likvidácii týchto pohľadávok a záväzkov v nasledujúcom účtovnom období sa bude počítať kurzový rozdiel vzhľadom ku kurzu posledného dňa účtovného obdobia, nie ku kurzu dokladu.

Uzávierka kurzových rozdielov devízových účtov a valutových pokladní

Uzávierka kurzových rozdielov devízových účtov a valutových pokladní

Uzávierku devízových účtov a valutových pokladní vykonáte prostredníctvom povelu Účtovníctvo/Uzávierka/Uzá­vierka kurzových rozdielov/Devízových účtov a valutových pokladní… Táto funkcia automaticky vypočíta k bankovým účtom a pokladniam v cudzej mene kurzové rozdiely, vytvorí pre ne doklady v agende Banka, resp. Pokladňa a zaúčtuje ich podľa predkontácií zadaných v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny/Uzávierka kurz. rozdielov.

Ak používate analytické účty pre jednotlivé valutové pokladne, resp. devízové účty, tak i doklady, ktoré sú vytvorené touto uzávierkou, sa automaticky zaúčtujú na príslušný analytický účet, a to i v prípade, že v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny/Uzávierka kurz. rozdielov bude uvedený účet syntetický.