Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

9.4 Údajová uzávierka

Pred vyvolaním údajovej uzávierky odporúčame uzatváranú firmu zálohovať. Jedine zálohované údaje vám umožnia údajovú uzávierku zrušiť a vrátiť sa do stavu pred jej vykonaním.

Údajová uzávierka slúži na prevod potrebných údajov z roka na rok. Rozdelí existujúce účtovníctvo do dvoch samostatných súborov. Údajovú uzávierku spustíte prostredníctvom povelu s rovnakým názvom z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka.

Nová databáza

V agende Účtovné jednotky pribudne nová účtovná jednotka – firma rovnakého mena, pripravená na ďalšie účtovné obdobie. Obsahuje všetky doklady nového účtovného obdobia, ktoré sú vytvorené v existujúcom účtovníctve. Prevezmú sa do nej stavy všetkých bankových účtov a pokladní ku koncu minulého obdobia, to znamená, že sa nastavia počiatočné stavy pokladní a bežných účtov. Ďalej sa prevedú všetky adresy z agendy Adresár, neuhradené pohľadávky a záväzky, nevybavené dopyty a ponuky, neuplatnené zálohové faktúry, skladové zásoby, majetok, ktorý nebol v minulom roku vyradený, zoznamy vrátane číselných radov, ktorým program do prefixu (predpony) vloží dve číslice charakterizujúce nové účtovné obdobie, a všetky ďalšie nastavenia programu.

Do novej databázy sa tiež prevedú všetci zamestnanci z agendy Personalistika, ktorým nebol v predošlom roku ukončený pracovný pomer, vrátane možných vystavených miezd v agende Mzdy, ktoré už spadajú do nového účtovného roka.

Ak vediete podvojné účtovníctvo, potom ešte pred vykonaním údajovej uzávierky musíte spustiť účtovnú uzávierku. Počas údajovej uzávierky nastaví POHODA i príslušné hodnoty, ktoré prevzala z účtovnej uzávierky, do agendy Počiatočné stavy účtov. Okrem iného sú do agendy Začiatočné stavy salda prevedené nezlikvidované pohľadávky a záväzky.

Stará databáza

V podvojnom účtovníctve sa k prevedeným neuhradeným dokladom z minulého účtovného obdobia automaticky priradí predkontácia s názvom Vlastná predkontácia BEZ. Doklady, pri ktorých bola predkontácia Neviem, Bez či Ručne, sa do ďalšieho účtovného obdobia prevedú s predkontáciou BEZ.

Účtovníctvo starého účtovného obdobia zostane i naďalej v zozname účtovných jednotiek v agende Účtovné jednotky. Údajová uzávierka z tejto databázy odstráni všetky záznamy s dátumom nového účtovného obdobia, ktoré boli prevedené do novej databázy. S týmto účtovníctvom môžete ďalej pracovať, poslúži vám najmä na prehliadanie, vyhľadávanie a tlač zostáv. V starom účtovníctve už však nevykonávajte žiadne opravy dokladov.