Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Jednoduché, podvojné účtovníctvo a DPH

Jednoduché, podvojné účtovníctvo a DPH

Program POHODA v závislosti od vybraného variantu umožňuje vedenie jednoduchého účtovníctva a/alebo podvojného účtovníctva, a to pre platcov i neplatcov DPH. Pre danú sústavu obsahuje vždy všetky potrebné a záväzné evidencie a knihy. POHODA umožňuje taktiež zákazkové vedenie jednoduchého, resp. podvojného účtovníctva pre neobmedzený počet účtovných jednotiek (okrem variantov Mini a Jazz).

Videokurz POHODA - krok za krokom

FZPotrebujete vystavovať len pár faktúr za mesiac? Vyskúšajte program POHODA Start. Stiahnuť si ho môžete zo stránok www.fakturacia-zadarmo.sk. Môžete v ňom pracovať, či už vediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.


Vyskúšať Poradiť sa Kúpiť

Jednoduché účtovníctvo

Základným pilierom jednoduchého účtovníctva je agenda Peňažný denník. Ten vytvára POHODA automaticky na základe dokladov, ktoré zadávate do agend Pokladňa a Banka. Daňové a nedaňové príjmy a výdaje rozlišuje pomocou typu predkontácie. Stačí, ak zvolíte vhodnú predkontáciu zaúčtovania. Tento praktický koncept Vám umožní oddelené vedenie pokladničnej knihy a knihy bankových výpisov, avšak naďalej môžete pracovať i s celým denníkom naraz. Dátumom uskutočnenia účtovného prípadu je dátum platby.

POHODA: Ponuka tlačových zostáv v agende Peňažný denník

Podvojné účtovníctvo

POHODA je určená pre spracovanie účtovníctva podnikateľských subjektov a neziskových organizácií. Obsahuje všetky povinné účtovné knihy a potrebné tlačové zostavy. Umožňuje ako účtovanie prostredníctvom predkontácií, tak priame účtovanie na súvzťažné účty. Pre čísla účtov v rámci analytickej evidencie ponúka voliteľne 3-6 miest. Môžete v nej sledovať všetky náklady a výnosy prehľadne členené na strediská, činnosti a zákazky. Dátumom uskutočnenia účtovného prípadu je dátum účtovného prípadu, resp. dátum platby. Vďaka rozlišovaniu nákladových a výnosových účtov na daňové a nedaňové, POHODA pomôže taktiež s prípravou podkladov k dani z príjmov.

POHODA: Agenda pre nastavenie a úpravu predkontácií

Hlavnou účtovnou knihou je agenda s názvom Účtovný denník. POHODA vytvára účtovný denník automaticky pri zápise a opravách prvotných dokladov vo všetkých súvisiacich agendách (napr. agendy pokladní, bánk, interných dokladov, faktúr a pod.). Súčasťou účtovného denníka je celý rad tlačových zostáv. Vytlačiť si môžete napr. štandardné zostavy účtovnej uzávierky v plnom rozsahu, pohyby na jednotlivých účtoch, súvahu alebo výsledovku analyticky.


Pri vedení jednoduchého a podvojného účtovníctva POHODA ponúka veľa možností a funkcií, napr.:

Likvidácia pohľadávok a záväzkov

Termín likvidácie v programe POHODA predstavuje súhrnnú účtovnú operáciu pre zápis úhrad pohľadávok a záväzkov. Likvidácia s automatickým vytvorením účtovného dokladu sa vykonáva v agendách bánk, pokladní a interných dokladov.

Daň z pridanej hodnoty

POHODA spracováva každú agendu týkajúcu sa DPH automaticky z prvotných daňových dokladov zapísaných do programu. V oblasti tejto dane POHODA podporuje, umožňuje, príp. automaticky zostavuje:

 • členenie DPH a členenie KV DPH podľa štruktúry daňového priznania a kontrolného výkazu DPH,
 • vystaviť, elektronicky podať a archivovať riadne, dodatočné i opravné priznania v súlade s daňovým tlačivom,
 • vystaviť, elektronicky podať a archivovať riadny i opravný kontrolný výkaz DPH v súlade s daňovým tlačivom,
 • vystaviť, elektronicky podať a archivovať podklady k súhrnnému, opravnému a dodatočnému súhrnnému výkazu v prípade dodania tovaru a služieb do iného členského štátu Európskej únie osobe registrovanej k dani v inom členskom štáte,
 • registráciu k DPH vo viacerých členských štátoch EÚ a jednoduché vystavovanie dokladov so sadzbami, ktoré sa odlišujú od sadzieb platných na Slovensku.

POHODA: Agenda pre zostavovanie priznaní k dani z pridanej hodnoty

Daň z príjmov

Rovnako jednoduché je zostavenie podkladov pre daň z príjmov. S programom POHODA si môžete nechať vypočítať daň kedykoľvek v priebehu účtovania. Na zaúčtované doklady to nebude mať žiadny vplyv a výpočet môžete kedykoľvek zopakovať. POHODA Vám taktiež pomôže s časovým rozlíšením nákladov a výnosov do príslušných účtovných období.


Saldo (podvojné účtovníctvo)

Saldokonto v programe POHODA sleduje vynulovanie čiastok strany Má dať a Dal vo vnútri jednotlivých skupín spárovaných dokladov. Výber dokladov zahrnutých do salda môžete ovplyvniť zadaním niekoľkých parametrom pri jeho zostavení.

POHODA: Dialógové okno pre zadanie parametrov zostavenia salda

Banka

Každodenné zaúčtovanie desiatok alebo stoviek bankových výpisov zaberie veľa času. Ak však výpisy získate v elektronickej podobe, POHODA túto časovo nákladnú prácu vykoná za Vás, a to vďaka funkciám pre homebanking. Všetky zvolené výpisy, kľudne i z rôznych bánk, načíta a postupne zrealizuje spárovanie, likvidáciu a zaúčtovanie všetkých položiek.

Ktorú POHODU vybrať?

Jednoduché účtovníctvo môžete viesť v týchto variantoch a radoch programu POHODA:

POHODA Mini - -
POHODA Lite - -
POHODA Standard POHODA SQL Standard POHODA E1 Standard

Podvojné účtovníctvo obsahujú zase tieto varianty a rady programu POHODA:

POHODA Profi POHODA SQL Profi POHODA E1 Profi
POHODA Premium POHODA SQL Premium POHODA E1 Premium

Variant Komplet obsahuje obidve sústavy, ako jednoduché, tak i podvojné účtovníctvo:

POHODA Komplet POHODA SQL Komplet POHODA E1 Komplet

Porovnanie variant
Vyberte si najvhodnejší variant systému POHODA:


Kam ďalej?

Mzdy a personalistika
Evidencia majetku
Skladové hospodárstvo


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 74324 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť