Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a DPH

V programe POHODA je možné viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo pre platiteľa i neplatiteľa DPH. POHODA pre danú sústavu obsahuje vždy všetky potrebné a záväzné evidencie a knihy. Umožňuje tiež zákazkové vedenie jednoduchého i  podvojného účtovníctva pre neobmedzený počet jednotiek.

Jednoduché účtovníctvo

Základným pilierom jednoduchého účtovníctva je agenda Peňažný denník, ktorý sa vytvára automaticky na základe dokladov v agende Banka a Pokladňa.

Základné funkcie

  • rozlišovanie daňových a nedaňových príjmov na základe typu predkontácie
  • možnosť vedenia pokladničnej knihy a knihy bankových výpisov oddelene

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O JEDNODUCHOM ÚČTOVNÍCTVE

Podvojné účtovníctvo

POHODA obsahuje všetky potrebné účtovné knihy a tlačové zostavy. Základom je agenda Účtovný denník, ktorá sa vypĺňa automaticky pri zápise a opravách dokladov vo všetkých súvisiacich agendách (agendy pokladňa, banka, interné doklady, faktúry a pod.).

Základné funkcie

  • účtovanie prostredníctvom predkontácií aj priame účtovanie na súvzťažné účty
  • voliteľne 3–6 miest pre čísla účtov v rámci analytickej evidencie
  • prehľadné sledovanie nákladov a výnosov členených na strediská, činnosti a zákazky
  • saldokonto - automatická kontrola vynulovania čiastky na strane Má dať a Dal vnútri jednotlivých skupín spárovaných dokladov

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE

Softvér POHODA nie je určený len pre podnikateľské subjekty. Účtovníctvo v ňom môžu viesť i neziskové organizácie.

„V závislosti od vybraného variantu môžete viesť jednoduché a/alebo podvojné účtovníctvo. Ostatné uvedené funkcie sú spoločné pre obe.“

Likvidácia pohľadávok a záväzkov

Pojem likvidácia v programe POHODA predstavuje súhrnnú účtovnú operáciu pre zápis úhrad pohľadávok a záväzkov. Likvidácia s automatickým vytvorením účtovného dokladu sa vykonáva v agendách banka, pokladňa a interné doklady.

Daň z pridanej hodnoty

POHODA spracováva všetky agendy týkajúce sa DPH:

Daň z príjmov

Rovnako jednoduché je zostavenie podkladov pre daň z príjmov a následné vystavenie či odoslanie daňového priznania. Program POHODA naviac môže vypočítať daň kedykoľvek v priebehu účtovania a na zaúčtované doklady to nebude mať žiadny vplyv. Pomôže vám tiež s časovým rozlíšením nákladov a výnosov do príslušných účtovných období.