Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Sklady a majetok

Skladové agendy využijete nielen na reálne vedenie skladov, ale aj na jednoduchšie vystavovanie položkových dokladov. Ak spravujete nejaký druh majetku, jeho evidencia, odpisovanie a účtovanie nie je pre účtovný program POHODA žiadny oriešok – takmer všetko vyrieši automaticky.

Evidencia majetku od obstarania až po vyradenie

Evidenciu, odpisovanie a účtovanie majetku rieši POHODA takmer automaticky. Poradí si s dlhodobým hmotným, nehmotným a krátkodobým majetkom.

  • obstaranie nákupom, vkladom do podnikania, vlastnou výrobou, darom alebo v rámci dotácie
  • evidencia pomocou čiarových kódov, tlač kariet majetku, protokolov, inventárnych štítkov a rôznych prehľadov
  • členenie podľa interných potrieb
  • technické zhodnotenie
  • zvýšenie či zníženie ceny, automatický výpočet a zaúčtovanie daňových odpisov, prerušenie odpisovania
  • vyradenie likvidáciou, predajom, darovaním, vkladom do základného imania iného subjektu, bezodplatným prevodom alebo preradením do osobného užívania

Skladové hospodárstvo vs. typ účtovnej evidencie

Skladovú evidenciu môžete mať pod jednou strechou programu POHODA spolu s jednoduchým alebo podvojným účtovníctvom. Záznamy zo skladov sú prepojené s príslušnými knihami a prehľadmi. Ak vediete podvojné účtovníctvo, môžete si zvoliť účtovanie zásob spôsobom A alebo B.

Množstvo činností za vás POHODA vybaví automaticky

Vypočíta a zaúčtuje určité operácie – napr. pri inventúre, kedy tiež porovná skutočnosť s evidovaným stavom.

Kontroluje a sleduje väčšinu údajov - napr. minimálne limity jednotlivých položiek na sklade

Urobí niektoré opakujúce sa činnosti – napríklad má funkciu na automatické objednávanie zásob pod nastavený limit.

Efektívnejšia správa zásob

POHODA umožňuje vedenie neobmedzeného počtu skladov a ich členení podľa vlastných potrieb. Prácu so skladovými zásobami uľahčujú hlavne náhľady zásob a čiarové kódy, ktoré sa využívajú aj pri inventúre. Dokonalý prehľad o zásobách dopĺňajú informácie o zárukách, šaržách a výrobných číslach.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O SKLADOVOM HOSPODÁRSTVE

Sledovanie hodnoty zásob a ich pohybu

POHODA sama rozpočíta vedľajšie obstarávacie náklady, napr. podľa podielu nákupných cien zásob v dodávke. Nákupné ceny sa môžu v priebehu času meniť, preto POHODA priebežne prepočítava váženú nákupnú cenu tovaru na sklade. Vďaka previazanosti dokladov so skladovými agendami tak ľahko zistíte aktuálne stavy zásob na skladoch.

Prehľad o reklamáciách a opravách

V systéme POHODA môžete mať prehľad o kompletnej histórii reklamačných konaní a záručných aj pozáručných opravách. Rovnako, ako ostatné agendy, sú aj tieto prepojené so súvisiacimi dokladmi a obsahujú celý rad tlačových zostáv.

Predaj tovaru priamo z programu POHODA a cez internet

Pri predaji vychádza POHODA z nákupných cien, z ktorých vypočíta tiež základnú a vedľajšie predajné ceny . Tie potom automaticky upravuje pomocou individuálnych cenníkov a zliav platných pre konkrétneho partnera. Umožňuje priamy predaj tovaru pomocou vstavanej predajne Kasa, a tiež cez internet.