Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

11.18 Čiarové kódy

Skladové zásoby môžete rýchlo vyhľadávať pomocou čítačky čiarových kódov pripojenej k sériovému portu (RS 232).

Nastavenie čítačky

POHODA spolupracuje s pripojenými externými zariadeniami – čítačka čiarových kódov, pokladničný displej, peňažná zásuvka, registračná pokladňa, fiškálna tlačiareň. Bližšie informácie nájdete v kapitole Hardware.

Nastavenie a aktivácia zariadenia sa vykonáva v agende Hardware, ktorú vám viac popisujeme v samostatnej kapitole.

Zápis čiarových kódov

Ak je čítačka zapnutá, môžete priamo načítať čiarové kódy k jednotlivým skladovým zásobám. V agende Zásoby si vyberte príslušný záznam, zvoľte režim editácie (F9) a nasnímajte čítačkou čiarový kód. Uložte záznam pomocou klávesovej skratky CTRL+ENTER.

Pole Čiar. kód môžete vyplniť i ručne. Ak nebude zadaný osemmiestny či trinásťmiestny kód zodpovedať norme EAN, program vás upozorní a prípadne ponúkne opravu. Následne môžete vytlačiť štítky s čiarovým kódom pre označenie jednotlivých zásob.

Vloženie zásoby do dokladu cez čiarový kód

Pomocou čítačky môžete veľmi rýchlo vytvárať faktúry a ostatné doklady v agendách, ktoré spolupracujú so skladom.

Postačí, keď v režime editácie (F9) nasnímate čítačkou čiarový kód. Zásoba s týmto kódom sa automaticky vyhľadá a vloží do položky dokladu. Kurzor sa nastaví na pole Množstvo, v ktorom môžete dopísať požadovanú hodnotu. Ak POHODA nájde viac zásob s týmto kódom, zobrazí ich a umožní vám výber požadovanej zásoby.

Čítačku môžete využiť tiež pri prenose položiek z iného dokladu. Aby ste túto funkčnosť mohli využívať, vykonávajte prenos vždy s výberom položiek. Po výbere konkrétneho dokladu pre prenos zvoľte povel Preniesť s výberom položiek. Prvým načítaním kódu zásoby sa všetky položky pre prenos odznačia a označená zostane iba položka, ktorá má zhodný čiarový kód s načítaným kódom. Opakovaným načítaním čiarového kódu sa bude množstvo položky automaticky navyšovať. Ak nájde POHODA viac zásob s čiarovým kódom, ktorý sa práve načíta, zobrazí ich všetky a umožní vám výber požadovanej položky.

Výber zásob cez čiarový kód

Ďalej máte možnosť vykonávať výber skladových zásob pomocou čítačky podľa čiarového kódu v agendách Zásoby, Pohyby a v zozname vyvolanom klávesovou skratkou CTRL+S z iných agend.