Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

11.13 Výroba

Agenda Výroba slúži pre zápis výrobných listov. Výrobou v systéme POHODA rozumieme prevod materiálových skladových zásob, z ktorých sa výrobok skladá, do výrobku. Povelom Záznam/Prenos →/Sklady → (alebo stlačením klávesovej skratky CTRL+S) otvoríte zoznam skladových zásob typu Výrobok, z ktorého môžete vybrať požadovaný výrobok, vložiť ho ako položku záznamu v agende Výroba a zapísať vyrábané množstvo. Ak je na skladovej karte vyplnené pole Text, jeho obsah sa vo výrobnom liste doplní do poľa Poznámka.

Evidenciu výrobných čísel, resp. šarží materiálu, z ktorého sa výrobok skladá, môžete sledovať iba v informačnom systéme POHODA E1.

Výrobky je možné do výroby prenášať tiež hromadne pomocou povelu Preniesť všetko. V tom prípade sa vám zobrazí dialógové okno Hromadný prenos do výroby, kde zvolíte, v akom množstve chcete jednotlivé výrobky preniesť. Na výber máte množstvo 1 alebo také množstvo, aby bol stav výrobku po výrobe rovný nule, minimálnemu alebo maximálnemu limitu. Túto funkciu využijete napríklad v prevádzkach, kde počas dňa predávate výrobky, ale samotnú výrobu v programe POHODA vykonávate až spätne na konci dňa. V tomto prípade môžete výrobky evidovať na sklade, pri ktorom je v agende Sklady/Sklady zaškrtnutá voľba Povoliť stav zásob do mínusu. V priebehu dňa budete neobmedzene predávať a na konci dňa vykonáte jednoducho výrobu do potrebného množstva. Predtým si v agende Položky → Výroba pomocou dynamických záložiek zobrazených po kliknutí do záhlavia stĺpca Stav zásoby vyberiete zásoby, ktoré majú záporný stav alebo sú pod požadovaným limitom. Tie potom následne hromadne vyrobíte.

Po uložení bude stav zásob, ktoré výrobok tvoria, znížený o príslušný počet merných jednotiek. Stav uvedenej skladovej zásoby typu Výrobok sa naopak zvýši o zapísané vyrábané množstvo.

Ak chcete ovplyvniť poradie výrobných listov v rámci dňa, vyplňte pole Čas výroby pri jednotlivých dokladoch tak, aby na seba nadväzovali v požadovanom poradí.

Poradie výrobkov na výrobnom liste môžete ľubovoľne meniť pomocou povelu Poradie, ktorý zobrazíte pravým tlačidlom myši na záložke Výrobky. Vybranej položke dokladu môžete sami určiť jej poradie ručným zadaním čísla riadku alebo môžete všetky položky radiť abecedne podľa stĺpcov Text či Kód.

Ak chcete pri výrobku evidovať výrobné čísla, je potrebné vždy vyrobiť iba jeden výrobok a na doklad uviesť jeho výrobné číslo. V prípade šarží môžete pod jedným číslom uviesť väčšie množstvo výrobkov.

Ak potrebujete vydať komponenty výrobku skôr a hotový výrobok naskladniť s neskorším dátumom, použite povel Záznam/Rozdelenie výroby. Dátum výroby sa automaticky odstráni a dôjde iba k výdaju komponentov zo skladu. Až po doplnení dátumu výroby dôjde k naskladneniu hotového výrobku.

Ak účtujete svoje skladové hospodárstvo spôsobom A, dôjde po uložení rovnako k zaúčtovaniu práve uskutočneného procesu. Priamo na výrobnom liste môžete ovplyvniť zaúčtovanie výnosu spojeného s výrobou, a to pomocou poľa Účet vo formulári agendy, resp. rovnakého poľa na záložke Výrobky. Detailnejšie v kapitole Účtovanie spôsobom A.

V informačnom systéme POHODA E1 máte možnosť editovať jednotlivé komponenty výrobku, teda pridávať, resp. mazať položky výrobku či upravovať množstvo komponentov priamo vo výrobných listoch. Pri každom komponente výrobku je možné sledovať jeho evidenčné číslo a ďalej s ním pracovať.

Výroba

Ak doplníte v agende Evidenčné čísla k výrobku Dátum exspirácie, bude sa uvedený dátum tlačiť v zostave Výrobný list a v zostave Dodací list.

V agende Zásoby zadáte skladovú zásobu typu Výrobok, priradíte k nej obvyklé komponenty a štandardným spôsobom v agende Výroba vytvoríte výrobný list. Úpravu komponentu vykonáte na záložke Výrobky, a to povelom Položky výrobku → zobrazeným cez pravé tlačidlo myši, resp. povelom Záznam/Prenos →/Položky výrobku →.

Zoznam výrobných čísel, resp. šarží k danému komponentu môžete v agende Výrobný list zobraziť prostredníctvom funkčného klávesu F5 v poli Evidenčné číslo.

V agende Výrobný list/Výroba je možné ručne pridať ďalšiu položku výrobku prostredníctvom povelu Zásoba z hlavnej ponuky, resp. z miestnej ponuky zobrazenej cez pravé tlačidlo myši. Zmazať komponent výrobku môžete klasickým postupom, tj. klávesovou skratkou CTRL+DELETE. K jednotlivým komponentom, pri ktorých sledujete evidenčné čísla, môžete tiež priradiť požadované výrobné číslo, resp. šaržu. Vo výrobnom liste máte umožnené editovať množstvo, mernú jednotku a v prípade účtovania skladov spôsobom A pridať iný nákladový účet.

Vytvorenie výrobného listu z iného dokladu

Nový záznam v agende Výroba môžete vytvoriť i prenosom záznamu z agendy Prijaté objednávky alebo Výrobné požiadavky.

Akonáhle si jeden z povelov v ponuke Záznam/Prenos → zvolíte, otvorí sa vám zoznam vytvorených dokladov v režime výberu. Obvyklým spôsobom si vyberiete požadovaný doklad a pridáte jeho položky od vystavovaného výrobného listu stlačením klávesu ENTER či povelom Preniesť do dokladu alebo Preniesť s výberom položiek. Pre hromadný prenos viacerých objednávok využijete povel Preniesť všetko.

Na základe prenášaného dokladu bude vo výrobe vyplnená adresa, položky, poznámky a niektoré ďalšie údaje.

Tlačové zostavy

Na tlačovej zostave Výrobný list je prehľadne vyčíslené zloženie jednotlivých vyrobených produktov vrátane množstva a cien. V prípade účtovania skladov spôsobom A si môžete zvoliť, či bude na doklade uvedené i jeho zaúčtovanie, takzvaná košieľka dokladu.