Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

11.16 Predajky

Pri formách úhrady, ktoré chcete používať pri predaji v agendách Predajky a Kasa, zaškrtnite v agende Nastavenie/Zoznamy/Formy úhrady voľbu Používať v agendách predajok.

Agenda Predajky zaisťuje rýchle vystavovanie predajných dokladov, vrátane možnosti výdaja zo skladu, a ich tlače na pokladničnej tlačiarni. Ďalej slúži na evidenciu uskutočnených vkladov a výberov hotovosti do/z prevádzkovej pokladne.

Na doklade môže byť použitých viac foriem úhrad. Formy úhrady uvádzate na záložke Úhrady dokladu. Záznamom typu VkladVýber môžete ako formu úhrady priradiť iba hotovosť a cudzia mena. Ak je uhradená čiastka vyššia ako celková čiastka, rozdiel sa doplní do poľa Vrátiť.

Ak v agende Pokladňa uložíte zapisovaný doklad, dôjde k jeho automatickému zaúčtovaniu. Tento postup ale pri agende Predajky neplatí. Záznamy typu Predajka, ktoré boli uhradené v hotovosti, sa zaúčtujú hromadne, napr. na konci predajnej doby, a to jedným zápisom do agendy Pokladňa, a tým zároveň i do denníka. Spôsob zaúčtovania do agendy Účtovný denník môžete podľa potreby upraviť v agende Pokladňa.

Predajky, ktoré neboli uhradené v hotovosti, sa zaúčtujú po jednotlivých dňoch podľa foriem úhrady do agendy Ostatné pohľadávky. Obdobne je možné hromadne zaúčtovať tiež doklady typu Vklad a Výber.

Kontrola pred zaúčtovaním

Prostredníctvom povelu Záznam/Kontrola pred zaúčtovaním… je možné vykonať kontrolu a prípadnú opravu spočítaných čiastok. Funkcia skontroluje vyplnenie foriem úhrad a zároveň overí, či sa zvolená forma úhrady používa pre danú agendu. Kontrola je realizovaná pre všetky vybrané a doteraz nezaúčtované predajky. Túto funkciu odporúčame vykonávať ešte pred samotným zaúčtovaním predajok.

Zaúčtovanie predajok

V agende Zaúčtovanie predajok si môžete prednastaviť ku každému stredisku formu úhrady, spôsob zaúčtovania a analytické účty pre zaúčtovanie predajok. Agendu otvoríte prostredníctvom voľby Nastavenie v agende Globálne nastavenie/Sklady/Predajky.

Pre zaúčtovanie predajok použite povel Záznam/Zaúčtovať predajky… Vyvoláte ním dialógové okno, ktoré zobrazí počet a súčet čiastok predajok pre zaúčtovanie. Môžete upraviť dátum zaúčtovania, zvoliť pokladňu, prípadne zmeniť číselný rad, na ktorý budú tržby pripísané. Pri dokladoch, ktoré neboli uhradené v hotovosti, môžete zvoliť účet a číselný rad, na ktorý budú predajky uhradené.

Ak bude forma úhrady na predajke v cudzej mene a v dialógovom okne Zaúčtovanie predajok bude vybraný účet v cudzej mene, je možné upraviť kurz na vytváranom pokladničnom doklade v cudzej mene. Na možnosť upraviť kurz budete vždy upozornení. Vplyvom prepočtu môže pri zaúčtovaní dôjsť k drobným rozdielom medzi hodnotami na predajkách a pokladničnom doklade. Vyplnením sekcie Zaúčtovanie rozdielov z valutových pokladní sa na rozdiel vytvorí pokladničný doklad. Na dorovnanie odporúčame založiť novú eurovú pokladňu.

Stlačením tlačidla Zaúčtovať vytvoríte pokladničný doklad, resp. ostatné pohľadávky. Zaúčtované predajky sú označené dátumom zaúčtovania a nie je možné ich ďalej editovať. Pokladničný doklad a ostatné pohľadávky vzniknuté zaúčtovaním nezmažete bez zrušenia zaúčtovania predajok, z ktorých boli doklady vytvorené.

Zrušenie zaúčtovania predajok

Opätovným vyvolaním povelu Zaúčtovať predajky… a stlačením tlačidla Odznačiť zaúčtovanie zrušíte. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi po stlačení klávesu F1.

Zaúčtovanie vkladov a výberov

Pre zaúčtovanie vkladov a výberov použite povel Záznam/Zaúčtovať vklady a výbery… Vyvoláte ním dialógové okno, ktoré zobrazí počet dokladov k zaúčtovaniu a súčet čiastok vkladov, resp. výberov podľa jednotlivých foriem úhrad. Môžete upraviť dátum zaúčtovania a zvoliť pokladňu, voči ktorej budú vklady a výbery preúčtované. Ak boli doklady typu Vklad Výber vytvorené na rôznych predajniach a pre každú máte prevádzkovú pokladňu, vykonajte pred zaúčtovaním vkladov a výberov najprv ich výber.

Ak nechcete, aby doklad vstúpil do zaúčtovania, priraďte mu príznak Bez zaúčtovania povelom Záznam/Neúčtovať. Tento povel využijete napríklad pre zavedenie počiatočného stavu predajnej pokladne po údajovej uzávierke.

Stlačením tlačidla Zaúčtovať vytvoríte pokladničné doklady. Pre každý záznam sa vytvorí samostatný pokladničný doklad. Pre doklad typu Vklad sa vytvorí príjmový pokladničný doklad, pre doklad typu Výber sa vytvorí výdavkový pokladničný doklad. Pokladničný doklad sa vytvorí s predkontáciou, ktorá je zadaná v poli Predkontácia vo formulári dokladu typu Vklad, resp. Výber. Zaúčtované vklady a výbery sú označené dátumom zaúčtovania a nie je ich možné ďalej editovať. Pokladničné doklady vzniknuté zaúčtovaním nie je možné zmazať bez zrušenia zaúčtovania vkladov a výberov, z ktorých boli vytvorené.

Zrušenie zaúčtovania vkladov a výberov

Zrušenie zaúčtovania vkladov a výberov vykonáte rovnako ako v prípade predajok, a to stlačením tlačidla Odznačiť. Toto tlačidlo sa nachádza v dialógovom okne, ktoré vyvoláte povelom Záznam/ Zaúčtovať vklady a výbery…

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách nájdete zostavu Predajka (daňový doklad)Doklad FM. Vytlačiť si môžete i dodací list, na ktorom môže byť uvedená záruka či dátum exspirácie. Prostredníctvom zostavy Prehľad denných tržieb zobrazíte prehľad denných tržieb zaúčtovaných i nezaúčtovaných dokladov, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých foriem úhrad. Ostatné tlačové zostavy vám poslúžia predovšetkým pre vyhodnocovanie predajov ako v číselnej, tak i grafickej podobe. Pre potvrdenie vykonaného vkladu, resp. výberu hotovosti použite zostavu Vklad a výber hotovosti. Aktuálny stav hotovosti a cenín, ktorý by mal byť v prevádzkovej pokladni, zistíte prostredníctvom zostavy Stav hotovosti a cenín.