Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Sklady > Inventúra a inventúrne zoznamy

11.7 Inventúra a inventúrne zoznamy

Agenda Inventúrne zoznamy slúži na vytváranie a uchovávanie podkladov pre následné vyhotovenie inventúry. Do jednotlivých inventúrnych zoznamov na záložku Položky vložíte tovar skutočne nájdený na sklade pri vykonávaní fyzickej inventúry. Zásobu môžete zapísať tiež ručne bez väzby na skladovú kartu. Takúto zásobu však nie je možné následne preniesť do zostavenej inventúry, preto by ste pred touto operáciou mali všetky zásoby nenaviazané na sklad nahradiť zodpovedajúcimi skladovými kartami. Pre nájdenie zásob nenaviazaných na sklad i pre kontrolu všetkých zoznamov môžete využiť tlačovú zostavu Neevidované zásoby.

Rozčlenenie zásob do jednotlivých inventúrnych zoznamov záleží od vami preferovaného spôsobu práce. Môžete tvoriť zoznamy za jednotlivé sklady, podľa jednotlivých pracovníkov alebo vytvoriť iba jeden súhrnný inventúrny zoznam pre všetky nájdené zásoby.

Inventúra a inventúrne zoznamy

V programe POHODA môžete uchovávať neobmedzené množstvo inventúrnych zoznamov s rôznymi dátumami i pre rôzne sklady. Agenda je vhodná i pre zaznamenávanie inventúrnych zoznamov z mimoriadnych inventúr vykonávaných v priebehu účtovného obdobia.

Inventúrne zoznamy slúžia okrem samotnej evidencie výsledkov fyzickej inventúry tiež na zefektívnenie práce pri vypĺňaní inventúry v programe POHODA.

Pri vytváraní inventúrneho zoznamu nezabudnite vždy správne vyplniť dátum, ku ktorému fyzická inventúra zásob prebieha. Pre každý zoznam môžete voliteľne vybrať i konkrétny sklad. Ak si prajete do zoznamu vkladať zásoby z viacerých skladov evidovaných v programe POHODA, ponechajte v poli Sklad voľbu <<všetky>>.

Zostavenie inventúry

Na spracovanie inventúry skladových zásob k určitému dátumu a zaúčtovaniu zistených rozdielov slúži agenda Inventúra. Inventúra sa vykonáva porovnaním evidovaného a skutočného stavu zásoby a je možné ju vykonať iba pre zásoby typu Karta alebo Výrobok.

Zoznam zásob s uvedením ich evidovaného stavu k určitému dátumu pre všetky sklady alebo iba pre jeden zvolený sklad vytvoríte pomocou povelu Záznam/Zostavenie inventúry… Pretože je ocenenie zásob vykonávané prostredníctvom váženej nákupnej ceny, odporúčame, aby ste pred zostavením inventúry vykonali jej prepočet, prípadne úplnú opravu integrity údajov, ktorej súčasťou je i prepočet váženej nákupnej ceny. Pred zostavením inventúry by v účtovnej jednotke nemali byť žiadne pohyby zásob do mínusu. Na ich prípadnú existenciu budete upozornení pri prepočte váženej nákupnej ceny. V tom prípade odporúčame záporné stavy odstrániť a inventúru zostaviť znovu. Zostavením novej inventúry sa odstráni tá pôvodná, ale samozrejme, že sa vymažú záznamy len v agende Inventúra, nie zaúčtované doklady. Záznamy pôvodnej inventúry nie sú archivované, preto je potrebné pred zostavením novej inventúry dokončiť všetky operácie s inventúrou pôvodnou (zaúčtovanie, vytlačenie zostáv a pod.). Na skutočnosť, že nie sú zaúčtované niektoré manká či prebytky, vás upozorní dialógové okno skôr, ako sa pustíte do zostavovania novej inventúry.

V informačnom systéme POHODA E1 môžete vytvárať a uchovávať inventúru pre viac skladov. Zostavením novej inventúry sa pôvodná inventúra neodstráni, ale každý záznam s vytvorenou inventúrou zostane zachovaný a je možné ho kedykoľvek spätne vyvolať, skontrolovať a upraviť. Spätne si tak bez problémov vytlačíte podklady pre spracovanie inventúry alebo jej zaúčtovanie.

V agende Sklady/Inventúra vložíte nový záznam a v dialógovom okne Parametre zostavenia inventúry zadáte dátum zostavenia a vyberiete, pre ktorý sklad chcete inventúru zostaviť. Požadovanú inventúru skladu otvoríte pomocou povelu Záznam/Otvorenie inventúry.

V rade POHODA E1 môžete zaškrtnutím voľby Rozdeliť inventúru po skladoch vytvoriť inventúru pre všetky sklady naraz s tým, že sa rozdelí pre každý sklad zvlášť.

Do zostavenej inventúry je potrebné doplniť skutočné stavy zásob podľa vykonanej fyzickej inventúry. Vybrať si môžete jeden zo spôsobov popísaných nižšie.

1. Vytlačíte si zostavu Podklady pre spracovanie inventúry a doplníte do nej skutočné stavy zásob. Následne v agende Inventúra opravíte hodnotu v poli Skutočnosť, ak je odlišná od stavu, ktorý je evidovaný v systéme POHODA. Úpravou skutočného stavu sa automaticky zaškrtne voľba Skontrolované. Získate tak prehľad, pri ktorých skladových zásobách už kontrola prebehla. Voľbu Skontrolované môžete zaškrtnúť tiež ručne.

2. Vyplníte skutočné stavy v inventúre s využitím inventúrnych zoznamov. V agende Inventúra si povelom Záznam/Prenos →/Inventúrne zoznamy → otvoríte agendu pre prenos inventúrnych zoznamov do inventúry. Tie môžete preniesť buď jednotlivo povelom Preniesť do dokladu, alebo hromadne povelom Preniesť všetko. Pri prvom prenose sa na zostavenej inventúre vynulujú skutočné stavy pri všetkých zásobách a vyplnia sa stavy z prenášaných inventúrnych zoznamov. Pole Skutočnosť na inventúre zároveň zašedne a nie je ho už možné ručne editovať. Každý ďalší prenos potom iba navýši množstvo zásoby v tomto poli. Prípadné ďalšie úpravy skutočných stavov je možné vykonať iba prenosom ďalších inventúrnych zoznamov. Tento postup teda nie je možné kombinovať s ručným upravovaním skutočných stavov na inventúre.

Zostavenie inventúry

Pred zaúčtovaním inventúry môžete v poli Zaúčtovanie doplniť informáciu o tom, ako rozdiel vznikol a dodať do poľa Poznámky jeho popis. Popisy jednotlivých prípadov prebytkov a manka, vrátane ich peňažného vyjadrenia (súčtov), prehľadne vytlačíte na tlačovej zostave Zaúčtovanie inventúry. Rozdiel medzi skutočným a evidovaným stavom zásoby nájdete tiež v tabuľke agendy, kde po kliknutí myšou na záhlavie stĺpca Rozdiel pomocou dynamických záložiek Manko, Prebytok atď. jednoducho vyberiete požadované záznamy. Zistené inventúrne rozdiely môžete upraviť na skutočný stav povelom Záznam/Zaúčtovanie inventúry… Povel vytvorí jednu príjemku pre zásoby vykazujúce prebytok a jednu výdajku pre zásoby, ktoré vykazujú manko.

V prípade, že sú inventarizované zásoby obsahujúce evidenčné čísla, je pre ne generovaná zvláštna príjemka, resp. výdajka. Ak sa jedná o zásoby s výrobným číslom, je na týchto dokladoch pre každý kus zásoby jedna položka, na ktorú je potrebné doplniť evidenčné číslo.

V informačnom systéme POHODA E1 je umožnené vykonať inventúru pre konkrétne evidenčné čísla priamo v agende Inventúra, a to prostredníctvom povelu Záznam/Inventúra evid. čísel.

Doklady sú vystavené k dátumu zostavenia inventúry. Ak potrebujete, môžete ich ručne upraviť priamo v súvisiacich agendách. Dôvodom k takýmto krokom je napríklad nevyhovujúce ocenenie, kedy je potrebné ceny uvedené na jednotlivých položkách dokladu ručne zmeniť.

Po stlačení pravého tlačidla myši nad záznamom inventúry je možné otvoriť agendy Zásoby a Pohyby. Ak je zaúčtovaný inventúrny rozdiel, je možné rovnako otvoriť príslušný doklad v agende Výdajky, resp. Príjemky.

Zaúčtované záznamy v agende Inventúra sú označené (viď stĺpec Zaúčt. v tabuľke) a nie je možné ich ďalej upravovať. Medzi záznamom v inventúre a účtujúcim dokladom neexistuje spätná väzba, čo znamená, že ak je zmazaná položka účtujúceho dokladu alebo doklad celý, záznamy v inventúre zostanú ďalej označené. Zaúčtovanie inventúry je možné zrušiť povelom Záznam/Zrušenie zaúčtovania.

Zaúčtovanie inventúry pri vedení skladov spôsobom A

Ak svoje skladové hospodárstvo účtujete a vediete spôsobom A, ešte pred zaúčtovaním inventúry máte možnosť zadať účet, ktorý bude použitý pri vykonaní zaúčtovania inventúry.

Zaúčtovanie inventúry pri vedení skladov spôsobom A

Pole Účet sa predvyplní naposledy použitým účtom pre daný druh zásoby a typ zaúčtovania. Na položky vytvorených dokladov sa prenesie účet uvedený pri jednotlivých záznamoch inventúry.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V ponuke nájdete napríklad zostavu Podklady pre spracovanie inventúry, ktorá obsahuje súpis vybraných skladových zásob s voľným miestom pre zápis ich skutočného stavu. Podklady si môžete vytlačiť vrátane evidenčného stavu a v informačnom systéme POHODA E1 i s čiarovými kódmi a evidenčnými číslami. Po spracovaní inventúry vám odporúčame vytlačiť si prehľadné súhrnné informácie uvedené na zostave Inventúra a peňažné vyjadrenie manka a prebytku zásob zobrazených na zostave Zaúčtovanie inventúry.