Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

11.19 Účtovanie spôsobom A

Pri účtovaní na prelome roka neodporúčame aktivovať/deaktivovať účtovanie spôsobom A.

Pri účtovaní skladov spôsobom A sa pohyb zásob zachytáva v účtovníctve v priebehu celého účtovného roka na príslušných majetkových účtoch účtovej triedy 1. Výhodou tohto postupu je okamžitý prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré sú viazané v jednotlivých druhoch zásob.

Nastavenie

Ak zrušíte zaškrtnutie voľby Účtovanie skladov spôsobom A, program po upozornení zruší zaúčtovanie skladových pohybov a nastavenie účtov.

Ak ste sa rozhodli účtovať všetky skladové zásoby účtovným spôsobom A, musíte najprv zaškrtnúť voľbu Účtovanie skladov spôsobom A v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady A. Po zaškrtnutí voľby môžete zadávať čísla účtov, na ktoré sa má účtovať príjem, resp. výdaj jednotlivých druhov skladových zásob. Akonáhle zmeny uložíte a potvrdíte následnú otázku, POHODA inicializuje základné nastavenie účtov (viď nižšie) pre tento spôsob účtovania v ďalších agendách a zároveň podľa tohto nastavenia zaúčtuje všetky skladové pohyby vykonané v danom účtovnom roku. Ďalšie účty, na ktoré budú skladové zásoby účtované, môžete okrem sekcie Sklady A zadať v agendách ZásobySklady. Ak potrebujete napríklad v dôsledku legislatívnych zmien nastaviť odlišné účty pre zaúčtovanie prírastku, resp. úbytku zásob v nasledujúcom období, zaškrtnite voľbu Použiť iné účty pre nasledujúce obdobie v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady/Sklady A. Tým sa vám sprístupní nová sekcia Sklady A (prelom) pre nastavenie účtov, ktoré sa majú použiť v nasledujúcom období.

Zásoby

Zásoby

Pre správne zaúčtovanie skladovej zásoby nastavte na záložke Zaúčtovanie jej Druh, teda či ide o materiál, tovar, nedokončenú výrobu, polotovary, výrobky, zvieratá alebo materiál vlastnej výroby. Ďalej môžete nastaviť analytický účet, na ktorom bude vedená skladová hodnota zásoby a ktorý bude používaný pri účtovaní skladových pohybov. Do poľa Náklad môžete zadať účet pre účtovanie výdaja skladových zásob.

Ak zmeníte hodnotu v poli Druh, Účet, Náklad alebo Členenie, program vám ponúkne preúčtovanie doterajších záznamov podľa nového zadania, a to i v prípade hromadnej zmeny cez ponuku Záznam/Editácia/Upraviť všetko.

Sklady

V agende Sklady zadajte čísla účtov, ktoré sa použijú pri tých zásobách, pri ktorých ste neuviedli ich analytický účet na záložke Zaúčtovanie v agende Zásoby. Tieto zásoby budú podľa nastaveného druhu zaúčtované na príslušné účty.

Účtovanie príjmu skladovej zásoby

Ak naskladňujete zásobu priamo v agendách Prijaté faktúryPokladňa, POHODA zaúčtuje obstaranie skladových zásob podľa predkontácie, ktorá je na doklade nastavená. V prípade, že sú predkontácie uvedené i pri položkách dokladu, budú podľa nich tieto položky zaúčtované.

Okrem toho POHODA automaticky vykoná zaúčtovanie príjmu jednotlivých skladových zásob na sklad podľa ich druhu. Na ťarchu účtu (MD) bude priradený účet, ktorý je pre danú zásobu uvedený v agende Zásoby. Ak nemá táto zásoba účet uvedený, zaúčtuje sa na účet pre príslušný druh zásoby uvedený v agende Sklady. V prospech účtu (DAL) bude uvedený účet zadaný pre príjem konkrétneho druhu zásoby v sekcii Sklady A v agende Globálne nastavenie. Zaúčtovanie môžete skontrolovať na rovnomennej záložke.

Ak naskladňujete zásobu v agende Príjemky, dôjde iba k automatickému zaúčtovaniu príjmu skladových zásob podľa popísaných pravidiel. Navyše tu podľa potreby nastavíte vo formulári účet na strane DAL, ktorý nahradí účty uvedené pre vybrané zásoby v sekcii Sklady A v agende Globálne nastavenie. Pole Účet je teda možné využiť pre neštandardné prípady zaúčtovania prijatých zásob.

Ak zadávate do programu POHODA počiatočný stav skladových zásob, je veľmi dôležité, aby táto príjemka nebola zaúčtovaná, pretože počiatočné stavy sú zaúčtované v agende Počiatočné stavy účtov. V takom prípade využijete povel Neúčtovať z ponuky Záznam. Príjemka bez zaúčtovania je vo formulári označená modrým textom Bez zaúčtovania.

Účtovanie výdaja skladovej zásoby

Ak vyskladňujete zásobu priamo v agende Vydané faktúry, POHODA zaúčtuje tržby podľa príslušnej predkontácie, ktorá je na doklade nastavená. V prípade, že sú predkontácie uvedené tiež pri položkách dokladu, budú podľa nich tieto položky zaúčtované. Okrem iného vykoná zaúčtovanie výdaja jednotlivých skladových zásob podľa ich druhu.

Na ťarchu účtu (MD) uvedie účet, ktorý je zadaný v poli Náklad na záložke Zaúčtovanie. Ak je toto pole prázdne, použije sa zadaný účet pre výdaj príslušného druhu zásoby v sekcii Sklady A v agende Globálne nastavenie. V prospech účtu (DAL) zase uvedie účet, ktorý je pre danú zásobu uvedený v agende Zásoby v poli Účet na záložke Zaúčtovanie. Ak nemá zásoba účet uvedený, zaúčtuje sa na účet pre príslušný druh zásoby, ktorý je v agende Sklady.

Účtovanie výdaja skladovej zásoby

Keď vyskladníte zásobu v agende Výdajky, dôjde k automatickému zaúčtovaniu výdaja skladových zásob podľa popísaných pravidiel. Okrem toho máte možnosť, podobne ako v príjemkách, vo formulári nastaviť účet na strane MD, ktorý nahradí zadaný účet v poli Náklad v agende Zásoby, resp. účty uvedené pre príslušné zásoby v sekcii Sklady A v agende Globálne nastavenie. Pole Účet teda môžete využiť pre neštandardné prípady zaúčtovania vydaných zásob.

Účtovanie výroby

Pri účtovaní výroby dochádza zároveň k výdaju i príjmu skladových zásob. Preto POHODA v agende Výroba zaúčtuje výdaj skladových zásob, z ktorých je výrobok vytvorený. Na ťarchu účtu (MD) uvedie účet, ktorý je zadaný v poli Náklad v agende Zásoby, resp. účet uvedený pre výdaj príslušného druhu zásoby v sekcii Sklady A v agende Globálne nastavenie. V prospech účtu (DAL) potom uvedie účet, ktorý je pre danú zásobu uvedený v agende Zásoby. Ak nemá táto zásoba účet uvedený, zaúčtuje sa na účet pre príslušný druh zásoby v agende Sklady.

Účtovanie výroby

V informačnom systéme POHODA E1 je možné pri jednotlivých položkách editovať nákladový účet priamo v agende Výrobný list -> Výroba.

Zároveň dochádza k zaúčtovaniu príjmu nového výrobku na sklad, kde na ťarchu účtu (MD) bude uvedený účet, ktorý danej zásobe prináleží v agende Zásoby. Ak nemá táto zásoba účet uvedený, POHODA ju zaúčtuje na účet pre príslušný druh zásoby určený v agende Sklady. V prospech účtu (DAL) je potom uvedený účet, ktorý máte zadaný pre príjem vybraného druhu zásoby v sekcii Sklady A v agende Globálne nastavenie. Pre spresnenie zaúčtovania na strane DAL môžete využiť pole Účet, ktoré je možné vyplniť súhrnne vo formulári agendy alebo na záložke Výrobky pre každú položku zvlášť.

Účtovanie prevodu skladovej zásoby

Ak vediete (účtujete) skladové hospodárstvo spôsobom A, musíte účtovať o každom pohybe zásob, a to i pri medziskladovom presune. Presun medzi skladmi je operácia, kedy sa zásoby prevedú bez zmeny. V praxi máva každý sklad svoj analytický účet, takže prevody sa účtujú napr. 112005/112003. Keby sa o prevodoch neúčtovalo, nesúhlasila by inventúra jednotlivých skladov so zostatkami ich analytických účtov.

Účtovanie prevodu skladovej zásoby

Ak nepoužívate analytické členenie účtov pre jednotlivé sklady, nemusíte o prevodkách účtovať. To zaistíte povelom Záznam/Neúčtovať.

Prevod zásoby z jedného skladu na druhý je teda zaúčtovaný tak, že v prospech účtu (DAL) je použitý účet uvedený v agende Zásoby pri skladovej položke z prvého skladu, ktorá je prevádzaná na druhý sklad. Na ťarchu účtu je použitý účet, ktorý je zadaný na karte zásoby druhého skladu, na ktorý je prvá skladová zásoba prevádzaná.

Ak neexistuje karta druhej zásoby, program ju automaticky vytvorí. V prípade, že nie je na kartách vyplnené pole Účet, bude POHODA účtovať na účet pre príslušný druh zásoby uvedený v agende Sklady.