Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

11.10 Príjemky

Agenda Príjemky slúži pre príjem tovaru do skladu bez väzby na účtovníctvo. Využijete ju najmä v prípadoch, keď dodávku tovaru prijímate na sklad nezávisle od prijatej faktúry. Na tejto faktúre následne uvediete iba celkovú čiastku a tovar už nerozpisujete na jednotlivé položky s väzbou na sklad. Agendu dobre využijete napríklad pre vyrovnanie stavu zásob. Príjem na sklad s priamou väzbou na účtovníctvo v reálnom čase sa vykonáva prostredníctvom agend PokladňaPrijaté faktúry. Keď vykonáte údajovú uzávierku účtovnej jednotky, budú automaticky vygenerované počiatočné príjemky na počiatočné stavy zásob a rozdelené podľa jednotlivých skladov.

Príjemky

Ak účtujete svoje skladové hospodárstvo spôsobom A, slúži príjemka na zaúčtovanie príjmu skladových zásob s priamou väzbou na účtovníctvo. Zaúčtovanie môžete skontrolovať na rovnomennej záložke. Bližšie informácie nájdete v samostatnej kapitole Účtovanie spôsobom A.

Príjemkou môžete na sklad prijať ľubovoľný počet skladových položiek naraz. Podmienkou však je, aby prijímané položky boli vytvorené v agende Zásoby. Príjemky je možné vystaviť i v cudzej mene povelom Cudzia mena z ponuky Záznam. Viac informácií prinášame v kapitole Využitie cudzích mien v skladoch.

Vedľajšie obstarávacie náklady

Vedľajšie obstarávacie náklady (napr. preprava), ktoré chcete rozpustiť na jednotlivé skladové zásoby, môžete zadať iba v agende Príjemky. Najprv do príjemky štandardným spôsobom zadáte príslušné skladové zásoby a potom do dokladu pomocou povelu Vedľajšie náklady z ponuky Záznam vložíte položku vedľajších obstarávacích nákladov. V poli Poznámka pri tejto položke je štandardne uvedené dopravné, ale text si môžete pochopiteľne zmeniť. Doplníte príslušnú čiastku nákladov a eventuálne i DPH. Po uložení dokladu POHODA rozpočíta vedľajšie náklady obstarania na jednotlivé skladové zásoby. Spôsob rozpočítania závisí od nastavenia voľby Vedľajšie náklady rozpočítať podľa v agende Globálne nastavenie/Sklady/Ceny a zľavy. K dispozícii je rozpočítanie podľa ceny, množstva prepočítaného na základnú mernú jednotku alebo množstva bez ohľadu na mernú jednotku. V tejto agende sa nachádza voľba Ponúkať spôsob rozpočítania vedľajších nákladov. Ak je aktívna, je možné zvoliť spôsob rozpočítania vedľajších nákladov pri každom vložení položky vedľajších nákladov do príjemky.

Vedľajšie obstarávacie náklady

Obstarávaciu cenu (teda cenu obstarania a pomernú časť vedľajších nákladov) príslušnej skladovej zásoby si môžete prehliadnuť v agende Pohyby. Pri príjemke v cudzej mene sa pri použití povelu Vedľajšie náklady zobrazí dialógové okno Prepočet meny pre zadanie čiastky nákladov v cudzej alebo tuzemskej mene. Do poľa Čiastka doplníte príslušnú hodnotu vedľajších nákladov. Zaškrtnutím voľby použiť prepočet určujete, že zadaná hodnota vedľajších nákladov je v domácej mene. Program ju automaticky prepočíta podľa zadaného kurzu na menu použitú v doklade. Presnejší výpočet hodnoty v cudzej mene i následný prenos do dokladu môžete ovplyvniť zaokrúhlením. POHODA dovoľuje ku každej dodávke zadať vedľajšie náklady i dodatočne a príslušné skladové ceny následne automaticky prepočíta.

Vybavené

Povel Vybavené z ponuky Záznam umožňuje ručný zásah do automatického mechanizmu vybavovania príjemiek prostredníctvom prijatej faktúry. Príjemka je vo formulári označená modrým textom Vybavené. (Viac informácií nájdete v kapitole Prijaté faktúry.)

Neúčtovať

Neúčtovať

Tento povel je v ponuke Záznam k dispozícii iba vtedy, ak používate podvojné účtovníctvo a skladové hospodárstvo vediete spôsobom A. Povelom určíte, že uvedená príjemka nebude zaúčtovaná. Typickým príkladom, kedy je potrebné tento povel použiť, je počiatočný stav skladu, pretože zaúčtovanie je vykonané v agende Počiatočné stavy účtov. Príjemka bez zaúčtovania je vo formulári označená modrým textom Bez zaúčtovania.

Vytvorenie príjemky z iného dokladu

Príjemku môžete veľmi rýchlo vytvoriť z vydanej objednávky alebo prijatej faktúry prostredníctvom rovnomenných povelov z ponuky Záznam/Prenos →. V tomto prípade sú vám ponúknuté nevybavené a nedodané objednávky, resp. všetky prijaté faktúry, z ktorých si vyberáte. Akonáhle POHODA vytvorí príjemku z prijatej faktúry, prevedie na ňu všetky skladové položky vrátane skladových pohybov. Skladové položky uvedené vo faktúre sú prevedené na položky, ktoré nemajú väzbu na skladové pohyby. Povel nie je možné vyvolať pre faktúru bez položiek a pre faktúru, ktorá nemá väzbu na sklad. Doklady, ktoré majú vzťah k uvedenej príjemke (napr. objednávka či faktúra, z ktorých bola vytvorená), nájdete v tabuľke pod záložkou Doklady.

Registrácia DPH v EU

Povel Registrácia DPH v EU… z ponuky Záznam umožňuje na dokladoch vyčísliť čiastku DPH priznávanú, resp. nárokovanú v inom členskom štáte Európskej únie.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách agendy Príjemky je pripravených niekoľko variantov dokladových zostáv príjemky. Tiež tu nájdete cenovky a štítky.