Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

11.1 Princípy a metódy

Každá účtovná jednotka môže v programe POHODA používať neobmedzený počet skladov, ktoré si rozčlení podľa vlastných potrieb tak, aby ľahko vyhľadala príslušné skladové zásoby.

Zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami, teda súčtom ceny obstarania a nákladov, ktoré súvisia s ich obstaraním. Ide hlavne o prepravu, províziu, clo a poistné. Výnimkou sú zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, ktoré je potrebné podľa zákona 431/2002 Z.z., o účtovníctve, oceniť vlastnými nákladmi. Výpočet obstarávacej ceny zásob nie je rozhodne triviálnou záležitosťou, a preto ho POHODA uľahčuje užívateľom tým, že rozpočítava vedľajšie náklady obstarania podľa podielu nákupných cien alebo množstva jednotlivých zásob v dodávke. Umožňuje ku každej dodávke zadať vedľajšie náklady a obstarávacie ceny opäť automaticky prepočíta.

Na sklade sa zásoby oceňujú priemernou obstarávacou cenou, ktorá bola zistená ako vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien alebo z vlastných nákladov a množstva zásob na sklade. Ocenenie skladových zásob rovnakého druhu sa tak v priebehu času samozrejme mení a POHODA teda priemernú cenu zásob na sklade prepočítava priebežne po každom príjme, resp. po zvolení ručného prepočtu. Pri príjme na sklad, ktorý nasleduje po nulovom stave zásoby, je ako vážená cena použitá skutočná obstarávacia cena zásoby, pretože v tento okamih je cena určená s maximálnou možnou presnosťou. Úbytky zásob zo skladu sa uskutočňujú v priemerných obstarávacích cenách, v ktorých sú zásoby evidované.

Skladové zásoby v jednoduchom účtovníctve sú evidované na skladových kartách a aktuálne ocenenie zásob zistíte pomocou tlačových zostáv. Do agendy Peňažný denník sa premietnu iba zmeny finančných prostriedkov, to znamená nakúpené či predané zásoby v hotovosti, resp. preplatené pohľadávky a záväzky.

Spôsob, akým budete účtovať zásoby v podvojnom účtovníctve, rozhoduje o tom, ako sa budú pohyby zásob premietať do finančného účtovníctva. Môžete si vybrať z dvoch možností:

Účtovanie spôsobom A

Náklady, ktoré sú spojené s obstaraním zásob v priebehu celého účtovného obdobia, sú zachytené na majetkových účtoch zásob v účtovej triede 1. Do prevádzkových nákladov sú zásoby prevedené až po realizácii ich výdaja. Výhodou tohto postupu je okamžitý prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré sú viazané v jednotlivých druhoch zásob. Účtovanie o pohyboch skladových zásob sa v programe POHODA prejaví len väčším počtom účtovných dokladov.

Účtovanie spôsobom B

Pri spôsobe B sa v priebehu celého účtovného obdobia účtujú všetky výdaje na obstaranie zásob do nákladov. Na konci účtovného obdobia vykonáte inventúru a účty zásob upravíte podľa zisteného stavu. Počas účtovného obdobia nemáte v účtovnej evidencii dostupné aktuálne údaje o stave svojich zásob.

Dôležité upozornenie: Ešte pred zahájením práce sa musíte rozhodnúť, či budete viesť všetky svoje sklady spôsobom A alebo spôsobom B. POHODA neumožňuje striedavé vedenie skladov jedným či druhým spôsobom.

Časový posun faktúry a pohybu zásob

Pri účtovaní zásob v priebehu roka často dochádza k časovému posunu medzi fakturáciou a fyzickým pohybom zásob. Ak na faktúre uvediete zásoby zo skladu, tak práve k tomuto dátumu dochádza k vykonaniu skladového pohybu – príjmu alebo výdaju. Keď ale vytvoríte faktúru z príjemky alebo výdajky, žiadny skladový pohyb z faktúry sa nevykoná. V jednotlivých prípadoch preto postupujte nasledujúcimi spôsobmi.

Faktúru a zásoby dostanete v rovnakom dni

Do prijatej faktúry vložte jednotlivé zásoby. Uložením faktúry sa zásoby prijmú na sklad. Ak potrebujete na jednotlivé zásoby rozpočítať ešte vedľajšie obstarávacie náklady, zadajte najprv príjemku, do ktorej náklady vložíte povelom Vedľajšie náklady z ponuky Záznam. Prijatú faktúru potom vytvorte z príjemky, a to povelom Príjemky → z ponuky Záznam/Prenos →.

Faktúru dostanete skôr, zásoby prídu neskôr

Prijatú faktúru zapíšte v jej celkovej výške. Ak sú na nej uvedené čiastky, ktoré nemajú spojitosť so zásobami, musíte faktúru rozpísať na viac položiek pre správne rozúčtovanie. Príjemku vrátane vedľajších nákladov vystavíte v deň, keď zásoby fyzicky prijmete na sklad.

Zásoby prídu skôr, faktúru dostanete neskôr

Zapíšte príjemku a zásoby prijmite na sklad. Prijatú faktúru zapíšte s dátumom, kedy vám bola doručená. V ponuke Záznam/Prenos → zvoľte povel Príjemky → a vložte do faktúry jednu alebo viac príjemiek. Ručne zadajte ďalšie položky faktúry, ktoré nie sú na skladových príjemkách uvedené. Ceny zásob upravte podľa faktúry tak, aby súhlasila celková fakturovaná čiastka. Ak sú ceny zásob iné ako na pôvodnej príjemke, musíte ich v tejto príjemke následne opraviť.

Faktúru vystavíte v deň vyskladnenia

Do položiek vydanej faktúry vložte konkrétne zásoby. Po uložení faktúry dôjde k výdaju zásob zo skladu.

Faktúru vystavíte skôr, zásoby vyskladníte neskôr

Vystavte faktúru na celkovú čiastku alebo vykonajte rozpis do položiek faktúry ručne, bez výberu zásob zo skladu. Pri neskoršom vyskladnení zásob vytvorte skladovú výdajku. Ďalšou možnosťou je vytvorenie vydanej faktúry v režime odloženého výdaja. To znamená, že položky síce vložíte zo skladu, ale k vyskladneniu nedôjde. Následne z vydanej faktúry vytvoríte výdajku. Viac nájdete v kapitole Vydané faktúry.

Zásoby vyskladníte skôr, faktúru vystavíte neskôr

V deň vyskladnenia vytvorte skladovú výdajku. Pri neskoršom vystavení faktúry vložte výdajku do faktúry povelom Výdajky → z ponuky Záznam/Prenos → a ručne doplňte ďalšie fakturované položky.