Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

11.14 Prevod

Ak chcete ovplyvniť poradie prevodiek v rámci dňa, vyplňte pole Čas prevodu pri jednotlivých dokladoch tak, aby na seba nadväzovali v požadovanom poradí.

Agenda slúži pre prevod skladových zásob medzi jednotlivými skladmi. Najprv si zvoľte cieľový sklad v poli Sklad a povelom Záznam/Prenos →/Sklady → (alebo klávesovou skratkou CTRL+S) otvorte zoznam skladových zásob. Vyberte zásobu zo zdrojového skladu, vložte ju ako položku záznamu v agende Prevod a upravte jej množstvo. Po uložení bude stav zásob v zdrojovom sklade znížený o príslušný počet merných jednotiek a v cieľovom sklade bude vytvorená položka rovnakého zatriedenia v uvedenom množstve.

Pohyby na doklade je možné oddeliť pomocou povelu Záznam/Rozdelenie výdaja a príjmu. Dátum príjmu sa automaticky odstráni a dôjde iba k výdaju zásoby zo skladu. Až po doplnení dátumu príjmu ju POHODA naskladní na cieľový sklad.

Identifikácia zásoby v cieľovom sklade sa vykonáva podľa zhody údajov zaškrtnutých volieb nastavených v sekcii Sklady v agende Globálne nastavenie. Ak je zásoba s uvedenými parametrami v cieľovom sklade nájdená, prevod sa uskutoční na túto zásobu. V opačnom prípade sa vytvorí nová skladová karta zásoby. Novo založená zásoba v cieľovom sklade sa bude líšiť od zdrojovej zásoby iba skladom uvedeným v poli Členenie. Ak v cieľovom sklade neexistuje zhodné členenie, je pri prevode v agende Členenie skladov automaticky vytvorené. Ak nevyžadujete zhodu medzi zdrojovou a cieľovou zásobou v poli Členenie (toto pole nie je zaškrtnuté v sekcii Sklady agendy Globálne nastavenie), je novo vytvorená cieľová zásoba priradená do členenia Nezaradené a požadované členenie si môžete určiť ručne až po prevode.

Výnimkou sú skladové zásoby typu Výrobok, ktoré sa na cieľový sklad prevádzajú ako zásoby typu Karta. Pri prevode POHODA testuje, či sa v cieľovom sklade už nachádza zásoba typu Karta. Ak áno, je výrobok prevedený na túto skladovú kartu. Ak nie, je skladová karta automaticky vytvorená, pričom položky výrobku nie sú na túto kartu vložené.

Ak účtujete v podvojnom účtovníctve spôsobom A, dôjde po uložení rovnako k zaúčtovaniu prevodu skladových zásob. Viac popisujeme v kapitole Účtovanie spôsobom A.

Neúčtovať

Tento povel je v ponuke Záznam k dispozícii iba vtedy, ak používate podvojné účtovníctvo a skladové hospodárstvo vediete účtovným spôsobom A. Týmto povelom určíte, že uvedená prevodka nebude zaúčtovaná. Povel Neúčtovať by ste mali používať iba v prípade, ak nepoužívate analytické členenie účtov pre jednotlivé sklady, tj. evidujete zásoby zo všetkých skladov na jednom syntetickom účte.

Vytvorenie prevodky z iného dokladu

Prevodku môžete vytvoriť i prenesením informácií z už existujúceho dokladu – konkrétne z agend Prijaté objednávky Príjemky. Akonáhle si jeden z povelov v ponuke Záznam/Prenos → zvolíte, otvorí sa vám zoznam vytvorených dokladov v režime výberu. Obvyklým spôsobom si vyberiete požadovaný doklad a pridáte jeho položky do vystavovanej prevodky stlačením klávesu ENTER či povelom Preniesť do dokladu alebo Preniesť s výberom položiek.

Ak chcete na prijatej objednávke sledovať množstvo prenesené do prevodky, zaškrtnite v agende Globálne nastavenie/Sklady/Doklady so zásobami voľbu Prijatú objednávku vybaviť prenosom do prevodky.

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách agendy Prevod môžete zvoliť dva varianty prevodky. Druhý variant vám ponúka možnosť vytlačiť prevodku zásob zo skladu na sklad v rôznych predajných cenách. Ďalej máte k dispozícii tlačové zostavy Súpiska prevodiek a Prevedený tovar na ceste.