Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

11.12 Výrobné požiadavky

Agenda Výrobné požiadavky slúži na prípravu výrobných listov. Je iba evidenčná, nemá vplyv na skladové pohyby. K naskladneniu výrobku a vyskladneniu jeho komponentov dôjde až v agende Výroba, do ktorej môžete výrobné požiadavky prenášať. Povelom Záznam/Prenos →/Sklady → (alebo stlačením klávesovej skratky CTRL+S) otvoríte zoznam skladových zásob typu Výrobok, z ktorého môžete preniesť požadovaný výrobok povelom Preniesť do dokladu alebo všetky vybrané výrobky povelom Preniesť všetko. Bližšie informácie o hromadnom prenose výrobkov sa dočítate v kapitole Výroba.

Komponenty výrobku zapísané vo výrobnej požiadavke môžete zarezervovať pomocou povelu Rezervácia z ponuky Záznam. Rezervovať môžete vždy len celú výrobnú požiadavku, a nie jej jednotlivé položky.

Rezervácia nastaví na výrobnej požiadavke príznak Rezervované a v agende Zásoby pri jednotlivých komponentoch výrobku pripočíta rezervované množstvo do poľa Rezervácia.

Rezervovaná zásoba je k dispozícii iba pre výrobu tejto výrobnej požiadavky. Požiadavku vybavíte jej prenosom do agendy Výroba.

V agende Výrobný list → Výrobné požiadavky, ktorú otvoríte povelom Položky výrobkuz ponuky Záznam/Prenos →, je možné pridať ďalšiu položku výrobku ručne prostredníctvom povelu Zásoba z hlavnej ponuky, resp. z miestnej ponuky zobrazenej cez pravé tlačidlo myši. Zmazať komponent výrobku môžete klávesovou skratkou CTRL+DELETE. K jednotlivým komponentom, pri ktorých sledujete evidenčné čísla, môžete tiež priradiť požadované výrobné číslo, resp. šaržu. Vo výrobnom liste máte umožnené editovať množstvo a mernú jednotku.

Vytvorenie výrobnej požiadavky z prijatej objednávky

Vytvorenie výrobnej požiadavky z prijatej objednávky

Nový záznam v agende Výrobné požiadavky vytvoríte i prenosom Prijatej objednávky. Po zvolení povelu v ponuke Záznam/Prenos → sa vám zobrazí zoznam nevybavených a neprenesených prijatých objednávok obsahujúcich aspoň jednu položku typu Výrobok. Obvyklým spôsobom si vyberiete požadovaný doklad a prenesiete jeho položky do výroby stlačením klávesu ENTER či povelom Preniesť do dokladu, resp. Preniesť s výberom položiek. Pre hromadný prenos viacerých prijatých objednávok využijete povel Preniesť všetko.