Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Mzdy a personalistika

Mzdová evidencia programu POHODA umožňuje spracovanie miezd podľa aktuálnej legislatívy pre neobmedzený počet zamestnancov. Základom je agenda Personalistika, kde sa u každého zamestnanca evidujú jedinečné údaje a agenda Pracovné pomery, kde sa evidujú informácie ohľadom pracovných pomerov. Údaje sú podkladom pre výpočet miezd, sociálneho a zdravotného poistenia, preddavkov na daň z príjmu, ale aj pre administratívne účely a komunikáciu.

Dokonalý prehľad o zamestnancoch

  • osobné a kontaktné údaje (mailovať a telefonovať zamestnancom je možné priamo z programu, napr. hromadne zasielať výplatné pásky tak, že každý zamestnanec dostane iba tú svoju)
  • údaje o dohodnutej mzde a pracovnom pomere (hlavný pracovný pomer, vedľajší pracovný pomer, kratší pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o prac. činnosti – sezónne práce, dohoda o brigádnickej práci študenta, členovia družstiev, spoločníci s. r. o., konateľ, iný právny vzťah, atď.)
  • zníženie základu dane a odvody poistného
  • pravidelné zrážky
  • neprítomnosť v zamestnaní

POHODA pomôže so mzdami aj s personalistikou

Vypočíta a zaúčtuje mzdy vrátane pohyblivých zložiek mzdy. Automaticky vytvorí hotovostné doklady aj záväzky (odvody poistného, preddavky na daň z príjmu, bezhotovostné mzdy, atď.), ktoré sú podkladom pre príkazy na úhradu a ich odoslanie do banky.

Vypočíta a zaúčtuje náhradu príjmu za chorobu a náhradu mzdy za dovolenku, sviatky, platené voľno atď.

Vypočíta príspevky zamestnávateľa na poistenie (doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie).

Zo zadaných údajov vytvorí všetky potrebné tlačové výstupy a zostavy pro rôzne inštitúcie a úrady, taktiež poštové zostavy aj zostavy pre firemné účely.

Vyplní a elektronicky odošle oficiálne formuláre ako RLFO, ELDP, Oznámenie zamestnávateľa a výkazy pre sociálnu a zdravotnú poiťovňu. Umožní tlač údajov vo formáte danom MF SR.

Vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a a vysporiada so zamestnancami preplatky/nedoplatky dane z príjmov zo závislej činnosti.