Rozšírený režim reverse charge

Nestíhate sledovať časté zmeny týkajúce sa režimu prenesenia daňovej povinnosti? Uľahčíme vám prácu. Program POHODA s predstihom reaguje na zmeny a rozšírenie tohoto režimu, takže vám nič neunikne.

O čo ide?

Prenesenie daňovej povinnosti alebo režim reverse charge prenáša povinnosť priznať a zaplatiť DPH z dodávateľa na odberateľa a vzťahuje sa k obchodu uskutočnenému medzi dvoma platiteľmi s miestom plnenia v tuzemsku.

A teraz trochu praxe

Dodávateľ vystaví daňový doklad bez DPH a odberateľ (príjemca plnenia) má povinnosť priznať a odviesť daň na výstupe a zároveň má po splnení podmienok podľa § 49 až 51 zákona o DPH nárok na odpočet dane na vstupe.

S programom POHODA na vykazovanie dodaní tovarov a služieb v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze

Ak ste dodávateľom, ktorého sa týka režim reverse charge, tak v daňovom priznaní k DPH údaje o dodaniach tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia (odberateľ) neuvádzate. V kontrolnom výkaze DPH uvádzate len niektoré plnenia, a to dodanie tovarov podľa § 69 ods. 12 písm. f) až  j) zákona o DPH, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia. Údaje vypĺňate v časti A.2. kontrolného výkazu, pričom plnenia vstupujú z jednotlivých faktúr na základe členenia KV DPH. Informácie k členeniam KV DPH nájdete v pomocníkovi k programu (F1) v časti Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/Členenie KV DPH. Odberateľ uvádza tieto plnenia na riadku 09 a 10 daňového priznania k DPH, pričom ak uplatňuje i nárok na odpočet dane, vykazuje sumu odpočítanej dane na riadku 21 daňového priznania k DPH; v kontrolnom výkaze uvádza plnenia v časti  B.1.

Rozšírenie režimu reverse charge

Použitie režimu prenesenia daňovej povinnosti upravuje §  69 ods. 12 zákona o DPH. Prenesenie daňovej povinnosti sa uplatňuje pri zdaniteľných obchodoch uskutočnených medzi dvomi platiteľmi dane pri dodaní nasledovných tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku:

kovový odpad a kovový šrot, prevod emisných kvót skleníkových plynov, nehnuteľnosť alebo jej časť, ktorej dodanie sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38  ods. 1 zákona o DPH, nehnuteľnosť alebo jej časť, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji, tovar, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva tejto záruky.

V prípade, ak sa jedná o dodanie tovarov podľa § 69 ods. 12 písm.f)  - i) zákona o DPH, základ dane na faktúre musí byť minimálne 5 000 eur, pričom hranica 5 000 eur sa posudzuje samostatne za každé písmeno § 69 odstavca 12; jedná sa o tieto komodity:

poľnohospodárske plodiny (obilniny, olejnaté semená a olejnaté plody) patriace do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka (SCS), ktoré nie sú určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, železo a oceľ, predmety zo železa alebo ocele patriace do kapitoly 72 SCS a do položiek 7301, 7308 a 7314 SCS, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac, mobilné telefóny, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac, integrované obvody, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac.

Od 1. januára 2016 sa režim rozšíril na dodanie stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane vrátane dodania stavby alebo jej časti a dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak služba inštalácie alebo montáže je stavebnou prácou. Bežných občanov sa však táto zmena nijako nedotkne.

Aj s rozšíreným režimom vám POHODA pomôže

Pri prenesení daňovej povinnosti musí dodávateľ, ktorý vystavuje faktúru v režime tuzemského samozdanenia, uvádzať sumu bez DPH a informáciu “Prenesenie daňovej povinnosti”, pričom náležitosťou faktúry je i uvádzanie sadzby dane. Na tieto účely bolo do programu zapracované členenie DPH typu „pdp“, ktoré na faktúru prenesie zákonom požadovanú textovú informáciu a pri zadaní sadzby dane automaticky nuluje sumu dane. Podrobnejšie informácie o režime prenesenia daňovej povinnosti sú uvedené v pomocníku k programu (F1) v časti Režim prenesenia daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác.

Podrobnejšie informácie o režime prenesenia daňovej povinnosti se dočítate aj na stránkach finančnej správy