Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

8.2 Kontrolný výkaz DPH

CTRL+SHIFT+I Otvorí agendu Kontrolný výkaz DPH.

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona o DPH za splnenia určitých podmienok každý platiteľ dane za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz sa podáva iba elektronickou formou prostredníctvom aplikácie elektronickej podateľne finančnej správy.

POHODA vytvára Kontrolný výkaz DPH na základe daňových dokladov zapísaných v agendách Pokladňa, Banka (iba JÚ), Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Ostatné záväzky a Interné doklady. Do kontrolného výkazu vstupujú doklady, ktoré majú dátum vzniku daňovej povinnosti, resp. dátum odpočtu/dodania spadajúci do zvoleného obdobia (rovnako ako pri priznaní DPH) a majú priradené príslušné členenie KV DPH v poli Členenie KV DPH.

Previazanie kontrolného výkazu a priznania k DPH

Poradie, v ktorom sa vystaví kontrolný výkaz a priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie, je nepodstatné. Dôležité je, aby boli v oboch dokumentoch správne obsiahnuté všetky doklady.

Bezchybnosť Kontrolného výkazu DPH závisí od toho, či ste správne uviedli všetky potrebné údaje na daňových dokladoch zadaných vo svojom účtovníctve. Pre správne zadávanie údajov do kontrolného výkazu odporúčame využiť pomocníka k programu POHODA.

Dátum daňovej povinnosti/odpočtu, resp. dodania

Dátum daňovej povinnosti/odpočtu, resp. dodania

Zaradenie dokladu do kontrolného výkazu ovplyvníte pri pohľadávkach vyplnením dátumu daňovej povinnosti a pri záväzkoch zase dátumu odpočtu, resp. dátumu dodania. Výnimkou je členenie pre sekciu B1. Doklady vstupujúce do tejto sekcie z agendy Interné doklady, vstupujú do kontrolného výkazu na základe dátumu vyplneného v poli Dátum KV DPH.

Členenie KV DPH

V poli Členenie KV DPH priamo v prvotných dokladoch určíte, akým spôsobom bude doklad zaradený do kontrolného výkazu. Na základe typu členenia KV DPH zadaného vo formulári alebo položke dokladu bude doklad alebo položka vstupovať do príslušnej sekcie Kontrolného výkazu DPH. Ak doklad nemá vstupovať do kontrolného výkazu, pole členenie KV DPH nevypĺňajte.

Kontrolný výkaz DPH pozostáva z častí A., B., C. a D., pričom každá z týchto častí obsahuje jednotlivé sekcie, do ktorých sa uvádzajú príslušné údaje.

Zoznam členení používaných pre zaradenie dokladov do príslušných sekcií kontrolného výkazu obsahuje agenda Členenie KV DPH v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty. V nej nájdete typy členení KV DPH rozlíšené podľa jednotlivých sekcií Kontrolného výkazu DPH.

Členenie KV DPH

Do sekcie A.1., A.2., B.1., B.2., C.1. a C.2. vstupuje každý doklad osobitne do samostatného riadku príslušnej sekcie. Do sekcie B.3., D.1. a D.2. vstupujú doklady sumárne za obdobie.

Novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1. 4. 2016 zaviedla povinnosť pre platiteľov dane v kontrolnom výkaze v časti B.3. vykazovať aj údaje o dodávateľoch tovarov a služieb (identifikačné číslo pre daň), ak za zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane v sekcii B.3. dosiahne čiastku 3 000,- € a viac. Po zostavení kontrolného výkazu POHODA podľa výšky odpočítanej dane vyplní automaticky údaje do tlačovej zostavy Kontrolný výkaz DPH a do výstupu XML buď sumárne v jednom riadku do časti B.3.1. alebo rozpísané podľa jednotlivých IČ DPH dodávateľov do časti B.3.2. Správny vstup týchto plnení je zabezpečený len za predpokladu, že v programe budú jednotlivé plnenia zapísané v samostatných dokladoch s uvedením IČ DPH v adrese dodávateľa.

Podrobnejšie informácie o vstupe členení KV DPH do jednotlivých sekcií KV DPH nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.

Vystavenie Kontrolného výkazu DPH

Na vystavenie a evidenciu kontrolných výkazov slúži agenda Kontrolný výkaz DPH v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty. Nový kontrolný výkaz vytvoríte klávesom INSERT (ako pri založení nového záznamu agendy). Otvorí sa dialógové okno pre spracovanie kontrolného výkazu.

V zozname zdaňovacích období ponúka POHODA jednotlivé mesiace či štvrťroky podľa zadania v sekcii DPH v agende Globálne nastavenie/Dane.

V ňom vyberiete zdaňovacie obdobie a požadovaný druh kontrolného výkazu. Program POHODA ponúka jednotlivé mesiace či štvrťroky podľa zdaňovacieho obdobia nastaveného v agende Globálne nastavenie v sekcii Dane/DPH.

Riadny kontrolný výkaz DPH

Riadny kontrolný výkaz DPH

Ak agenda doteraz neobsahuje kontrolný výkaz za zvolené obdobie, POHODA vystaví riadny kontrolný výkaz. Program automaticky spracuje kontrolný výkaz z údajov uvedených v daňových dokladoch a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Hodnoty, ktoré do kontrolného výkazu vstupujú, nájdete v agende Položky Kontrolného výkazu DPH.

Ak je Kontrolný výkaz DPH vystavený a na doklade vstupujúcom do kontrolného výkazu dodatočne zmeníte údaje alebo do evidencie zadáte nový doklad, v agende Položky Kontrolného výkazu DPH k zmene nedôjde. Zmenu stavu aktualizujete zostavením nového Kontrolného výkazu DPH.

Ak nie je riadny kontrolný výkaz označený príznakom El. odoslané, môžete ho vystavovať opakovane. Pôvodný riadny výkaz sa pritom premenuje na Neoficiálny a zostane v evidencii. Môžete ho ale samozrejme i zmazať.

Opravný kontrolný výkaz DPH

Ak má riadny výkaz príznak El. odoslané, pôjde vystaviť opravný kontrolný výkaz, ktorý slúži na opravu údajov uvedených v predchádzajúcich podaniach.

Opravný kontrolný výkaz sa podáva pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu a uvádzajú sa v ňom všetky správne údaje.

Opravný kontrolný výkaz vystavíte štandardným spôsobom. Vložíte nový záznam (klávesom INSERT) a v dialógovom okne Vystavenie Kontrolného výkazu DPH vyberiete v poli Druh KV DPH typ Opravný. Opakovaným vystavením opravného výkazu sa pôvodný premenuje na opravný neoficiálny a zostane v evidencii.

Dodatočný kontrolný výkaz DPH

Ak má riadny alebo opravný výkaz príznak El. odoslané, pôjde vystaviť dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom sa uvádzajú len doplnené alebo opravené údaje.

Dodatočný kontrolný výkaz sa podáva po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, ak platiteľ zistí, že údaje v podanom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, prípadne na výzvu správcu dane. Za zdaňovacie obdobie je možné podať viac dodatočných KV DPH.

Dodatočný kontrolný výkaz DPH

Dodatočný kontrolný výkaz vystavíte štandardným spôsobom. Vložíte nový záznam (klávesom INSERT) a v dialógovom okne Vystavenie Kontrolného výkazu DPH vyberiete v poli Druh KV DPH typ Dodatočný. Opakovaným vystavením dodatočného výkazu sa pôvodný premenuje na dodatočný neoficiálny a zostane v evidencii.

Ak je vystavený riadny kontrolný výkaz, pre dodatočný výkaz sa posudzujú zmeny oproti riadnemu kontrolnému výkazu.

Ak je vystavený riadny aj opravný kontrolný výkaz, pre dodatočný výkaz sa posudzujú zmeny oproti opravnému kontrolnému výkazu.

Na zostavený kontrolný výkaz umožňuje program POHODA prostredníctvom povelu Záznam/Kontrola IČ DPH… kontrolu na IČ DPH s prefixom „SK“ vo všetkých sekciách, kde sa IČ DPH nachádza. Kontrola sa vykonáva na aktuálny Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH, Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu, zverejnených na portáli Finančnej správy SR (detailnejšie je sprievodca popísaný v interaktívnom pomocníkovi k programu POHODA).

V agende Kontrolný výkaz DPH (i v agende Priznanie DPH) nájdete v menu Záznam povel Vysporiadanie osob. úpr. DPH… Povel vyvolá sprievodcu pre vysporiadanie dokladov osobitnej úpravy. Vysporiadanie dokladov osobitnej úpravy vykoná platiteľ vtedy, ak má v evidencii prijaté doklady od dodávateľov uplatňujúcich režim osobitnej úpravy a niektorý z dodávateľov tento režim ukončil. Funkcia vysporiada zatiaľ neodpočítanú DPH z dokladov, ktoré nie sú alebo sú len čiastočne zlikvidované a majú použité členenie DPH typ „OsUdod“. Sprievodca umožňuje vykonané vysporiadanie i zrušiť (detailnejšie je sprievodca popísaný v interaktívnom pomocníkovi programu POHODA).

Odoslanie Kontrolného výkazu DPH elektronickou cestou

Kontrolný výkaz DPH sa odovzdáva iba v elektronickej podobe. POHODA umožňuje podanie kontrolného výkazu na portál finančnej správy v elektronickej podobe v súlade s platnou legislatívou.

S odoslaním vám pomôže Sprievodca pre elektronické podanie, ktorý umožní kontrolný výkaz vyexportovať vo forme XML a elektronicky podať prostredníctvom podateľne finančnej správy. Spustíte ho povelom Záznam/Odoslanie KV DPH...

Odoslaný kontrolný výkaz je vo formulári indikovaný príznakom El. odoslané. Ak budete chcieť príznak zrušiť (napr. v prípade, že nedôjde k samotnému odoslaniu XML súboru), použite povel Záznam/Elektronicky odoslané.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V agende Kontrolný výkaz DPH nájdete tlačovú zostavu Kontrolný výkaz DPH, ktorá zodpovedá úradnému vzoru. Údaje sú uvedené v jednotlivých sekciách presne tak, ako vstúpia i do XML. Zaškrtnutím voľby Označiť nesprávne vyplnené riadky v dialógovom okne Tlač zobrazíte pri jednotlivých položkách i označenie pri nesprávne vyplnených položkách.

Položky Kontrolného výkazu DPH

V agende nájdete tiež tlačovú zostavu Položky Kontrolného výkazu DPH

Doklady, ktoré do kontrolného výkazu vstupujú, nájdete v agende Položky Kontrolného výkazu DPH. Túto agendu otvoríte z vytvoreného záznamu kontrolného výkazu pre príslušné obdobie dvojklikom myši, klávesom ENTER alebo pomocou miestnej ponuky vyvolanej pravým tlačidlom myši a zvolením povelu Otvoriť výkaz.

Položky Kontrolného výkazu DPH

Agenda obsahuje rad záložiek pomenovaných podľa sekcií kontrolného výkazu, v ktorých sa automaticky zobrazujú jednotlivé doklady, ktoré do výkazu vstupujú. Jednoducho si tak všetky tieto doklady skontrolujete. Pri vybraných sekciách môžete vykonávať úpravy niektorých polí priamo v tejto agende. Nedôjde však k zmene údajov na zdrojovom doklade. Údaj zostane zachovaný pre elektronické podanie a prípadné vystavenie nasledujúceho kontrolného výkazu typu Opravný.

V agende Položky Kontrolného výkazu DPH vykonáva POHODA kontrolu a zisťuje, či sú načítané záznamy správne zadané. Chybne vyplnenú položku označí červenou, prípadne zobrazí vo formulári agendy varovanie s popisom upozornenia. Ak v zostavenom výkaze nájdete chybu, ktorá sa preniesla už z dokladu, odporúčame upraviť daný zdrojový doklad a znovu spustiť spracovanie Kontrolného výkazu DPH.

Položky Kontrolného výkazu DPH

Agenda v ponuke Záznam obsahuje rôzne povely ako napr. Aktualizovať stav položky, Aktualizovať stav všetkých položiek. Podrobnejšie informácie o funkčnosti jednotlivých povelov nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V agende Položky Kontrolného výkazu DPH nájdete tlačovú zostavu Položky Kontrolného výkazu DPH, ktorú je možné zostaviť za všetky sekcie výkazu naraz, ako aj pre každú sekciu výkazu samostatne. Zostavu pre príslušnú sekciu výkazu je možné zobraziť a vytlačiť až po výbere záložky príslušnej sekcie, tj. kliknete na príslušnú záložku a prostredníctvom dialógového okna Tlač zobrazíte/vytlačíte tlačovú zostavu. Zostava rešpektuje i aktuálny výber, ako aj vlastné zoradenie záznamov.