Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

8.6 Obrat pre DPH

Tlačová zostava Obrat pre DPH vám pomôže vypočítať približnú výšku obratu pre účely dane z pridanej hodnoty. POHODA zisťuje výšku obratu zhodne pre platiteľa i neplatiteľa dane z pridanej hodnoty. Upozorňujeme, že výpočet slúži pre informatívne účely.

Zostava je umiestnená v agende Účtovný denník (PÚ), resp. Peňažný denník (JÚ) a tiež v tlačových zostavách v časti Kontrolné zostavy na informačnej ploche programu POHODA. Obdobie obratu sa odvíja podľa dátumového poľa Začiatok, resp. Koniec obdobia, ktorý sa vypĺňa pred náhľadom tejto zostavy.

Do kontrolnej zostavy sa načítajú záznamy, ktoré majú v agende Účtová osnova (PÚ), resp. Predkontácia (JÚ) zaškrtnutú voľbu Obrat pre DPH. V podvojnom účtovníctve je voľba prístupná len pre výsledkové účty daňového typu. V jednoduchom účtovníctve je voľba povolená pre daňovo účinné predkontácie typu P (príjem), PC (príjem – peniaze na ceste) a uzávierkové predkontácie ovplyvňujúce základ dane typu Z.

Najprv musíte voľbu Obrat pre DPH pri vybraných účtoch (predkontáciách) ručne nastaviť. Po vykonaní údajovej uzávierky si už nastavenie bude POHODA pamätať. Zároveň sa údaje z minulého účtovného obdobia automaticky prevedú do databázy novo vzniknutej účtovnej jednotky.

V podvojnom účtovníctve sa do obratu načítajú výnosy z účtovného denníka, ktoré majú v agende Účtová osnova zaškrtnutú voľbu Obrat pre DPH, vrátane východzích stavov daných účtov. Zostava je správna za predpokladu, že všetky výnosové transakcie sú zaúčtované. Údaje vstupujú z účtovného denníka podľa poľa Dátum.

V jednoduchom účtovníctve sa do obratu načítajú príjmy z peňažného denníka, ktoré majú v agende Predkontácia zaškrtnutú voľbu Obrat pre DPH. Zostava je správna za predpokladu, že všetky príjmové transakcie sú zaúčtované. Údaje vstupujú z peňažného denníka podľa poľa Dátum.

Ak pracujete v účtovnej jednotke, ktorá je po údajovej uzávierke, a zo staršieho obdobia vám v aktuálnej jednotke chýbajú podklady pre obrat, využite funkciu Import obratových podkladov… z ponuky Súbor/Dátová komunikácia.

Prostredníctvom povelu sa otvorí dialógové okno Import obratových podkladov, v ktorom je potrebné vybrať požadované účtovné jednotky k prevodu podkladov pre obrat. Ak by sa podklady nenačítali, POHODA vás bude o tomto stave informovať prostredníctvom upozornenia.

Podrobnejšie informácie k sledovaniu obratu pre účely dane z pridanej hodnoty, vrátane algoritmu výpočtu, nájdete v pomocníkovi programu POHODA.