Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

8.4 Registrácia DPH v EU

Registrácia DPH v EU

Ak ste platcami dane z pridanej hodnoty v inom členskom štáte Európskej únie, umožňuje vám program POHODA evidovať štáty, v ktorých ste zaregistrovaní, vrátane pridelených IČ DPH, a vystavovať doklady s možnosťou zadania sadzby DPH platnej pre príslušný členský štát.

Registrácia

Ak neuvediete dátum ukončenia registrácie, predpokladá sa, že je daná registrácia stále v platnosti.
V agende sa neeviduje tuzemské IČ DPH.

Tento režim je potrebné aktivovať v agende Globálne nastavenie v sekcii Dane/DPH – ostatné, a to zaškrtnutím voľby Registrácia DPH v EU. Podmienkou je i zaškrtnutie voľby Ponúkať historické sadzby DPH. Tým sa v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty sprístupnia agendy Registrácia DPH v EU a Sadzby DPH v EU. Do agendy Registrácia DPH v EU zapíšte všetky daňové identifikačné čísla, ktoré vám boli v iných členských štátoch EU pridelené, vyplňte dátum začiatku registrácií a uveďte adresu svojej prevádzky v týchto krajinách.

Registrácia

Sadzby DPH v EU

Účtovné jednotky vedúce podvojné účtovníctvo môžu k základným zníženým resp. druhým zníženým sadzbám DPH priradiť tiež analytické účty. Čiastky DPH vyčíslené na dokladoch vystavených v režime registrácie DPH v EU sa potom zaúčtujú analyticky.

V tejto agende môžete k jednotlivým krajinám na záložke Sadzby DPH zadať percentuálne sadzby DPH. Ak je v agende Globálne nastavenie v sekcii Cudzie meny povolená práca s cudzími menami, môžete vybranej krajine priradiť menu, v ktorej sa automaticky založí doklad vytváraný v režime Registrácie DPH pre túto krajinu EU. Polia pre analytické účty pri základnej, zníženej a príp. druhej zníženej sadzbe DPH vyplňte vtedy, keď chcete čiastku DPH v danej sadzbe účtovať na zvláštne analytické účty založené v agende Účtová osnova. Keď zaúčtujete doklad s DPH v režime Registrácia DPH v EU, POHODA automaticky zmení v predkontácii použitý účet 343000 na zvolený analytický účet, takže nie sú potrebné predkontácie s analytickými účtami.

Daňový doklad k zálohovej faktúre, ktorá je vystavená v režime Registrácie DPH v EU, bude vystavený tiež v režime Registrácie DPH v EU a použije sa na nej aktuálna tuzemská sadzba dane. Sadzbu dane skontrolujte a prípadne ju na daňovom doklade upravte ručne.

Vystavenie dokladu v režime registrácie DPH v EU

Obvyklým spôsobom (napr. klávesom INSERT) založte nový doklad. Režim registrácie DPH v EU aktivujete povelom Záznam/Registrácia DPH v EU… V dialógovom okne Registrácia DPH v EU vyberte požadované IČ DPH podľa štátu, ktorého sa uskutočnené plnenie týka. Do polí Základná sadzba, Znížená sadzba, resp. Znížená sadzba 2 sa automaticky doplnia sadzby DPH uvedené pri vybranej krajine v agende Sadzby DPH v EU. Sadzbu môžete ručne zmeniť. Upozorňujeme, že toto dialógové okno nie je možné vyvolať opakovane. Potvrdením údajov v dialógovom okne sa založí doklad v režime registrácie DPH v EU, ktorý je v ľavom dolnom rohu formulára označený príznakom zvolenej registrácie.

Ak je v agende Sadzby DPH v EU v poli Mena zadaná cudzia mena, potvrdením dialógového okna Registrácia DPH v EU sa automaticky založí doklad v cudzej mene.

Na položkách dokladu sa po výbere sadzby DPH Hist. zákl. s., Hist. zníž. s., resp. Hist. zníž. s. 2 vkladajú do poľa DPH % sadzby uvedené v dialógovom okne.

Režim je možné používať v týchto agendách programu POHODA: Pokladňa, Banka (iba JÚ), Interné doklady, Prijaté a Vydané ponuky, Prijaté a Vydané dopyty, Prijaté Vydané objednávky, Vydané Prijaté faktúry, Vydané Prijaté zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky Ostatné záväzky, Príjemky Výdajky.

Ak je záznam v agende Registrácia DPH v EU platný i v nasledujúcom účtovnom období, prevedie sa automaticky údajovou uzávierkou do ďalšieho roka. Inak sa prevedie iba vtedy, keď existuje pre danú registráciu doklad prevádzaný do ďalšieho účtovného obdobia.

Vkladanie zásob a prenos medzi dokladmi

Skladové zásoby sa do dokladov vytvorených v režime registrácie DPH v EU vkladajú so sadzbou DPH zvolenej krajiny. Aká sadzba DPH (základná, znížená, resp. druhá znížená) bude ku skladovej položke priradená, sa riadi podľa sadzby DPH uvedenej v poli DPH nákup, resp. DPH predaj, v agende Zásoby.

Po uložení dokladu v tomto režime môžete vytlačiť zostavy s IČ DPH uvedeným v agende Registrácia DPH v EU.

Skladové položky sa prenášajú medzi dokladmi vytvorenými v režime registrácie DPH v EU zároveň so zahraničnými sadzbami DPH uvedenými v prenášanom doklade. Ak ide o prenosy, pri ktorých sa mení typ dokladu z nákupu na predaj (napr. prenos vydaného dopytu do vydanej ponuky), nastaví sa pri skladových položkách na novo vytvorenom doklade zahraničná sadzba DPH danej krajiny EU podľa typu sadzby DPH predaj v agende Zásoby. Ak sa zmení pri prenose typ dokladu z predaja na nákup (napr. prenos vydanej ponuky do vydanej objednávky), nastaví sa pri skladových položkách na novo vytvorenom doklade zahraničná sadzba DPH podľa typu sadzby DPH nákup v agende Zásoby.

Pri prenose položiek medzi dokladmi, ak prenášaný doklad je v režime registrácie DPH v EU a novo vytváraný doklad nie je, dôjde k prenosu položiek so sadzbou DPH podľa našej legislatívy.

Prenesenie položiek z jedného dokladu do iného je možné iba v prípade, ak je prenášaný a novo vytváraný doklad v rovnakom režime registrácie DPH, alebo je jeden z dokladov v režime registrácie a druhý bez registrácie DPH v EU.

Priznanie k DPH

Dokladom vytvoreným v režime registrácie k DPH v EU môžete priradiť členenia DPH typu R (napr. RDdodEU). Tieto členenia použijete pri tých uskutočnených plneniach, pri ktorých potrebujete vyčísliť čiastku DPH odvádzanú, resp. nárokovanú v inom členskom štáte, ale zároveň sa tieto plnenia musia prejaviť v tuzemskom priznaní. Do neho vstupuje iba základ dane. S dokladmi vytvorenými v režime registrácie DPH v EU môžete pracovať ako s akýmikoľvek inými.

Odporúčame vám, aby ste si vytvorili rôzne členenia DPH, napr. podľa jednotlivých riadkov priznania.

Pri dokladoch, ktoré vstupujú iba do priznania iného členského štátu, použijete členenie DPH Nezahrnovať do priznania DPH.

Ak je miesto plnenia v inom členskom štáte EÚ, uplatňujú sa pri vystavovaní daňových dokladov pravidlá daného členského štátu. POHODA vypočíta daň automaticky podľa slovenskej legislatívy, a preto v prípade potreby vypočítanú daň upravte ručne alebo zvoľte iný spôsob zaokrúhlenia dokladu.

Zostavenie priznania k dani z pridanej hodnoty podávaného v inom členskom štáte EU vám uľahčí tlačová zostava Podklady k dani z pridanej hodnoty krajín EU. Nájdete ju v agende Priznanie DPH v dialógovom okne Tlač.