Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

8.3 Súhrnný výkaz

CTRL+SHIFT+V Otvorí agendu Súhrnný výkaz DPH.

Povinnosť podávať súhrnný výkaz má platca DPH, ktorý predal, vyviezol tovar alebo službu podľa § 43 zákona o DPH, ktoré sú oslobodené od DPH z tuzemska do iného členského štátu EU. Povinnosť sa týka aj platcu, ktorý sa zúčastnil trojstranného obchodu podľa § 45 ako prvý odberateľ. Súhrnný výkaz sa podáva mesačne alebo štvrťročne, v závislosti od hodnoty dodaných tovarov a služieb. Súhrnný výkaz sa podáva iba elektronickou formou prostredníctvom aplikácie elektronickej podateľne finančnej správy.

POHODA vytvára súhrnný výkaz na základe daňových dokladov zapísaných v agendách Pokladňa, Banka (iba JÚ), Vydané faktúry, Ostatné pohľadávkyInterné doklady, ktoré majú dátum vzniku daňovej povinnosti spadajúci do zvoleného obdobia, IČ DPH členských štátov EU a obsahujú členenie DPH UDdodEU (U04), UKdodEU (U05), ktoré do súhrnného výkazu vstupujú bez vyplneného kódu, UDdod3 (U07) s vyplneným kódom 1 v poli Kód pre súhrnný výkaz a členenie UDzahrSl (U23) s kódom 2.

Kódy pre súhrnný výkaz:

- kód 1 slúži pre trojstranné obchody,

- kód 2 slúži pre služby a

- ostatné dodávky tovaru sa uvádzajú bez kódu.

Vystavenie súhrnného výkazu

Na vystavenie a evidenciu súhrnných výkazov slúži agenda Súhrnný výkaz v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty. Nový súhrnný výkaz vytvoríte klávesom INSERT (ako pri založení nového záznamu v ostatných agendách). Otvorí sa dialógové okno pre spracovanie súhrnného výkazu. V ňom vyberiete zdaňovacie obdobie a požadovaný druh hlásenia.

Súhrnný výkaz podávate za každý kalendárny mesiac/štvrťrok a to do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca/štvrťroka.

Riadny súhrnný výkaz

Ak agenda doteraz neobsahuje súhrnný výkaz za zvolené obdobie, bude vystavený riadny súhrnný výkaz. Program automaticky spracuje súhrnný výkaz z údajov uvedených v daňových dokladoch a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Celkovú hodnotu plnenia uvedie vo formulári.

Po vystavení súhrnného výkazu sa na záložke I. časť zobrazia doklady, ktoré súhrnný výkaz ovplyvnia, jednotlivé položky obsahujú už zosumarizované a zaokrúhlené hodnoty pre jednotlivé IČ DPH a kódy.

Na záložku II. časť môžete ručne zapisovať údaje, ktoré sa týkajú premiestnenia tovaru v režime call-off stock. Údaje do tejto časti môžete zapisovať priebežne a na následné doplnenie údajov do časti I. využiť povel Aktualizácia súhr. výkazu… z ponuky Záznam.

Doklady, ktoré majú dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia spadajúci do zvoleného obdobia, sa označia vo formulári skratkou zdaňovacieho obdobia pred poľom Členenie DPH, kde v zátvorke je uvedené číslo mesiaca alebo kvartálu, napr. SV(1q). Tieto doklady nie sú uzamknuté proti opravám.

Zostavu Podklady pre súhrnný výkaz môžete tlačiť pre všetky vystavené výkazy.

Ak nie je riadny súhrnný výkaz označený príznakom El. odoslané, môžete ho vystavovať opakovane. Pôvodný riadny výkaz sa pritom premenuje na Neoficiálny a zostane v evidencii. Môžete ho samozrejme zmazať.

Riadny súhrnný výkaz

Opravný súhrnný výkaz

Ak má riadny súhrnný výkaz príznak El. odoslané, pôjde vystaviť opravný súhrnný výkaz, ktorý slúži na opravu neúplných alebo nesprávnych údajov v predchádzajúcom podaní. Podáva sa pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu.

Opravný súhrnný výkaz vystavíte štandardným spôsobom. Vložíte nový záznam (klávesom INSERT) a v dialógovom okne Vystavenie súhrnného výkazu vyberiete v poli Druh typ Opravný. Opakovaným vystavením opravného súhrnného výkazu sa pôvodný premenuje na Opravný neoficiálny a zostane v evidencii.

Dodatočný súhrnný výkaz

Dodatočný súhrnný výkaz sa podáva po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu, ak platca zistí, že údaje v podanom výkaze sú neúplné alebo nesprávne. V dodatočnom výkaze sa uvádzajú len doplnené alebo opravené údaje, pričom vo formulári v poli Celkové plnenie bude uvedené celkové plnenie za obdobie.

Pred vystavením dodatočného súhrnného výkazu musí byť vystavený riadny alebo opravný súhrnný výkaz, ktorý musí obsahovať príznak El. odoslané. Ak je vystavený riadny výkaz, pre dodatočný výkaz sa posudzujú zmeny oproti riadnemu výkazu. Ak je vystavený riadny aj opravný výkaz, pre dodatočný výkaz sa posudzujú zmeny oproti opravnému výkazu.

Odoslanie súhrnného výkazu elektronickou cestou

S odoslaním vám pomôže Sprievodca pre elektronické podanie (detailnejšie je sprievodca popísaný v interaktívnom pomocníkovi k programu), ktorého spustíte povelom Záznam/Odoslanie súhr. výkazu…

Súhrnný výkaz sa odovzdáva iba v elektronickej podobe. Ekonomický systém POHODA umožňuje podanie súhrnného výkazu na portál finančnej správy v elektronickej podobe v súlade s platnou legislatívou.

Pomocou sprievodcu vytvoríte XML súbor. Výkaz môžete odoslať automaticky priamo na Daňový portál Finančnej správy SR. Podanie máte možnosť vykonať tiež ručne cez internetovú stránku Finančnej správy SR.

Odoslaný súhrnný výkaz je vo formulári indikovaný príznakom El. odoslané. Ak budete chcieť príznak zrušiť (napr. v prípade, že nedôjde k samotnému odoslaniu XML súboru), použite povel Záznam/Elektronicky odoslané.

Správne zadanie IČ DPH znamená, že máte uvedený kód krajiny a aspoň päť znakov.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Pre kontrolu hodnôt, ktoré vstupujú do výkazu, môžete využiť zostavu Súhrnný výkaz. Ide iba o kontrolný opis, ktorý nemôžete použiť pre podanie na finančnú správu. Doklady, pri ktorých bolo za vybrané obdobie použité členenie DPH, ktoré spadá do súhrnného výkazu, a ktoré nemajú zadané IČ DPH (alebo je uvedené v nesprávnom formáte), do súhrnného výkazu nevstúpia a zobrazia sa v zostave Doklady nezaradené do súhrnného výkazu.

Ku každému hláseniu je tiež možné vytlačiť súpisku daňových dokladov zahrnutých do súhrnného výkazu, a to prostredníctvom tlačovej zostavy Podklady pre súhrnný výkaz. Do tlačovej zostavy Kontrola dokladov pre súhrnný výkaz vstúpia všetky doklady, ktoré sú súčasťou súhrnného výkazu, rozdelené podľa jednotlivých mesiacov, resp. štvrťrokov.