Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

6.3 Peňažný denník

Peňažný denník môžete využiť ako hlavnú knihu jednoduchého účtovníctva. Denník umožňuje zápis dokladov z bežného alebo nasledujúceho účtovného obdobia. Do daňového základu dane z príjmov sa zahŕňajú iba doklady z bežného účtovného obdobia.

Zápisy do denníka

Účtovné doklady rozdeľujeme v peňažnom denníku na Príjem, VýdajPrevod. Zápisy typu PríjemVýdaj vytvára POHODA v peňažnom denníku automaticky, akonáhle sa uložia doklady v agendách BankaPokladňa na základe nastavenej predkontácie. Pre bankové a pokladničné doklady, ktoré generujete likvidáciou pohľadávok a záväzkov, vypĺňajte predkontáciu už v agendách faktúr, ostatných pohľadávok a záväzkov.

Priame zápisy do agendy Peňažný denník sa vykonávajú iba pri doklade typu Prevod a pri oprave a rozúčtovaní jednotlivých riadkov denníka. Väčšina práce sa teda presúva do agend BankaPokladňa.

Zaúčtovanie dokladu do viacerých riadkov denníka

Ak potrebujete textovú položku výdavkového pokladničného/bankového dokladu rozúčtovať na daňovú a nedaňovú časť, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a zvoľte povel Rozúčtovanie nákladov…

Účtovný doklad môžete rozúčtovať dvoma spôsobmi:

  • V položkových agendách (Pokladňa, Banka) je možné na každej položke dokladu uviesť inú predkontáciu pre zaúčtovanie. Pre každú z nich sa vygeneruje samostatný riadok v peňažnom denníku.
  • Ak nie je možné alebo vhodné rozúčtovať prvotný doklad, rozúčtujte priamo riadok peňažného denníka.

Zaúčtovanie dokladu do viacerých riadkov denníka

Rozúčtovanie dokladov

Povel Záznam/Rozúčtovanie umožní rozúčtovať aktuálny riadok peňažného denníka na viac riadkov. Po vyvolaní povelu sa založí nový záznam denníka s hodnotami pôvodného záznamu. Nad polom Čiastka je modrým písmom uvedené slovo Rozúčtovanie a čiastky pôvodného záznamu. Ak vložíte čiastku, POHODA automaticky zníži čiastku pôvodného riadku.

  • Vyberte si riadok, ktorý chcete rozúčtovať.
  • Zvoľte povel Záznam/Rozúčtovanie (alebo pomocou klávesovej skratky CTRL+R).
  • Do poľa Čiastka zapíšte čiastku, ktorú chcete zaúčtovať inak a uveďte zaúčtovanie, stredisko, činnosť alebo zákazku. Klávesovou skratkou CTRL+ENTER záznam uložte.

Rozúčtovanie dokladov

Dôsledky ručných úprav

Úpravy dokladov v denníku síce vykonávať môžete, ale ak práve nepatríte medzi profesionálov, skúste sa im radšej vyhnúť a vykonávajte ich priamo v agendách Banka Pokladňa. Tým je zaistené, že pri ďalšej oprave dokladu o pôvodné úpravy neprídete. Ak totiž rozúčtujete alebo ručne zmeníte automaticky vygenerovaný riadok v peňažnom denníku, zmení sa predkontácia zdrojového dokladu na špeciálnu predkontáciu s názvom Ručne.

Automatické zaúčtovanie, ku ktorému dôjde napríklad pri následných opravách daného dokladu, sa vypne.

Tlačové zostavy

Ponuka tlačových zostáv agendy Peňažný denník oi. obsahuje: peňažný denník (v dvoch variantoch) alebo prehľad príjmov a výdavkov v hotovosti, resp. na bankových účtoch podľa toho, ako ovplyvňujú základ dane. Prehliadnite si tiež ponuku kontrolných tlačových zostáv.