Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

6.1 Základné princípy a metódy

Základným stavebným prvkom jednoduchého účtovníctva je Peňažný denník. Ten sa v ekonomickom systéme POHODA vytvára automaticky na základe dokladov zadaných v agendách Pokladňa Banka. Typ predkontácie určuje, či ide o daňový alebo nedaňový príjem, resp. výdaj, a zároveň do akých stĺpcov peňažného denníka má byť uvedená čiastka rozúčtovaná.

Doklady sú do peňažného denníka automaticky zaúčtované s dátumom platby a jednotlivé príjmy a výdavky môžete sledovať v členení na strediská a zákazky. Ku každému záznamu môžete uviesť informáciu o činnosti, ktorú využijete na rozlíšenie čiastkových základov dane z príjmov. Vo výnimočných prípadoch môžete vykonať ručné rozúčtovanie priamo v agende Peňažný denník.

Účtovné zápisy, ktoré upravujú základ dane z príjmov, ale neovplyvňujú stav peňažných prostriedkov v hotovosti alebo na bankových účtoch, zadávate priamo do agendy Interné doklady.

Program POHODA nepodporuje: pomocnú knihu o finančnom majetku, knihu oceňovacích rozdielov k nadobudnutému majetku, knihu zákonných rezerv, ani knihu o ďalších zložkách majetku neuvádzaných v účtovných knihách.