Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

6.4 Daň z príjmov

Agenda Daň z príjmov sa používa na vystavenie podkladov pre daňové priznanie dane z príjmov fyzických osôb. Program na základe dokladov, ktoré sú zadané v agende Peňažný denník, vypočíta predpokladanú daň z príjmov.

Výpočet dane môžete vykonať kedykoľvek v priebehu účtovania. Výpočet nemá žiadny vplyv na zaúčtované doklady a je možné ho kedykoľvek opakovať.

Čiastkové základy dane

Celkový daňový základ sa skladá z jednotlivých čiastkových základov dane. Aby bol program schopný spočítať daň z príjmov, musí vedieť, ktoré doklady sú daného daňového typu. Čiastkové základy dane sú definované v zákone číslo 595/2003 Z.z., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov a v programe POHODA sú reprezentované týmito daňovými typmi:

Pred vystavením podkladov pre priznanie skontrolujte údaje v sekcii Daň z príjmov v agende Globálne nastavenie/Dane i v agende Legislatíva.
§6 Prenájom nehnuteľností§6 Vytvorenie diela, použitie alebo poskytnutie práv
§6 Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo§6 Činnosti, ktoré nie sú živnosťou alebo podnikaním
§6 Živnosť§6 Znalci a tlmočníci
§6 Podnikanie podľa osobitného predpisu§6 Činnosti sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou
§6 Príjmy spoločníkov v.o.s. a k.s.§6 Činnosti športovca

Čiastkové základy dane

V agende Činnosti najprv zadajte čiastkové základy dane a rozlíšte ich prostredníctvom poľa Daňový typ, v ktorom nájdete vyššie uvedené členenia. Následne priraďte vytvorené činnosti jednotlivým účtovným dokladom, ktoré sú zaúčtované ako daňové príjmy alebo výdavky. Tým zároveň priradíte dané doklady do požadovaného čiastkového základu dane.

Čiastkové základy dane
Doklady podľa čiastkových základov dane oveľa ľahšie vyberiete prostredníctvom stĺpca Činnosť.

Ak používate prevažne jeden čiastkový základ dane, nemusíte ho v zozname činností vytvárať, ale uveďte ho v poli Hl. príjem v sekcii Daň z príjmov v agende Globálne nastavenie/Dane. Všetky doklady, pri ktorých nevyplníte pole Činnosť, spadajú do tohto východiskového daňového typu.

Čiastkové základy dane nesledované v jednoduchom účtovníctve

Paušálna sadzba výdavkov sa použije iba pri zaškrtnutí voľby Pri výpočte používať paušálne výdaje. Voľbu nájdete v agende Globálne nastavenie/Dane v sekcii Daň z príjmov. Jej uplatnenie radšej konzultujte so svojim daňovým poradcom.

Čiastkové základy dane, ktoré v jednoduchom účtovníctve nesledujete, napr. príjmy zo závislej činnosti, môžete zahrnúť do výpočtu dane priamo v dialógovom okne Daň z príjmov fyzických osôb.

Agendu Priznanie k dani z príjmov môžete využiť pre vytvorenie priznania k dani z príjmov fyzických alebo právnických osôb. Vplyv na typ priznania má nastavenie fyzickej alebo právnickej osoby v poli Stav v ponuke Súbor/Účtovné jednotky. Bližšie informácie získate v pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesu F1.