Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

6.5 Podrobné nastavenia

Základné nastavenie účtovníctva vykonáte v stromovej štruktúre agendy Globálne nastavenie. Ďalšie možnosti nastavenia nájdete v kapitole Nastavenie.

Podrobné nastavenia

Doklady

Ak máte zapnutú voľbu Sumarizovať položky s rovnakou predkontáciou, potom POHODA sčíta položky prvotného dokladu s rovnakou predkontáciou do jedného riadku denníka. Výhodou je značná úspora objemu databázy účtovnej jednotky. Nevýhodou môže byť však neprehľadné označenie riadkov v denníku (text zaúčtovania sa zobrazuje pri všetkých položkách rovnaký podľa textu dokladu).

Pri vypnutej sumarizácii sa zaúčtujú do denníka položky prvotného dokladu zvlášť. Peňažný denník je potom tvorený položkami dokladov. Výhodou je presnejšie označenie riadkov denníka (text zaúčtovania vstupuje z položiek dokladu).

Daň z príjmov

Voľbu Pri výpočte používať paušálne výdaje zaškrtnite ak chcete, aby program pri výpočte dane použil paušálne výdaje. Ide o možnosť, ktorá je prístupná iba pri fyzických osobách (viď agenda Účtovné jednotky). Pre prechod z vykazovania skutočných výdavkov na uplatnenie paušálnych výdavkov je potrebné splniť ďalšie podmienky, preto tento krok konzultujte s daňovým poradcom.