Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov

5.18 Podrobné nastavenia

Základné nastavenie účtovníctva vykonáte v stromovej štruktúre agendy Globálne nastavenie v sekciách Doklady (Číslovanie, Členenie), História, Platby (Pokladňa, Poplatky, Preplatky) a Dane (DPH, DPH – ostatné, Daň z príjmov, DPH – osobitná úprava).

Doklady

192_doklady.png 

Ak chcete, aby vám program POHODA na dokladových zostavách zobrazoval QR kód spĺňajúci normy pre QR platbu, nechajte zaškrtnutú voľbu Povoliť zobrazenie QR platby na zostavách. Kód QR platby slúži pre načítanie do bankovej aplikácie v telefóne alebo tablete. Pre správne generovanie QR platby je potrebné mať na doklade čiastku k úhrade väčšiu ako nula, pri bankových údajoch mať správny formát IBAN, ktorý nastavíte v agende Nastavenie/Bankové účty, a forma úhrady musí byť Príkazom.

Na vybraných tlačových zostavách si môžete podľa potreby zobrazovať i jednotkovú cenu bez dane. Aby sa na tlačových zostavách jednotková cena zobrazovala, je potrebné zaškrtnúť voľbu Tlačiť jednotkovú cenu bez DPH na zostavách. Zaškrtnutie tejto voľby sa prejaví na tlačových zostavách agend Pokladňa, Banka (iba pri JÚ), Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Interné doklady a Predajky.

Voľba sa týka iba položkových dokladov, na ktorých je aspoň jedna položka uvedená v cenách vrátane DPH. Nesmie sa ale jednať o položku typu Uhradená záloha. V prípade, že na položkovom doklade nebude uvedená ani jedna položka vrátane dane, na tlačových zostavách sa jednotková cena bez DPH nezobrazí.

Ak chcete, aby sa na dokladových tlačových zostavách v záhlaví dokladu zobrazoval názov vašej firmy, zaškrtnite voľbu Tlačiť názov firmy v záhlaví. Voľba sa týka napr. zostáv Faktúra, Objednávka, Daňový doklad atď.

V poli Rozvrhnutie adresy a loga vyberte možnosť zobrazovania sídla vašej firmy, loga a prípadne prevádzky na dokladových tlačových zostavách.

Ak máte zapnutú voľbu Sumarizovať položky s rovnakou predkontáciou, potom POHODA sčíta položky prvotného dokladu s rovnakou predkontáciou do jedného riadku denníka. Výhodou je značná úspora objemu databázy účtovnej jednotky. Nevýhodou môže byť však neprehľadné označenie riadkov v denníku (text zaúčtovania sa zobrazuje pri všetkých položkách rovnaký podľa textu dokladu).

Pri vypnutej sumarizácii sa zaúčtujú do denníka položky prvotného dokladu zvlášť. Peňažný denník je potom tvorený položkami dokladov. Výhodou je presnejšie označenie riadkov denníka (text zaúčtovania vstupuje z položiek dokladu).

Číslovanie

V tejto časti sa vykonáva súhrnné nastavenie číslovania dokladov a ich členení. Zaškrtnutím voľby Užívateľské nastavenie voľby číselných radov podľa prihláseného užívateľa zaistíte, aby boli číselné rady automaticky zvolené v závislosti od prihláseného užívateľa. Aktiváciu tejto voľby zvlášť odporúčame pri sieťovej verzii programu POHODA, kedy v jednej agende pracuje súčasne viac užívateľov na rôznych staniciach sieťovej inštalácie.

Nastavenie číselných radov pre konkrétneho užívateľa vykonáte v sekcii Číselné rady v agende Užívateľské nastavenie.

V agende Pokladňa môže byť praktické používať pre každú pokladňu zvláštny rad. Zvolený rad pre pokladňu je vhodné používať i v momente, keď sa užívatelia, resp. pracovníci zodpovední za pokladňu, zmenia. Ak požadujete viazať automatické zvolenie číselného radu v závislosti od vybranej pokladne, aktivujte Nastavenie voľby číselných radov hotovostných dokladov podľa zvolenej pokladne.

Členenie

Používanie stredísk, činností a zákaziek je voliteľné. Ak nepotrebujete členiť doklady podľa uvedených kritérií, zrušte zaškrtnutie pri príslušných voľbách. Práca s programom bude prehľadnejšia a rýchlejšia.

Ak zaškrtnete voľbu Uzavretím zákazky uzamknúť pole Zákazka, nebudete mať možnosť spätne meniť pri vytvorených dokladoch pole Zákazka.

Voľbu Uzatvorené zákazky neprevádzať údajovou uzávierkou nechajte zaškrtnutú, ak nechcete, aby sa zákazky so stavom uzatvorená preniesli údajovou uzávierkou do ďalšieho účtovného obdobia.

História

Ak je voľba Zapnuté neaktívna, skryje POHODA pre lepšiu prehľadnosť záložku História záznamu z agend a príslušné kontrolné tlačové zostavy.

 

POHODA zaznamenáva a vedie evidenciu opráv dokladov tak, ako ukladá zákon o účtovníctve, a to prostredníctvom voľby Evidovať históriu zmien. Ak nechcete pri niektorej agende históriu zmien záznamov sledovať, zrušte pri nej zaškrtnutie voľby Zapnuté.

Ak evidujete históriu zmien, môžete prostredníctvom povelu Označiť všetko, resp. Zrušiť označenie nastaviť rovnakú voľbu pri všetkých agendách naraz. Povel sa zobrazí po stlačení pravého tlačidla myši na záhlaví stĺpca Zapnuté, resp. Záložka.

Záložka História záznamu sa sprístupní v tých agendách, pri ktorých bude zaškrtnutá voľba Záložka. Ak tak neurobíte, užívatelia pri vybraných agendách záložku neuvidia, ale história sa bude ďalej na pozadí zaznamenávať. Túto záložku bude mať i napriek tomu zobrazenú užívateľ, ktorý má priradenú administrátorskú funkciu Zobraziť záložku História alebo je administrátorom programu POHODA.

Históriu je možné zaznamenávať v týchto agendách: Zákazky, Banka, Pokladňa, Interné doklady, Prijaté a Vydané ponuky, Prijaté a Vydané dopyty, Prijaté a Vydané objednávky, Prijaté a Vydané faktúry, Prijaté a Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky, Príkazy na úhradu, Príjemky, Výdajky, Výroba, Prevod, Reklamácie, Servis, Predajky, Kasa, Položky Kontrolného výkazu DPH a v programe POHODA Kasa Offline.

Históriu opráv dokladov môžete navyše sledovať i v agendách Dlhodobý majetok, Drobný majetok, Leasingový majetok, Adresár, Zásoby, Personalistika, VozidláKniha jázd.

Ak v agende opravíte údaj, ktorý patrí medzi sledované náležitosti, uloží sa pôvodná verzia dokladu automaticky na záložku História záznamu. Na uvedenej záložke sú farebne označené zmazané, zmenené a novo vložené údaje. V stĺpcoch EditovalDátum editácie sa zobrazia iniciály užívateľov, ktorí záznam menili, dátum a čas editácie.

Historické verzie všetkých zmien sú potom k dispozícii v agende História záznamu, ktorú otvoríte prostredníctvom ikony PU5_ikona_Historie_zaznamu_vsechny_zmeny.png, ktorú nájdete na záložke História záznamu v jednotlivých agendách. Pomocou ikony PU5_ikona_Historie_zaznamu_filtr_smazane_zmeny.png sa tiež prepnete do agendy História záznamu, ale program automaticky vyfiltruje všetky zmazané záznamy v danej agende. Zobraziť si ich môžete na tlačovej zostave História zmazaných dokladov.

Vďaka histórii spätne kedykoľvek zistíte, ktorý užívateľ (pracovník) v akom termíne, zmazal doklad alebo dodatočne upravoval položky predajky, čo minimalizuje i prípadné podvodné konanie zamestnancov.

Platby

V časti Platby si ľahko nastavíte texty, ktorými budú označené doklady vzniknuté likvidáciou. Tie potom POHODA automaticky doplní číslom a voliteľne ešte textom z likvidovaného dokladu. Ak chcete texty namiesto evidenčného čísla doplniť číslom prijatého dokladu, tzn. číslom faktúry z poľa Doklad, zaškrtnite voľbu Vložiť č. prijatého dokladu.

Vytvorené faktúry sú označené v poli X, ľahko ich preto vyberiete podľa označenia.

Voľbu Po plnej likvidácii vydanej proforma faktúry vystaviť faktúru (daňový doklad) bez upozornenia zaškrtnite, ak chcete automaticky vytvoriť faktúru pri likvidácii vydanej zálohovej faktúry typu proforma. Akonáhle všetky likvidácie dokončíte, otvorte agendu Vydané faktúry, kde starostlivo skontrolujte likvidáciu vystavenej faktúry, vytlačte ju a zašlite odberateľovi. Tento spôsob je rýchlejší, ak obvykle likvidujete zároveň väčší počet pohľadávok.

195_Platby.png 

Automatická likvidácia bankových výpisov pomocou funkcie Homebanking zobrazí v konečnej sumarizácii Sprievodcu importu bankových výpisov počet takto vytvorených faktúr.

Ak necháte pole s uvedenou voľbou nezaškrtnuté, POHODA sa sama najprv spýta, či chcete faktúru vytvoriť. Pri ručnej likvidácii bude otázky zobrazovať pri každej plnej likvidácii proforma faktúry. Vašim odsúhlasením sa priamo otvorí agenda Vydané faktúry, už nastavená na práve založenej faktúre, ktorú po overení uložte klávesmi CTRL+ENTER. Pre ďalšiu likvidáciu sa prepnite späť do agendy Pokladňa, resp. Banka.

Likvidovať podľa členenia na strediská, činnosti a zákazky je voľba, ktorú zaškrtnete, keď chcete premietnuť do účtovníctva členenie na strediská, činnosti a zákazky uvedené v záhlaví a položkách likvidovaného dokladu. Ak necháte voľbu nezaškrtnutú, likvidácia premietne do účtovníctva iba predkontácie likvidovaného dokladu, členenie na strediská, činnosti a zákazky v položkách ignoruje.

Úhrada bude v peňažnom denníku rozúčtovaná nielen podľa polí Stredisko, Činnosť Zákazka, ale i podľa predkontácií uvedených v položkách likvidovaného dokladu.

Ak chcete pri prevode peňazí medzi bankou a pokladňou automaticky ponúkať tvorbu párového dokladu, ponechajte zaškrtnutú voľbu Pri prevode peňazí medzi bankou a pokladňou automaticky ponúkať tvorbu párového dokladu. V opačnom prípade voľbu odškrtnite.

Pokladňa

V oddieloch PríjemVýdaj nastavte najobvyklejšie zaokrúhlenie prijatých a vydaných pokladničných dokladov, ktoré sa bude automaticky nastavovať pri nových dokladoch.

Zmenu zaokrúhlenia konkrétneho dokladu môžete vykonať povelom Záznam/Zaokrúhlenie… Samostatne je možné nastaviť zaokrúhlenie DPH a zaokrúhlenie celkovej čiastky dokladu.

Zaškrtnutím voľby Vypočítať DPH zo zaokrúhlenia sa DPH na dokladoch vypočíta zo základu dane vrátane zaokrúhlenia.

Poplatky

V tejto časti môžete uviesť predkontáciu pre zaúčtovanie poplatkov pri načítaní avíza od SLSP a Tatra banky.

Preplatky

V sekcii Preplatky môžete povoliť použitie preplatkov a nastaviť ich automatické účtovanie. Preplatky ale môžete evidovať iba v domácej mene v agende Banka.

Zaškrtnutím voľby Automatizovať prácu s preplatkami POHODA umožní vykonať úhradu vo vyššej hodnote, ako je uvedená na faktúre. Rozdiel medzi hodnotou faktúry a skutočnou úhradou je evidovaný v agende Banka na záložke Položky dokladu ako preplatok. Preplatky členíme na drobné a veľké.

Za drobné preplatky sa považujú čiastky od 0‚01 do hodnoty zadanej v poli Limit pre drobný preplatok vrátane. Pri úhrade faktúry a zadaní čiastky k likvidácii vyššej ako je hodnota nezlikvidovanej čiastky faktúry, program najprv skontroluje, či sa jedná o čiastku do zadaného limitu.

Ak áno, vytvorí sa doklad o úhrade, v ktorom bude prvá položka predstavovať skutočnú úhradu faktúry a druhá preplatok. Tento preplatok bude zaúčtovaný podľa nastavenej predkontácie v agende Globálne nastavenie v sekcii Platby/ Preplatky, a to zvlášť pre príjmové a výdavkové bankové doklady. Drobný preplatok sa účtuje priamo do nákladov, resp. výnosov.

Za veľké preplatky sa považujú čiastky prevyšujúce hodnotu zadanú v poli Limit pre drobný preplatok. Ak sa jedná o čiastku, ktorá prevyšuje zadaný limit, vytvorí sa doklad o úhrade, v ktorom bude prvá položka skutočná úhrada faktúry a druhou položkou je veľký preplatok. Daný preplatok sa zaúčtuje podľa nastavenej predkontácie v agende Globálne nastavenie sekcia Platby/Preplatky, a to zvlášť pre príjmové (preúčtovanie s účtom 325 – Ostatné záväzky, v jednoduchom účtovníctve s predkontáciou PNprepl) a výdavkové bankové doklady (preúčtovanie s účtom 315 – Ostatné pohľadávky, v jednoduchom účtovníctve s predkontáciou VNprepl).

Na čiastku veľkého preplatku sa automaticky vytvorí ostatný záväzok, resp. pohľadávka s predkontáciou (Globálne nastavenie sekcia Platby/Preplatky) a číselným radom podľa agendy Užívateľské nastavenie/Preplatky. Ak budete likvidovať vydané faktúry vo vyššej čiastke, potom sa na daný rozdiel vytvorí ostatný záväzok. Pre likvidáciu prijatej faktúry vo vyššej čiastke sa na vzniknutý rozdiel vytvorí ostatná pohľadávka. Ďalšie informácie nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.

Dane

V skupine Daňový úrad doplňte všetky údaje, ktoré sú potrebné pri tlači oficiálnych tlačív, napr. daňového priznania k dani z pridanej hodnoty alebo hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti.

V časti Právna forma sa zadávajú do poľa Popis Kód údaje, ktoré sú potrebné v tlačivách k dani z príjmov zo závislej činnosti.

Štatistický údaj SK NACE môžete zadať v poliach Kód Názov. Ide o kód podtriedy klasifikácie ekonomických činností, ktorý bude program uvádzať v tlačových zostavách odovzdávaných na finančnú správu.

DPH

Správne nastavenie údajov o konkrétnom platcovi DPH má podstatný vplyv na korektnosť výpočtov, ktoré program POHODA vykonáva. Zvoľte, či ste platcom alebo neplatcom DPH po celý účtovný rok. Ak sa stávate platcom či neplatcom DPH v priebehu roka, vyberte Zmena režimu v priebehu kalend. roka a zaškrtnite voľby pri tých mesiacoch, v ktorých ste boli platcom DPH. Ak sa stávate platcom DPH, nezabudnite určiť svoje zdaňovacie obdobie.

Ak patríte medzi neplatcov DPH, môžete si zaškrtnutím voľby Evidovať DPH u výdavkov neplatcu overiť, či pre vás nie je výhodnejšie stať sa platcom DPH.

197_DPH.png 

Pole Ročný koeficient zaškrtnite v prípade, ak podľa zákona o dani z pridanej hodnoty musíte nárok na odpočet krátiť v pomere udanom ročným koeficientom. Po vypočítaní jeho hodnoty ju sem zapíšte.

V poli Postavenie osoby k DPH vyberte zo zoznamu, v akom postavení je osoba, ktorá podáva daňové priznanie.

Zaškrtnutím voľby Používať Por.č.KV DPH vo vydaných faktúrach sa v agende Vydané faktúry prístupní pole Por.č.KV DPH. Pre Kontrolný výkaz DPH program POHODA prioritne použije údaj z tohto poľa a ak nebude vyplnené, načíta údaj z poľa Číslo.

Pre automatické vytvorenie záväzku na daňovú povinnosť podľa potreby nastavte číselný rad v skupine Číselný rad pre priznanie DPH.

Predkontáciu pre automaticky vytvorený ostatný záväzok môžete zadať v poli Daňová povinnosť – záväzok.

DPH – ostatné

Údaje zadané v poliach Účet (IBAN) a Kód (SWIFT) sa využívajú pri tlači daňového priznania k dani Mini One Stop Shop (MOSS) a tiež sa prenesú na predpis pre platbu dane (Ostatný záväzok) pri využití funkcie Záznam/Vystaviť záväzok…

Zaškrtnutím voľby Ponúkať historické sadzby DPH môžete zadávať do dokladov vytváraných k aktuálnemu dátumu sadzby DPH, ktoré boli platné v predchádzajúcich rokoch. Na položkách dokladu stačí vybrať pri požadovanej položke v poli DPH typ Hist. zníž., resp. Hist. zákl. sadzba a v poli DPH % uviesť požadovanú sadzbu DPH. Na základe týchto údajov POHODA automaticky spočíta novú výšku DPH. Pri použití historických sadzieb sa hodnoty vo formulári zoskupujú v rámci základnej, zníženej, resp. nulovej sadzby. Túto možnosť využijete predovšetkým pri zmene sadzieb DPH, kedy k vyúčtovaniu dokladov (napr. zálohových faktúr) dochádza až v nasledujúcich rokoch. Pridaním stĺpca Hist. sadzby zistíte, pri akom doklade boli historické sadzby DPH použité.

Voľbu Registrácia DPH v EU zaškrtnite, ak ste platcom dane z pridanej hodnoty v inom členskom štáte Európskej únie a ak potrebujete na dokladoch vyčíslovať zahraničnú DPH. Viac sa o vystavení dokladov v režime registrácie DPH v EU dočítate v kapitole Registrácia DPH v EU.

Ak poskytujete telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby osobe nepovinnej k dani v rámci EU, môžete dobrovoľne vstúpiť do zvláštneho režimu jedného správneho miesta. V tomto prípade zaškrtnite voľbu Mini One Stop Shop (MOSS). Viac sa dozviete v kapitole Mini One Stop Shop (MOSS).

Aktivovaním voľby Kontrolovať toleranciu DPH bude program kontrolovať, či zadaná výška DPH zodpovedá základu dane alebo zadanej odchýlke. Akonáhle pri ukladaní dokladu čiastka DPH presiahne vašu nastavenú toleranciu, POHODA na túto skutočnosť upozorní. Odchýlku DPH môžete stanoviť buď pevnou čiastkou v domácej mene, alebo čiastkou percentuálnou. Potom, čo si jeden z variantov vyberiete, doplňte požadovanú pevnú čiastku, resp. percento odchýlky.

Daň z príjmov

Predĺžený termín podania priznania je možnosť, ktorú si zaškrtnete, ak odovzdávate priznanie v predĺženom termíne, napríklad ak využívate služby daňového poradcu. Ak budete prepnutí do nasledujúceho účtovného obdobia pomocou funkcie Účtovanie na prelome období, po prekročení tohto termínu vás POHODA upozorní na nevhodnosť práce v takomto režime.

Voľbu Pri výpočte používať paušálne výdaje zaškrtnite ak chcete, aby program pri výpočte dane použil paušálne výdaje. Ide o možnosť, ktorá je prístupná iba pri fyzických osobách (viď agenda Účtovné jednotky). Pre prechod z vykazovania skutočných výdavkov na uplatnenie paušálnych výdavkov je potrebné splniť ďalšie podmienky, preto tento krok konzultujte s daňovým poradcom.

V poli Hl. príjem vyberte daňový typ príjmov, ktorý je hlavným zdrojom vašich príjmov. K nemu budú pri spracovaní podkladov pre daň z príjmov fyzických osôb priradené všetky doklady, ktoré nemajú vyplnené pole Činnosť. Detailnejšie je toto popísané v časti, ktorá sa venuje dani z príjmov.

Možnosť nastavenia fyzickej alebo právnickej osoby oprávnenej na podpis daňových tlačív využijete v okamihu, ak je odlišná od osoby platcu.

DPH – osobitná úprava

Táto sekcia umožňuje nastaviť obdobie pre osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby. Ak začítane uplatňovať osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, vyplňte dátum v poli Obdobie od. Osobitnú úpravu je možné začať používať vždy len k 1. dňu zdaňovacieho obdobia (mesiac, štvrťrok). Dátum v poli Obdobie do vyplňte, ak chcete ukončiť uplatňovanie osobitnej úpravy dane. Ďalšie informácie nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.