Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

13.2 Vozidlá

Agenda Vozidlá je určená na evidenciu všetkých vozidiel využívaných v podnikaní. Na konci účtovného obdobia môžete z tejto agendy vytlačiť pre každé vozidlo tlačovú zostavu Kniha jázd.

Vozidlá

Formulár agendy obsahuje niekoľko dôležitých polí v častiach Vozidlo a Daň z motorových vozidiel. V časti Vozidlo je to predovšetkým pole Typ, ktoré ovplyvňuje možnosť uplatnenia náhrad.

  • Firemné – Zvoľte, ak je vozidlo zahrnuté do obchodného majetku alebo ho máte v nájme. Všetky výdavky na prevádzku vozidla sa zapisujú do účtovníctva a náhrady sa nepočítajú.
  • Súkromné – Vyberte pri vozidle, ktoré nie je zahrnuté do obchodného majetku daňovníka. Výdavky na prevádzku vozidla sa uplatnia formou základnej náhrady a náhrady za spotrebu PHM.
  • Súkromné-PHM – Zvoľte buď pri vozidle, ktoré nie je zahrnuté do obchodného majetku daňovníka, ale v obchodnom majetku zahrnuté bolo, alebo bolo u daňovníka predmetom finančného prenájmu s následnou kúpou prenajatej veci a nájomné uplatnil ako výdavok v rámci podnikania, alebo pri vozidle vypožičanom. Výdavky na prevádzku vozidla sa uplatnia formou náhrady za spotrebované pohonné hmoty. Základnú legislatívnu náhradu za každý km jazdy nie je možné uplatniť.

Polia Palivo, SpotrebaMožnosť pripojiť príves sa využijú predovšetkým pri súkromnom vozidle pri výpočte náhrad a pri firemnom vozidle pri výpočte normovanej spotreby.

Pri súkromnom vozidle sa spočíta iba celkový počet odjazdených kilometrov, preto nemá zmysel Počiatočný stav tachometra uvádzať.

Ak chcete pre firemné vozidlá v zostave Kniha jázd a Priemerná spotreba automaticky vyčíslovať konečný stav tachometra, zadajte Počiatočný stav tachometra.

Hodnota zadaná v poli Počiatočný stav nádrže sa použije v tlačovej zostave Priemerná spotreba.

Voľbou Používať skutočné ceny PHM určíte, či sa pri výpočte náhrady za spotrebu PHM pri súkromnom vozidle použijú vami zadané ceny PHM namiesto cien z agendy Legislatíva. V tomto prípade musíte uchovať doklady, ktorými preukážete vynaložené náklady na čerpanie PHM.

Pole Zvýšiť spotrebu PHM zaškrtnite, ak sa má pri výpočte spotreby v Knihe jázd použiť o 20% zvýšená spotreba pohonných látok. Zvýšiť spotrebu je možné len pre vozidlá typu Firemné. V tlačovej zostave Priemerná spotreba sa stĺpce Spotreba, Normovaná spotreba a Normovaná spotreba v EUR vypočítajú s navýšením o 20%.

Priznanie k dani z motorových vozidiel nájdete v ponuke Účtovníctvo/Daň z motorových vozidiel.

Vyplnenie polí v časti Daň z motorových vozidiel je dôležité pre zostavenie priznania k dani z motorových vozidiel.

Do priznania program prenesie všetky vozidlá, ktoré majú vyplnené pole Daňovník, okrem tých, ktorých Dátum zaradeniaDátum vyradenia nezasahuje do zvoleného zdaňovacieho obdobia.

Pomocou povelu Aktualizovať vozidlá v agende Priznanie k dani z motorových vozidiel môžete synchronizovať údaje o vozidlách v aktuálnom priznaní k dani z motorových vozidiel s údajmi v agende Vozidlá.

Vyplnením poľa Daňovník vás program vyzve na doplnenie ostatných k priznaniu potrebných údajov Prvá evidencia, Druh, Objem motora a pri úžitkových vozidlách aj HmotnosťPočet náprav a Ťahač/Náves.

V poli Oslobodenie vyberte z výklopného zoznamu druh oslobodenia v prípade, ak je vozidlo od dane z motorových vozidiel oslobodené.

V poli Zníženie sadzby môžete vybrať jednu z možností v prípade, ak sa jedná o vozidlo hybridné alebo hybridné elektrické, vozidlo kategórie L, M, N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo na vodíkový pohon. Ročná sadzba dane sa v tomto prípade znižuje o 50 %.

Voľbu Elektromobil zaškrtnite pre vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina a vyplňte výkon motora v kW. Sadzba dane pre tento druh vozidla je vo výške 0.

Podrobný popis každého poľa vyvoláte stlačením klávesov CTRL+F1.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách nájdete dva varianty knihy jázd pre konkrétne vozidlo. V každej z nich sa pri firemných vozidlách sleduje stav tachometra i počet najazdených kilometrov súkromnými jazdami a pri súkromných vozidlách tiež výška uplatniteľných náhrad. Tlačová zostava Priemerná spotreba vyčísli pre firemné vozidlá okrem odjazdených kilometrov, stavu nádrže i hodnotu normovanej spotreby, ktorá vám poslúži ako podklad pre výpočet nadspotreby vozidla.