Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

14.1 Dlhodobý majetok

CTRL+M Otvorí agendu Dlhodobý majetok.

Táto agenda slúži na evidenciu dlhodobého nehmotného majetku (obstarávacia cena vyššia ako 2 400 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok), dlhodobého hmotného majetku (obstarávacia cena vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok), súborov hnuteľných vecí (obstarávacia cena vyššia ako 1 700 € a samostatné technicko-ekonomické určenie a doba použiteľnosti viac ako jeden rok), vrátane dlhodobého drobného hmotného majetku (obstarávacia cena rovná alebo nižšia ako 1 700 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok) a dlhodobého drobného nehmotného majetku (obstarávacia cena rovná alebo nižšia ako 2 400 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok).

POHODA automaticky vypočíta a zaúčtuje daňové odpisy (v súlade so zákonom o dani z príjmov) a v podvojnom účtovníctve voliteľne i účtovné odpisy, ktoré vyjadrujú skutočné opotrebenie majetku.

V jednoduchom účtovníctve sa daňový odpis automaticky zaúčtuje do agendy Peňažný denník.

V podvojnom účtovníctve je dôležité, aby ste najprv správne vyplnili predkontácie zaúčtovania odpisov v sekcii Majetok v agende Globálne nastavenie a následne ich skontrolovali v tabuľke na záložke Majetkové operácie pri konkrétnom majetku. Na základe týchto predkontácií sú odpisy zaúčtované do účtovného denníka.

Pri majetku typu HM, NM, DDHM a DDNM je možné v podvojnom účtovníctve zadať rozdielnu obstarávaciu cenu pre výpočet účtovných a daňových odpisov. Pri zadávaní karty majetku sa čiastka uvedená do poľa Účtovná cena automaticky doplní i do poľa Daňová cena. V prípade potreby čiastku upravte. Účtovné a daňové odpisy sa vypočítajú z jednotlivých obstarávacích cien, a to od dátumu zaradenia, ktorý je rovnaký pre daňové i účtovné odpisy.

Vloženie dlhodobého majetku

Po uložení nového záznamu dôjde k automatickému vyplneniu tabuliek Majetkové operácie, Daňové odpisy a prípadne Účtovné odpisy.

Zápis majetku je veľmi jednoduchý. Postačí vyplniť niekoľko polí formulára, ktorých podrobný popis je uvedený v pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesovej skratky CTRL+F1. V tejto príručke spomenieme len tie najdôležitejšie.

Dátum obstarania a zaradenia

Dátumy obstarania a zaradenia sú automaticky vyplnené aktuálnym (dnešným) dátumom. Ak ponecháte dátumy zhodné, POHODA vygeneruje jednu majetkovú operáciu Zaradenie. Ak uvediete dátumy rozdielne, vygeneruje majetkové operácie ObstaranieZaradenie. Ak chcete zapísať obstaranie i v prvom prípade, zapíšte túto operáciu ručne do tabuľky Majetkové operácie. Ak požadujete najprv zaevidovať iba obstaranie majetku a majetok zaradiť neskôr, zmažte Dátum zaradenia stlačením klávesovej skratky SHIFT+DELETE v príslušnom poli.

Odpisovanie

Odpisy majetku sa zaúčtujú iba ak je vyplnená predkontácia pri majetkovej operácii Daňový odpis alebo Rozdiel úč. a daň. odpisov.

Pole Spôsob odpisovOdpisová skupina ovplyvňujú výšku daňového odpisu. Rozhodnúť sa môžete medzi rovnomerným a zrýchleným odpisovaním. V prípade, že majetok nie je možné odpisovať, zvoľte pri ňom hodnotu Neodpisovať. Prerušiť odpisovanie v danom účtovnom období môžete tak, že zvolíte hodnotu Prerušený.

Pre dlhodobý drobný majetok (DDHM a DDNM) program automaticky nastaví spôsob odpisov Iba účtovný odpis. Majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu pre účtovné odpisy, je teda potrebné priradiť vybraný Odpisový plán. K majetku sa tiež priradí daňová predkontácia.

V jednoduchom a podvojnom účtovníctve nájdete navyše spôsob Individuálny mesačný, ktorý slúžil pre odpisovanie leasingového majetku do 31. 12. 2014. Individuálny mesačný spôsob odpisovania môžete použiť pre vybrané druhy hmotného majetku (napr. otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, formy, modely, šablóny), ktoré sa odpisujú mesačne počas doby ich trvania alebo použiteľnosti.

Hodnotu poľa Odpisová skupina zmeňte podľa zatriedenia zadávaného hmotného majetku do príslušnej odpisovej skupiny na základe zákona o dani z príjmov.

Ak nevyužívate majetok stopercentne len pre podnikanie, uveďte na záložke Daňové odpisy v stĺpci Uplat.% percentuálnu časť ročného odpisu, ktorá má byť uplatnená do daňových výdavkov.

Vyplnené polia Stredisko, Činnosť a Zákazka sa budú automaticky prenášať do denníka.

V podvojnom účtovníctve môžete v poli Plán zvoliť nadefinovaný plán účtovných odpisov, ktorý ste zapísali do agendy Odpisové plány. Stanovený plán by mal vyjadrovať skutočné opotrebenie majetku, a preto POHODA umožňuje počítať účtovné odpisy i podľa životnosti majetku. V tomto prípade uveďte do poľa Životnosť predpokladaný počet rokov životnosti majetku. Po uložení majetku dôjde k výpočtu účtovných odpisov od mesiaca zaradenia majetku. Podrobnejšie informácie uvádzame nižšie.

Odpisovanie

V prípade, že budete chcieť nastaviť životnosť napríklad pre dva roky a tri mesiace, uveďte do pola Životnosť hodnotu 2‚25 (= 2 roky a 1/4 z 12 mesiacov).
Do poľa Životnosť môžete zadať maximálnu hodnotu 200 rokov.

Keď uložíte záznam a pozriete sa v jednoduchom účtovníctve do agendy Peňažný denník, resp. v podvojnom účtovníctve do agendy Účtovný denník, zistíte, že do neho pribudol záznam s dátumom posledného dňa účtovného obdobia, ktorý obsahuje odpis zapísaného majetku.

Ak chcete v podvojnom účtovníctve zúčtovávať odpisy do účtovného denníka mesačne, zaškrtnite v agende Globálne nastavenie v sekcii Majetok voľbu Mesačné odpisy v účtovnom denníku. Pre každý zavedený majetok bude v denníku pre každý mesiac, počínajúc mesiacom zaradenia, zaúčtovaná pomerná časť ročného odpisu. Ak nebude voľba zaškrtnutá, bude ročný odpis každého majetku zaúčtovaný jedným zápisom do denníka, tj. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vykoná po uložení zmeny nastavenia.

Položky súboru hnuteľných vecí

Agenda Majetok vám umožňuje evidovať tiež súbory hnuteľných vecí od chvíle, kedy v poli Typ záznamu majetku zvolíte hodnotu Súbor HM. Týmto krokom sprístupníte okrem iného tabuľku Položky súboru, ktorá slúži pre zápis položiek súboru hnuteľných vecí.

Hlavný funkčný predmet súboru uvediete do prvého riadku tabuľky. Tabuľka obsahuje názvy položiek súboru a ich obstarávacie ceny. Cenu predmetu je možné neskôr zmeniť iba v prípade, že ste nevykonávali úpravy v tabuľke majetkových operácií.

V ďalších poliach je potom priamo programom POHODA vypočítaná zostatková cena a cena vyradenia predmetu. V poli Likvidácia (% odpis) môžete vyberať príslušné percento odpisu pri vyradení položky súboru. V stĺpci Spôsob vyradenia môžete uviesť dôvod vyradenia položky súboru, napr. predaj, darovanie a pod. Pole Odhad vyplníte iba vtedy, ak bol predmet vyradený pomocou zápisu do tabuľky majetkových operácií a vypočítaná cena vyradenia nezodpovedá skutočnosti (skutočná cena je napríklad určená súdnym znalcom). Ak je toto pole vyplnené, neberie sa na cenu vypočítanú programom POHODA v poli Vyradenie ohľad, počíta sa s vami zadanou cenou vyradenia v poli Odhad.

Ak chcete pridať do súboru ďalší predmet, uveďte ho do tabuľky Položky súboru a v tabuľke Majetkové operácie upravte dátum obstarania či zaradenia podľa potreby.

Položky súboru hnuteľných vecí

Na vyradenie majetku ako celku je určený povel Vyradenie z ponuky Záznam. Ak ale požadujete vyradiť jeden konkrétny predmet súboru, aktivujte záložku Majetkové operácie a do posledného prázdneho riadku zapíšte dátum vyradenia predmetu. V poli Operácia zvoľte Vyradenie a ďalej v poli Predmet vyberte názov predmetu, ktorý potrebujete vyradiť.

Majetkové operácie

V tabuľke na záložke Majetkové operácie sú zaznamenané všetky operácie, ktoré sú s majetkom vykonávané.

Prvý rok obsahuje tabuľka nasledujúce typy operácií:

 • Obstaranie – Majetok bol obstaraný a zatiaľ sa neodpisuje.
 • Zaradenie – Majetok bol zaradený do používania a od tohto dátumu sa začína odpisovať.
 • Zaradenie (daňová cena) – Majetok bol zaradený do používania a od tohto dátumu sa začína daňovo odpisovať. Túto operáciu je možné vyplniť iba pri majetku typu HM, NM, DDHM a DDNM v podvojnom účtovníctve. Daňové odpisy sa vypočítajú z uvedenej čiastky. Dátum musí byť zhodný s dátumom pri operácii Zaradenie. Ak sú účtovné a daňové ceny rovnaké, nie je potrebné túto operáciu zadávať.
 • Daňový odpis – Vkladá sa automaticky po uložení alebo zmene odpisov v tabuľke Daňové odpisy.
 • Rozdiel úč. a daň. odpisov – V podvojnom účtovníctve sa vkladá automaticky po uložení alebo zmene odpisov v tabuľke Účtovné odpisy.
Účtovné i daňové odpisy sa počítajú podľa dátumu a čiastky, ktoré sú uvedené pri operácii Zaradenie.

Majetkové operácie

Ďalšie typy majetkových operácií potom môžete do tabuľky zapisovať ručne:

 • Technické zhodnotenie – podľa § 29 zákona o dani z príjmov.
 • Technické zhodnotenie (len daňové) – vzťahuje sa len k daňovej cene a daňovým odpisom.
 • Technické zhodnotenie (len účtovné) – vzťahuje sa len k účtovnej cene a účtovným odpisom.
 • Zvýšenie ceny
 • Zníženie ceny
 • Vyradenie predmetu – vyradenie predmetu zo súboru hnuteľných vecí.
 • Zmena strediska, resp. Zmena činnosti – v priebehu účtovného obdobia môže dôjsť k preradeniu majetku do iného strediska alebo na inú činnosť. V takejto situácii uvediete do poľa s dátumom, kedy k preradeniu došlo, a v ďalšom poli vyberiete nové stredisko alebo činnosť. Tým zabezpečíte, že každé stredisko, resp. činnosť, bude mať priradenú zodpovedajúcu čiastku nákladov. Odporúčame, aby ste práve v tomto prípade účtovali odpisy mesačne.

Po ručnom vložení niektorej majetkovej operácie POHODA sama prepočíta odpisy. V podvojnom účtovníctve môžete pri majetkových operáciách zmeniť predkontáciu pre zaúčtovanie.

Typy majetkových operácií, ktoré sa generujú automaticky, v podvojnom účtovníctve, v prípade vyradenia majetku pomocou povelu Vyradenie… z ponuky Záznam:

 • Vyradenie z evidencie – vyradenie majetku v obstarávacej cene.
 • Daňová ZC – rozdiel obstarávacej ceny a daňových oprávok.
 • Účtovná ZC – rozdiel obstarávacej ceny a účtovných oprávok.
 • Rozdiel účt. a daň. ZC – rozdiel účtovnej a daňovej zostatkovej ceny.

Daňové odpisy

Daňové odpisy

V prípade zmeny legislatívy môžete nastaviť spôsob odpisovania v konkrétnom roku zmenou údajov v tejto tabuľke.

Ak bol zapísaný majetok zaradený, potom tabuľka s názvom Daňové odpisy obsahuje úplný plán daňových odpisov, ktoré sú vytvorené na základe hodnôt uvedených v poliach Spôsob odpisovOdpisová skupina. Vo výnimočných prípadoch môžete vykonať korekciu odpisu prostredníctvom polí plus a mínus (+/–). Viac sa dozviete v pomocníkovi programu po stlačení tlačidla F1.

Účtovné odpisy

Záložka Účtovné odpisy je iba v podvojnom účtovníctve.

Ak bol majetok zaradený a zvolili ste odpisový plán účtovných odpisov, tabuľka Účtovné odpisy obsahuje úplný plán účtovných odpisov. POHODA podporuje ročný alebo mesačný výpočet plánu účtovných odpisov.

Ročný výpočet

Ak požadujete ročný výpočet plánu účtovných odpisov, tak v agende Odpisové plány definujte odpisový plán pre konkrétny počet rokov a pri zadávaní majetku nevypĺňajte pole Životnosť. Rovnako v prípade, ak chcete odpis (alebo odpisové percento) zadávať každý rok ručne, toto pole nevypĺňajte. Upozorňujeme, že ak pole Životnosť nevyplníte, budú sa odpisy počítať pre celý rok bez ohľadu na dátum zaradenia majetku. Podľa zákona o účtovníctve je potrebné odpisy zahájiť práve vtedy, keď sme k odpisovaniu oprávnený (nie skôr), tj. zahájiť účtovné odpisovanie je možné až od mesiaca, v ktorom bol majetok obstaraný, alebo až od mesiaca nasledujúceho. Pre splnenie legislatívnych zásad odporúčame pole Životnosť vyplniť.

Mesačný výpočet

Mesačný výpočet, ktorý presnejšie vyjadruje zmeny odpisovania v priebehu životnosti majetku, vyvoláte a sprístupníte vyplnením poľa Životnosť. Odpisy budú vypočítané od mesiaca zaradenia majetku.

Odpisový plán v tabuľke Účtovné odpisy bude vypočítaný po jednotlivých mesiacoch a uvedené mesačné čiastky môžete navyše upraviť ručne prostredníctvom stĺpca korekcie plus a mínus (+/–).

Čiastky zo stĺpca Uplat.odpis pre aktuálne účtovné obdobie sú automaticky zaúčtované do agendy Účtovný denník s predkontáciou nastavenou v tabuľke Majetkové operácie.

Ak v agende Globálne nastavenie/Majetok zvolíte mesačné odpisovanie, bude daňový odpis zaúčtovaný do denníka vždy k poslednému dňu mesiaca, pri ročných odpisoch k poslednému dňu účtovného obdobia.

Účtovné odpisy

Pri zmene účtovného obdobia alebo koncového dátumu hospodárskeho obdobia sú odpisy prepočítané, prenesené do majetkových operácií a zaúčtované do denníka.

Pre zaúčtovanie odpisov bol zvolený taký postup, ktorý vám zaručuje, že na syntetickom účte (napr. 551) je zaúčtovaná iba hodnota účtovných odpisov, a pritom je možné ľahko zistiť výšku daňových odpisov. Daňové odpisy sa účtujú na zvolený analytický účet (napr. 551001) v plnej výške, takže súhlasia s čiastkou uvedenou v tabuľke Daňové odpisy.

Účtovné odpisy sa účtujú na iný analytický účet (napr. 551002) rozdielovou čiastkou tak, aby zostatok syntetického účtu odpisov bol rovný účtovným odpisom. Uvedený spôsob účtovania sa využíva pri výpočte podkladov pre daňové priznanie, kedy je POHODA schopná vyčísliť rozdiel účtovných a daňových odpisov. S účtovnými odpismi veľmi úzko súvisí i agenda Odpisové plány, ktorú viac popisujeme ďalej v tejto kapitole.

Odpisové plány

Ak pracujete s účtovnými odpismi, uveďte v agende Majetok/Odpisové plány aspoň jeden odpisový plán účtovných odpisov. Rozpis pre jednotlivé roky uveďte do tabuľky Odpisový plán.

Odpisové plány

Výpočet účtovných odpisov podľa odpisových plánov závisí od toho, či je alebo nie je v agende Dlhodobý majetok vyplnené pole Životnosť. Ak nemáte pole Životnosť vyplnené, zadajte do stĺpca Počet období počet rokov, za ktoré chcete účtovne odpisovať percento z obstarávacej ceny majetku uvedené v stĺpci Pomer. Súčet hodnôt v poli Pomer, vynásobený počtom období (celkové odpisové percento), by mal byť za príslušný odpisový plán rovný 100 %. V prípade, že celkové odpisové percento nebude predstavovať 100 %, odpisové percento pre konkrétny rok bude odvodené ako výsledok vzorca (Pomer x 100/Celkové odpisové percento).

Ak je pole Životnosť vyplnené, stĺpec Počet období v tabuľke Odpisový plán nemá vplyv na dobu odpisovania, ktorá je určená životnosťou majetku. Definícia odpisu v tabuľke Odpisový plán potom vyjadruje akýsi „graf priebehu“ odpisovania, ktorý môžete uplatniť na majetok s rôznou životnosťou. Tento graf predstavuje celú obstarávaciu cenu majetku a vyplnením poľa Životnosť je rozdelený na jednotlivé dieliky podľa počtu mesiacov životnosti. Mesačne bude uplatnená do odpisov pomerná časť obstarávacej ceny, ktorá je rovná jednému dieliku spomínaného grafu.

Pomocou poľa Zaokrúhľovanie účt. odpisov môžete nastaviť počet desatinných miest, na ktoré chcete zaokrúhľovať, ako aj spôsob zaokrúhľovania účtovných odpisov. Zaokrúhľovanie je možné nastaviť len pri odpisovom pláne, ktorý nie je použitý už v uzatvorenom roku.

Poznámky

Doplňujúce údaje, ktoré chcete mať pri konkrétnom majetku uvedené v evidencii i na tlačových zostavách, si zapíšte do poľa Poznámky.

Poznámky

Vyradenie majetku

Vyradenie majetku
Ak chcete účtovať odpisy majetku pre nasledujúce obdobie ešte pred údajovou uzávierkou, zvoľte povel Účtovanie na prelome období… z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka.

Pre vyradenie majetku ako celku je vám k dispozícii povel Vyradenie z ponuky Záznam. V dialógovom okne uveďte dátum vyradenia majetku, informáciu o spôsobe vyradenia a zvoľte odpis, ktorý chcete v danom roku uplatniť. Napríklad Odpis za mesiace využijete pri majetkoch, pri ktorých je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja a daňovník môže uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých o majetku účtoval, resp. majetok evidoval.

Ak chcete, aby program automaticky zaúčtoval vyradenie majetku do agendy Účtovný denník, zaškrtnite voľbu Zaúčtovať vyradenie majetku a vyplňte príslušné predkontácie pre vyradenie majetku z evidencie a zároveň doúčtovanie zostatkovej ceny majetku do nákladov.

Ak vyraďujete majetok úplne odpísaný, stačí vyplniť iba predkontáciu pre pole Vyradenie z evidencie. Predkontáciu do polí Daňová ZC a Rozdiel účt. a daň. ZC vyplňte v prípade, ak majetok ešte nie je úplne odpísaný a potrebujete z dôvodu vyradenia vykonať zaúčtovanie do nákladov a v prospech účtu oprávok. Ak máte iba účtovné odpisy, program POHODA vám umožňuje zadať predkontáciu pre zaúčtovanie Účtovná ZC.

Pre zaúčtovanie zostatkovej ceny bol zvolený obdobný postup, ako pri účtovaní daňových a účtovných odpisov. Daňová zostatková cena je zaúčtovaná na analytickom účte v plnej výške (súhlasí s čiastkou uvedenou v tabuľke Daňové odpisy). Účtovná zostatková cena je zaúčtovaná na inom analytickom účte (nedaňovom) vo výške rozdielu tak, aby zostatok syntetického účtu zostatkovej ceny 5xx bol rovný účtovnej zostatkovej cene.

Záznamy vyradeného majetku sú označené v hornej časti formulára. Pri založení nového účtovného obdobia spustením funkcie Údajová uzávierka sa vyradený majetok do ďalšieho roka neprevedie a bude z majetkovej agendy odstránený.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V agende Dlhodobý majetok si môžete vytlačiť karty dlhodobého majetku, informácie o plánovaných i skutočných odpisoch majetku, prehľad účtovných zostatkových cien vybraného dlhodobého majetku, pri ktorom sú účtovné odpisy nastavené, alebo inventúrny súpis majetku (HM, NM), jednotlivých predmetov súboru hmotného majetku a inventúrny súpis majetku (DDHM, DDNM). Ku každému majetku môžete vytlačiť inventárne štítky, a to i s čiarovým kódom, ktorý vám uľahčí následnú inventarizáciu.