Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

14.2 Krátkodobý majetok

CTRL+SHIFT+M Otvorí agendu Krátkodobý majetok.

Krátkodobý majetok, ktorý nechcete odpisovať a ktorého obstaranie ste zaúčtovali do nákladov, môžete tiež zapísať do tejto prehľadnej evidencie.

Obstaranie krátkodobého majetku

Pri obstaraní nového majetku si môžete vybrať, či zadáte potrebné údaje pomocou formulára agendy, alebo cez záložku Majetkové operácie. Priamym zápisom majetku do formulára agendy zapíšte počet kusov a celkovú čiastku. Po uložení záznamu formulár agendy zašedne a na záložku Majetkové operácie sa automaticky vytvorí operácia typu Obstaranie. Zápisom na záložku Majetkové operácie sa zmeny pri uložení automaticky premietnu do formulára agendy.

Vyradenie krátkodobého majetku

Vyradenie majetku po jednotlivých kusoch vykonáte pomocou záložky Majetkové operácie, na ktorej pri operácii Vyradenie vyplníte dátum a počet vyradených kusov. Program prevezme jednotkovú cenu z formulára, spočíta celkovú čiastku vyradeného majetku a zároveň zaktualizuje vo formulári agendy hodnoty v poliach Počet a Celkom. Po vyradení posledného kusu majetku sa zobrazí dialógové okno pre celkové vyradenie majetku z evidencie. Údajová uzávierka vyradený krátkodobý majetok neprenesie do ďalšieho roka a bude teda z majetkovej agendy odstránený.

Vyradenie všetkých kusov naraz môžete vykonať priamo cez povel Vyradenie... z ponuky Záznam.

Odpisovanie krátkodobého majetku

Ak chcete krátkodobý majetok odpisovať, musíte ho zadať do agendy Dlhodobý majetok ako Typ DDHM alebo DDNM. V tomto prípade sú polia Spôsob odpisov, Odpisová skupina Uplatnený odpis automaticky vyplnené a nie je možné ich ovplyvniť. Pre zavedenie účtovných odpisov zvoľte plán účtovných odpisov a prípadne vyplňte pole Životnosť. Bližšie informácie nájdete v kapitole Dlhodobý majetok.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách nájdete prehľad krátkodobého majetku, a to i podľa jeho umiestnenia alebo členenia. Ku každému predmetu krátkodobého majetku si môžete vytlačiť inventárne štítky vrátane čiarových kódov.