Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

14.3 Leasingový majetok

Agenda Leasingový majetok slúžila na evidenciu leasingového majetku obstaraného do 31. 12. 2003. Postup pre prácu s leasingovým majetkom, obstaraným do tohto dátumu, nájdete v pomocníkovi programu po stlačení tlačidla F1.

Leasingový majetok obstaraný po tomto dátume je potrebné zaevidovať priamo do agendy Dlhodobý majetok a splátky podľa splátkového kalendára zaevidovať do agendy Ostatné záväzky.

Legislatívnou úpravou platnou od 1. 1. 2015 sa stanovilo, že leasingový majetok sa odpisuje rovnako ako hmotný majetok obstaraný kúpou, bez ohľadu na dobu trvania leasingovej zmluvy, tj. rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom odpisovania. Takýto postup sa uplatňuje bez ohľadu na rok obstarania a uvedenia majetku do užívania.

Pre odpisovanie leasingového majetku je potrebné v agende Dlhodobý majetok v poli Typ zvoliť hodnotu HM alebo Súbor HM a v poliach Spôsob odpisov Odpisová skupina zvoliť požadovaný spôsob odpisovania a odpisovú skupinu.