Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

14.5 Podrobné nastavenia

V agende Globálne nastavenie v sekcii Majetok môžete nastaviť zaúčtovanie majetku.

Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok

V agende Globálne nastavenie/Majetok zvoľte pomocou výberových polí predkontácie pre správne zaúčtovanie daňových a účtovných odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a účtovných odpisov dlhodobého drobného majetku. Tieto predkontácie sa automaticky prednastavia k jednotlivým riadkom odpisov v tabuľke Majetkové operácie v agende Dlhodobý majetok.

Ak chcete zúčtovávať odpisy do agendy Účtovný denník mesačne, zaškrtnite voľbu Mesačné odpisy v účtovnom denníku. Pre každý zavedený majetok bude v denníku za každý mesiac, počínajúc mesiacom zaradenia, zaúčtovaná pomerná časť ročného odpisu. Prepočet je vykonaný po uložení zmeny nastavenia. Ak necháte pole nezaškrtnuté, bude ročný odpis každého majetku zaúčtovaný jedným zápisom do denníka k poslednému dňu účtovného obdobia.

V jednoduchom účtovníctve sú vzhľadom k jeho podstate podporované iba ročné daňové odpisy majetku, ktoré sa automaticky zúčtovávajú do agendy Peňažný denník. Predkontácia pre zaúčtovanie daňových odpisov je automaticky nastavená na Výdavky znižujúce základ dane. Predkontáciu nie je potrebné preto nastavovať a polia nie sú prístupné.