Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.10 Presun objektov

Presun objektu vykonáte po jeho vybraní stlačením ľavého tlačidla myši a presunom objektu na iné miesto. Aby nedochádzalo k drobným nechceným posunom objektov, musíte objekt najprv tzv. „odtrhnúť“ a až potom je možné ho presúvať. „Odtrhnutím“ sa rozumie posun o 2,5 mm.

Objekt môžete presúvať i pomocou kurzorových šípok. Veľkosť posunutia, tzv. krok kurzoru, sa nastavuje povelom Súbor/Nastavenie…

Ak nechcete zarovnávať objekty podľa mriežky, vypnite ju povelom Zobraziť/Mriežka.

Ak je zapnutá mriežka (povel Zobraziť/Mriežka, resp. kláves M), ľavý horný roh presúvaných objektov sa zarovnáva na túto mriežku. Výnimkou je textový objekt (databázové pole, súčtové pole) zarovnaný doprava, pri ktorom sa zarovnáva jeho pravý horný roh.

Presúvať môžete tiež viac objektov naraz. Ak chcete presúvať vybrané objekty z viacerých sekcií, presun je možný iba vľavo alebo vpravo. Vertikálne môžete posúvať iba objekty v rámci jednej sekcie. Zarovnávanie na mriežku sa deje vždy podľa hlavného objektu výberu.

Ak potrebujete vrátiť objekt na pôvodné miesto, využite povel Úpravy/Späť.

Pri presune viacerých objektov jednej sekcie vertikálne je rozhodujúce, v ktorej sekcii sa po presune nachádza horný okraj najvyššie položeného objektu. Do tejto sekcie budú umiestnené všetky objekty. Sekcia sa v prípade potreby roztiahne.

Ak posúvate objekty pomocou kurzorových klávesov, potom jeden povel Späť z ponuky Úpravy sa vzťahuje nie na jedno stlačenie klávesu, ale na celý presun objektu/viacerých objektov, ktoré boli po sebe presúvané pomocou kurzorových klávesov.