Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic

Rozšírený režim reverse charge

Nestíhate sledovať časté zmeny týkajúce sa režimu prenesenia daňovej povinnosti? Uľahčíme vám prácu. Program POHODA s predstihom reaguje na zmeny a rozšírenie tohoto režimu, takže vám nič neunikne.

O čo ide?

Prenesenie daňovej povinnosti alebo režim reverse charge prenáša povinnosť priznať a zaplatiť DPH z dodávateľa na odberateľa a vzťahuje sa k obchodu uskutočnenému medzi dvoma platiteľmi s miestom plnenia v tuzemsku.

A teraz trochu praxe

Dodávateľ vystaví daňový doklad bez DPH a odberateľ (príjemca plnenia) má povinnosť priznať a odviesť daň na výstupe a zároveň má po splnení podmienok podľa § 49 až 51 zákona o DPH nárok na odpočet dane na vstupe.

S programom POHODA na vykazovanie dodaní tovarov a služieb v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze

Ak ste dodávateľom, ktorého sa týka režim reverse charge, tak v daňovom priznaní k DPH údaje o dodaniach tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia (odberateľ) neuvádzate. V kontrolnom výkaze DPH uvádzate len niektoré plnenia, a to dodanie tovarov podľa § 69 ods. 12 písm. f) až  j) zákona o DPH, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia. Údaje vypĺňate v časti A.2. kontrolného výkazu, pričom plnenia vstupujú z jednotlivých faktúr na základe členenia KV DPH. Informácie k členeniam KV DPH nájdete v pomocníkovi k programu (F1) v časti Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/Členenie KV DPH. Odberateľ uvádza tieto plnenia na riadku 09 a 10 daňového priznania k DPH, pričom ak uplatňuje i nárok na odpočet dane, vykazuje sumu odpočítanej dane na riadku 21 daňového priznania k DPH; v kontrolnom výkaze uvádza plnenia v časti  B.1.

Rozšírenie režimu reverse charge

Použitie režimu prenesenia daňovej povinnosti upravuje §  69 ods. 12 zákona o DPH. Prenesenie daňovej povinnosti sa uplatňuje pri zdaniteľných obchodoch uskutočnených medzi dvomi platiteľmi dane pri dodaní nasledovných tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku:

kovový odpad a kovový šrot, prevod emisných kvót skleníkových plynov, nehnuteľnosť alebo jej časť, ktorej dodanie sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38  ods. 1 zákona o DPH, nehnuteľnosť alebo jej časť, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji, tovar, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva tejto záruky.

V prípade, ak sa jedná o dodanie tovarov podľa § 69 ods. 12 písm.f)  - i) zákona o DPH, základ dane na faktúre musí byť minimálne 5 000 eur, pričom hranica 5 000 eur sa posudzuje samostatne za každé písmeno § 69 odstavca 12; jedná sa o tieto komodity:

poľnohospodárske plodiny (obilniny, olejnaté semená a olejnaté plody) patriace do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka (SCS), ktoré nie sú určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, železo a oceľ, predmety zo železa alebo ocele patriace do kapitoly 72 SCS a do položiek 7301, 7308 a 7314 SCS, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac, mobilné telefóny, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac, integrované obvody, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac.

Od 1. januára 2016 sa režim rozšíril na dodanie stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane vrátane dodania stavby alebo jej časti a dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak služba inštalácie alebo montáže je stavebnou prácou. Bežných občanov sa však táto zmena nijako nedotkne.

Aj s rozšíreným režimom vám POHODA pomôže

Pri prenesení daňovej povinnosti musí dodávateľ, ktorý vystavuje faktúru v režime tuzemského samozdanenia, uvádzať sumu bez DPH a informáciu “Prenesenie daňovej povinnosti”, pričom náležitosťou faktúry je i uvádzanie sadzby dane. Na tieto účely bolo do programu zapracované členenie DPH typu „pdp“, ktoré na faktúru prenesie zákonom požadovanú textovú informáciu a pri zadaní sadzby dane automaticky nuluje sumu dane. Podrobnejšie informácie o režime prenesenia daňovej povinnosti sú uvedené v pomocníku k programu (F1) v časti Režim prenesenia daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác.

Podrobnejšie informácie o režime prenesenia daňovej povinnosti se dočítate aj na stránkach finančnej správy