Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

12.4 Mzdy

Pred každým spracovaním miezd skontrolujte (príp. upravte) nastavenie miezd v agende Personalistika a Pracovné pomery. Úpravy je potrebné vykonať pred spracovaním miezd mesiaca, od ktorého zmena platí.

Agenda pre spracovanie miezd počíta a eviduje mzdy pracovných pomerov a s tým súvisiace odvody daní a poistení.

Ak zvolíte príslušný mesiac z ponuky Mzdy a mzdy pracovníkov nie sú za tento mesiac ešte vytvorené, POHODA ponúkne vytvorenie mzdových záznamov za daný mesiac. Pre výpočet mzdy budú použité údaje z agendy PersonalistikaPracovné pomery tak, ako boli nastavené v okamihu vytvorenia mesačnej mzdy.

Mzdy
Ak vystavíte mzdu jednému zamestnancovi a ešte potrebujete vystaviť mzdy i ostatným, využite voľbu Vystaviť mzdy všetkým zamestnancom, ktorá vykoná vystavenie miezd pre všetky zostávajúce pracovné pomery.

V dialógovom okne Vystavenie miezd môžete vybrať jednu z možností Vystaviť mzdy jednému zamestnancovi alebo Vystaviť mzdy všetkým zamestnancom. Pri prvej voľbe Vystaviť mzdy jednému zamestnancovi máte možnosť, pomocou zaškrtnutej voľby Všetky pomery, vystaviť mzdu danému zamestnancovi za všetky jeho pracovné pomery naraz. V prípade, ak zrušíte zaškrtnutie tejto voľby, POHODA vystaví mzdu len za vybraný druh pracovného pomeru, ktorý zvolíte v poli Pracovný pomer. Pri druhej voľbe Vystaviť mzdy všetkým zamestnancom máte ešte možnosť v prípade zaškrtnutej voľby Všetky strediská, hromadne vystaviť mzdy automaticky za všetky strediská. Ak budete chcieť vystaviť mzdy postupne za jednotlivé strediská, zrušte zaškrtnutie voľby a v poli s rovnomenným názvom vyberte konkrétne stredisko.

Mzdy

Akonáhle potvrdíte vytvorenie miezd, v nasledujúcom dialógovom okne sa zobrazí záznam, ktorý upozorňuje na skutočnosti, ktoré by v súvislosti so mzdami rozhodne nemali byť prehliadnuté. Odporúčame vám, aby ste si uvedené upozornenie podrobne preštudovali a pri ďalšom spracovaní miezd sa riadili spomínanými pokynmi.

Funkcia Účtovanie na prelome období… umožní vystavit mzdy v prvých mesiacoch nasledujúceho roku.

Ak chcete, aby sa novo vykonané zmeny v agende PersonalistikaPracovné pomery premietli vo mzde, ktorá je už vypočítaná, potom stlačením klávesovej skratky CTRL+DEL záznam danej mzdy za konkrétnmy mesiac vymažte a založte ju znovu klávesom INSERT.

Mzda

Formulár obsahuje časti ZamestnanecPríplatky.

Priemerný zárobok vypočíta POHODA automaticky. Ak však s programom začínate, je potrebné priemerný zárobok v prvom mesiaci zadať ručne.

Zamestnanec

V časti Zamestnanec vyplňte pole Počet jednotiek, a to v prípade, ak máte so zamestnancom dohodnutú úkolovú mzdu. Záznam z tohto poľa bude použitý pre výpočet úkolovej mzdy. Toto pole nie je možné vyplniť, ak máte so zamestnancom dohodnutú mzdu mesačnú alebo hodinovú. V prípade potreby môžete upraviť pole mzdová sadzba, v ktorom je uvedená sadzba mzdy podľa jej druhu (mesačná/hodinová/úkolová). Priemerný zárobok za predchádzajúci kalendárny štvrťrok sa používa pri výpočte náhrad za dovolenku a sviatky, platené voľno a za prácu nadčas.

Zamestnanec

Priemerný hodinový zárobok

Momentálne pracuje POHODA s nižšie uvedeným vzorcom pre výpočet priemerného zárobku (pre hodinovú a úkolovú mzdu):

PHZ = (HM–DOV+/–PrDOV–PV–PZ–NS–ZN+ZDZ+aPDO+aPV) / (OH+HN)

PHZ = (HM–DOV+/–PrDOV–PV–PZ–NS–ZN+ZDZ+aPDO+aPV) / (OH+HN)

Pri výpočte PHZ pri mesačnej mzde sa z menovateľa vypúšťa počet odpracovaných hodín počas sviatkov.

Pri výpočte priemerného zárobku zo štvrťroka, v ktorom bola vyplatená prémia za dlhšie obdobie, resp. prémia za výročie, je potrebné túto čiastku odpočítať od hrubej mzdy, pretože je následne pripočítaná pomernou časťou. Pri určovaní pomerných častí mzdy POHODA prihliada na podiel obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období z fondu pracovného času.

Základná mzda je určená druhom mzdy a predstavuje odvedenú prácu bez príplatkov a náhrad. Počíta sa za počet odpracovaných hodín a zvyšuje sa i o mzdu za odpracované hodiny nadčasu zadané v poli Mzda za nadčas.

Polia Dovolenka, Sviatky, Platené voľno, Prekážky zam-ľa, Neplat. voľno, Neospravedlnené, Choroba, Materská dovol., OČR a Štrajk vyplní POHODA podľa údajov, ktoré sú už prednastavené v tabuľke Neprítomnosť v agende Pracovné pomery a podľa nastavenia v poli Náhrada za sviatok na záložke Mzda. Náhrady sa vyčíslia na základe priemerného hodinového zárobku a úväzku v daný deň.

Pole Prepl. dovolenka slúži pre zadanie počtu dní nevyčerpanej dovolenky (kladne), za ktorú chcete zamestnancovi vyplatiť náhrady alebo počtu dní prečerpanej dovolenky (záporne), za ktorú chcete zamestnancovi zraziť náhrady, na ktoré stratil nárok. Pole môžete použiť v mesiaci, v ktorom zamestnancovi vyplácate nevyčerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru alebo v mesiaci, v ktorom preplácate nevyčerpanú dovolenku počas trvania pracovného pomeru. Počet dní preplatenej dovolenky POHODA automaticky pripočíta do poľa Čerpané v agende Pracovné pomery a o tieto dni zároveň poníži zostávajúcu dovolenku.

Príplatky

V časti Príplatky môžete uviesť počet odpracovaných hodín práce nadčas, vo sviatok, prostredie, prácu v noci, v sobotu, v nedeľu a ďalšie skutočnosti, za ktoré je potrebné vyplatiť príplatky.

Ďalej môžete doplniť výšku zdaniteľných náhrad (napr. náhradu za čas strávený na ceste).

Zložky mzdy

Ak využijete záložku Trvalé zložky mzdy v agende Pracovné pomery, údaje z nej budú pri vystavení mzdy automaticky prenesené do tejto tabuľky. V nej máte možnosť zložky ešte pred zaúčtovaním mzdy upraviť, vymazať alebo pridať ďalšie. Ak však trvalé zložky mzdy v agende Pracovné pomery nevyužijete, máte možnosť v tejto tabuľke zadať zložky mzdy priamo pri vystavení mzdy. Využijete to napríklad, ak pri jednotlivých pracovných pomeroch, je druh zložiek mzdy každý mesiac odlišný. Údajmi zadanými v tabuľke Zložky mzdy sa automaticky vyplnia i polia vo formulári agendy. Polia vo formulári automaticky zašednú a POHODA ich následne prevezme i do výpočtu mzdy.

Zložky mzdy

Sviatky a nadčasy

V tejto tabuľke program automaticky vyplní Typ (Sviatok), Dátum a Úväzok v mesiacoch, počas ktorých je sviatok.

Stĺpec Skutočne odpracované je aktívny v závislosti od nastavenia vyplácania sviatkov pri pracovných pomeroch v poli Náhrada za sviatok na záložke Mzda v agende Pracovné pomery.

Sviatky a nadčasy

Do stĺpca Nadčas je možné zadať hodiny nadčasu, ak zamestnanec odpracuje v deň sviatku hodiny mimo svojho úväzku. Hodiny nadčasu je možné na záložke zadať aj v inom dni, ako vo sviatok, a to prostredníctvom voľby Vložiť nadčas, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravého tlačidla myši.

Náhrady príjmu

V tejto tabuľke budú zobrazené náhrady príjmu za dočasnú pracovnú neschopnosť. Tabuľka je automaticky doplnená z údajov, ktoré zadávate na záložke Neprítomnosť v agende Pracovné pomery. Náhrady príjmu sú zamestnancom vyplácané v rámci doplatku mzdy.

Náhrady príjmu

Iný príjem

V tomto formulári je možné zadať odmeny a prémie, ako aj ďalšie zložky príjmu zamestnanca, ktoré upravujú vymeriavacie základy pre sociálne a zdravotné poistenie.

Iný príjem

Odmeny a prémie

Ak v agende Pracovné pomery zrušíte zaškrtnutie poľa Krátiť osobné ohodnotenie, čiastka osobného ohodnotenia sa do vystavenej mzdy doplní v plnej výške, bez ohľadu na neprítomnosť.

V poli Osobné odhodnotenie sa čiastka osobného ohodnotenia zamestnanca (nárokovateľná zložka mzdy) vyplní podľa nastavenia v agende Pracovné pomery. Ak máte na záložke Mzda v agende Pracovné pomery zaškrtnutú voľbu Krátiť osob. ohodnotenie, jeho hodnota sa kráti podľa neprítomnosti rovnako ako mesačná mzda (bez ohľadu na druh mzdy) a zvyšuje sa o počet hodín odpracovaných nadčasov. Ak zadávate osobné ohodnotenie priamo vo mzde, ako nenárokovateľnú zložku mzdy, hodnota nie je ovplyvnená zadaním počtu odpracovaných nadčasov.

V poli Prémie sa výška prémií (nárokovateľná zložka mzdy) takisto vyplní podľa nastavenia v agende Pracovné pomery. Základom pre výpočet % prémií je mzda za prácu bez náhrad mzdy či príplatkov. Ak má zamestnanec v agende Pracovné pomery zadanú kombináciu prémií, dochádza k súčtu absolútnej hodnoty prémie a % prémie. Ak zamestnanec odpracuje v danom mesiaci nadčas, zvyšuje sa základná mzda a dochádza k prepočtu výšky % prémie. Ak zadávate prémiu priamo vo mzde, ako nenárokovateľnú zložku mzdy, jej hodnota nebude ovplyvnená zadaním počtu odpracovaných nadčasov.

Do polí Prémie za dlhšie obdobie a Prémie za výročie zadávate prémie, ktoré sú zamestnancovi vyplatené za dlhšie obdobie. Pre účely výpočtu priemerného zárobku sa prémie rozpočítajú do zadaného počtu období (počet q u prémie za dlhšie obdobie), alebo automaticky do štyroch období (prémie za výročie).

V poliach 13. plat – letné dovolenky 14. plat – vianočné sviatky môžete zadať čiastku peňažného plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (§ 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce) alebo pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov (§ 118 ods. 4 písm. b) Zákonníka práce).

Doplatky mzdy za minulé obdobie zvýšia hrubú mzdu, odvody a preddavok na daň z príjmov. Prípadné preplatky mzdy z predchádzajúcich období zadajte zápornou čiastkou.

Hrubá mzda

V poli s rovnakým názvom je zobrazená výsledná hrubá mzda zamestnanca.

Vymeriavací základ SP i ZP

V časti Vymeriavací základ SP i ZP môžete použiť polia Odstupné, Odchodné, 1 % vstup. ceny vozidla, Prísp. na živ. poistenie, Peň. prísp. zo SF, Nepeň. prísp. zo SF, Zvýš. daň. základu, Naturálna (daň + poist.). Hodnotou zadanou v niektorom z týchto polí ovplyvníte vymeriavací základ pre zdravotné i sociálne poistenie. Pole Dividendy ovplyvňuje VZ na SP a ZP platené z dividend.

Pole Dividendy použijete v prípade vyplatenia dividendy zamestnancovi bez majetkovej účasti. Čiastka ovplyvňuje vymeriavací základ pre sociálne poistenie a výpočet preddavkov z dividend. Ide o príjem, ktorý je oslobodený od dane. Pole slúži pre zadanie dividend vyplatených zo zdaňovacích období 2013–2016.

Vymeriavací základ ZP

V časti Vymeriavací základ ZP môžete použiť polia Prísp. na DDS (3. pilier), Zvýš. VZ na zdravotné, Dividendy. Zadaná hodnota zvyšuje len vymeriavací základ pre zdravotné poistenie.

Pole Dividendy použijete v prípade vyplatenia dividendy zamestnancovi s majetkovou účasťou. Čiastka ovplyvňuje výpočet preddavkov z dividend. Ide o príjem, ktorý nie je predmetom dane. Pole slúži pre zadanie dividend vyplatených zo zdaňovacích období 2011–2016.

Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca je vypočítaný podľa nastavení na záložke Doplnkové údaje v agende Pracovné pomery. Príspevok nie je súčasťou hrubej mzdy, zvyšuje len základ pre zdravotné poistenie a daň z príjmov.

Odvody poistenia

Výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie pri viacerých pracovných pomeroch jedného zamestnanca je navzájom previazaný.

Odvody poistenia

V časti Sociálne poistenie sa vyčísľujú odvody pre jednotlivé druhy tohto poistenia. Pri poisteniach, ktoré platí zamestnávateľ i zamestnanec, sa rozlišuje vymeriavací základ. Najprv sa uvádza vymeriavací základ a pod ním je vyčíslený odvod z tohto vymeriavacieho základu.

Výpočet vymeriavacieho základu zamestnávateľa pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia sa vykonáva zvlášť za každý pracovný pomer. Výpočet vymeriavacieho základu zamestnanca pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia sleduje maximálnu výšku vymeriavacieho základu v súčte za všetky pracovné pomery, pričom sa prihliada na jednotlivé dni, za ktoré sa platí poistné.

Vyčíslený vymeriavací základ poistného nájdete v poli Základ. V poli Zamestnanec je uvedené mesačné poistné, ktoré je zamestnancovi zrazené. V poli Zamestnávateľ je zobrazená výška odvodov, ktoré platí zamestnávateľ.

V časti Zdravotné poistenie sa výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne vykonáva zo súčtu vymeriavacích základov jednotlivých pracovných pomerov zamestnanca.

Výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne z vyplatených dividend sa počíta z vymeriavacieho základu určeného osobitne pre dividendy. Odvody z dividend platí len zamestnanec, sadzba je rovnaká pre zamestnanca bez zdravotného i so zdravotným postihnutím.

Výpočet odvodov do polí v časti Poistenie zaplatené mimo výkaz v programe neprebieha. Slúžia pre zadanie užívateľom vypočítaných hodnôt.

Bližšie informácie nájdete v interaktívnom pomocníkovi, ktorý je dostupný po stlačení klávesu F1.

Čistá mzda

Formulár obsahuje časti Daň zo mzdy Mzda.

Čistá mzda

Daň zo mzdy

Táto časť zahŕňa údaje o výpočte preddavku na daň z príjmov.

Čiastka v poli Nezdaniteľný základ je vyplnená v prípade, ak zamestnanec podpísal vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daň. bonusu a táto informácia je zadaná v agende Personalistika na záložke Dane.

V prípade, ak zamestnancovi poskytujete peňažné plnenie, ktoré zvyšuje len základ dane, využite pole Peň. zdaň. náhrady. V prípade nepeňažného plnenia rovnakého charakteru využite pole Nepeň. zdaň. náhrady.

Základom dane je príjem zamestnanca z daného pracovného pomeru, znížený o odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Základ dane je možné znížiť a to v prípade, ak má zamestnanec podpísané vyhlásenie a uplatňuje si nezdaniteľnú časť. Z rozdielu základu dane a nezdaniteľnej časti sa vyčísli preddavok na daň, ktorý sa doplní do poľa s rovnakým názvom – Preddavok na daň.

Pole Daňový bonus sa vyplní v prípade, ak si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa, tj. ak je nárok na daňový bonus evidovaný v agende Personalistika na záložke Dane. Druhou podmienkou je dosiahnutie príjmu na vyplatenie v danom mesiaci.

Pole neslúži na doplatenie/vybratie dane, daňového bonusu, ktorý ste zamestnancovi vyplatli v nižšej/vyššej sume ako ste boli povinný v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Do poľa Daňový bonus (+dopl./-vybr.) uveďte výšku daňového bonusu, ktorú ste zamestnancovi doplatili za niektorý z predchádzajúcich mesiacov rovnakého zdaňovacieho obdobia. Čiastku zadajte kladne. Ak ste zamestnancovi vyplatili za niektorý z predchádzajúcich mesiacov daňový bonus neoprávnene, zadajte čiastku so znamienkom mínus. Ak doplatenie/vybratie daňového bonusu vysporiadate prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň, pole nevypĺňajte.

Doplatenie/vybratie daňového bonusu je potrebné zaevidovať i na záložke Dane v agende Personalistika. Obdobie, ktoré opravujete, zadáte pomocou polí Od – Do, vyberiete typ daňový bonus doplatený/vybraný počas roka a zadáte čiastku, ktorú ste doplatili (+) alebo od zamestnanca vybrali (-).

Preplatok alebo nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na daň zadajte kladne, resp. záporne do poľa Ročné zúčtovanie dane. Vysporiadanie daňového bonusu na deti a daňového bonusu na úroky vyplývajúce z vykonaného ročného zúčtovania dane zadajte do polí Roč. zúčt. (daň. bonus) a Roč. zúčt. (bonus – úroky).

Mzda

Nezdaniteľné náhrady na záložke Čistá mzda nie sú súčasťou hrubej mzdy. Zaúčtujte ich ručne v agende Interné doklady.

Časť Mzda dokumentuje postup výpočtu čistej mzdy a doplatku. Peňažné/nepeňažné oslobodené príjmy zúčtované zamestnancovi môžete zadať do rovnomenných polí. Na rozlíšenie jednotlivých druhov oslobodených príjmov odporúčame používať Zložky mzdy, ktoré sa vytvárajú v agende Definície zložiek mzdy.

Čistá mzda je vypočítaná odpočítaním poistení zamestnanca a preddavku na daň od peňažného príjmu zamestnanca. Vplyv na výpočet čistej mzdy majú i údaje, ktoré vyplývajú z ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Pole Náhrada príjmu, na ktorú má zamestnanec nárok za prvých desať dní dočasnej pracovnej neschopnosti, POHODA vypĺňa automaticky na základe údajov uvedených v záložke Náhrady príjmu. Údaje v tejto záložke sa zase automaticky vypĺňajú z údajov, ktoré zadávate na záložke Neprítomnosť v agende Pracovné pomery.

V poli Nezdaniteľné náhrady zrazíte poskytnuté stravné lístky zápornou čiastkou.

Prípadné nezdaniteľné náhrady môžete zadať do uvedených dvoch polí. Prvé pole si môžete vopred pomenovať podľa toho, aký typ náhrady chcete pravidelne uvádzať. Pomenovanie vykonajte v sekcii Mzdy v agende Globálne nastavenie. Do druhého poľa môžete zadať čiastku niektorej inej náhrady mzdy. Pre zadanie bližších informácií k tomuto poľu môžete využiť záložku Zložky mzdy, kde v zložke s rovnomenným názvom môžete zadať ľubovoľný text.

Vykonané zrážky sú uvedené na výplatnej páske podľa jednotlivých položiek.

V ďalšom poli sa zobrazuje súčet vykonaných zrážok v mesačnej mzde podľa nastavenia v tabuľke Zrážky v agende Pracovné pomery. Pole Záloha obsahuje vyjadrenie vyplatenej zálohy zamestnancovi v domácej mene. Pole Doplatok predstavuje výslednú čiastku, ktorá je určená k samotnej výplate zamestnanca. V poli Dátum program automaticky vyplní deň, ktorý zodpovedá údaju v poli Deň výplat v sekcii Mzdy v agende Globálne nastavenie a mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci spracovávaných miezd.

Akonáhle vykonáte zaúčtovanie miezd pomocou povelu Záznam/Zaúčtovanie miezd…, v poli Zaučtované sa uvedie dátum zaúčtovania miezd.

Úväzok

V tomto formulári program zobrazuje plánované úväzky jednotlivých dní v mesiaci.

Úväzok

Úväzok

Pole Rozvrh pracovného času sa vypĺňa na základe rozvrhu pracovného času zadaného v agende Pracovné pomery. Ak ide o rozvrh Turnusový režim, automaticky sa vyplní i pole Podľa definície, kde sa uvedie definícia, ktorá bola použitá a pole Deň začiatku cyklu. Definícia turnusu sa používa na naplnenie záložky Úväzok. Ak v predchádzajúcom mesiaci nebude pri napĺňaní úväzku použitý celý turnus, zostávajúcimi dňami sa automaticky začne nasledovný mesiac.

V prípade, ak program v predchádzajúcej mzde zamestnanca nenájde rovnakú definíciu turnusu, tak sa pri vystavení mzdy automaticky do poľa Deň začiatku cyklu doplní turnus od prvého dňa. Ak však máte zamestnanca, ktorý nastúpil už do „rozbehnutého“ cyklu, vyplňte Deň začiatku cyklu číslom podľa definície, do ktorej zamestnanec patrí a podľa vystavených miezd iných zamestnancov z tejto definície.

Ak vo vystavenej mzde v poli Podľa definície zmeníte definíciu alebo Deň začiatku cyklu, tabuľka s úväzkami sa automaticky upraví. Ak však zaškrtnete Individuálne zadanie a potom zmeníte definíciu alebo Deň začiatku cyklu, zmeny sa v tabuľke neprejavia. Tieto zmeny budú mať vplyv na použitie definície a Deň začiatku cyklu až v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

Pole Individuálne zadanie umožňuje pri Turnusovom režime editovať úväzok konkrétneho mesiaca. Uvedené môžete využiť v prípade, ak si napr. zamestnanci vymenili zmeny.

Pole Fond prac. času program automaticky počíta na základe počtu hodín v časti Režim organizácie v agende Pracovné pomery a počtu pracovných dní a sviatkov v kalendárnom mesiaci.

Pole Pracovný úväzok sa počíta na základe plánovaného úväzku uvedeného v tabuľke. Z tohto úväzku program posúdi neprítomnosť a vypočíta odpracované hodiny, na základe ktorých zamestnancovi prináleží mzda.

Vloženie zložiek mzdy…

Externý súbor môžete pripraviť s rôznym počtom druhov zložiek mzdy, tj. súbor môže obsahovať údaje súčasne o prémiách, príplatkoch, príspevkoch zo SF či nezdanitelných náhradách. Dôležité je poznať identifikátor Pracovných pomerov a jednotlivých zložiek mzdy. Ide o údaj ID pre import, ktorý získate napr. zo stĺpca agendy Pracovné pomery a Definície zložiek mzdy. Súbor však musí rešpektovať danú štruktúru.

Táto funkcia slúži na hromadné vloženie zložiek mzdy do záložky Zložky mzdy vybraným pracovným pomerom. Po zvolení povelu sa zobrazí dialóg Hromadné vloženie zložiek mzdy. Zo zoznamu používaných zložiek mzdy agendy Definície zložiek mzdy vyberte zložku, ktorú chcete do miezd vložiť. Do stĺpca Čiastka vyplňte jednotlivým zamestnancom výšku danej zložky, napr. prémie. V prípade zložiek, do ktorých sa vypĺňajú hodiny, vyplňte hodiny do stĺpca Hod. Výpočet samotnej čiastky sa vykoná až po vložení zložky do pracovného pomeru. Doplňujúce informácie k danej zložke je možné doplniť do poľa Text. Povelom Ďalej sa zložky vložia a prepočíta sa mzda vybraných pracovných pomerov. Na ďalšej strane sa zobrazí sumárna informácia o vložených zložkách mzdy. Prehľad zamestnancov s čiastkami si môžete uchovať pre použitie v ďalších mesiacoch alebo pre ďalšiu prácu mimo program POHODA. Zoznam môžete uložiť do formátu CSV, súbor vytvoríte cez povel Uložiť. Súbor si môžete uložiť i bez konkrétnych čiastok/hodín, čiastky editovať mimo program a po ich doplnení zoznam opäť načítať do programu. Pre načítanie údajov z externého súboru použijete povel Načítať.

Odoslanie výkazov elektronickou formou

Povel Odoslanie MVPP… z ponuky Záznam umožňuje, v súlade s platnou legislatívou, podanie mesačného výkazu poistného a príspevkov na sociálnu poisťovňu v elektronickej podobe. Súčasťou xml súboru je i príloha tohto tlačiva. Povelom Odoslanie VPP… vytvoríte rovnakým spôsobom výkaz poistného a príspevkov.

Povelom Odoslanie prehľadu o príjmoch… v ponuke Záznam vytvoríte mesačný výkaz Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň pre Finančnú správu, tiež do formátu XML.

Mesačný výkaz preddavkov na ZP…

Mesačný výkaz preddavkov na ZP…

Povelom Mesačný výkaz preddavkov na ZP… v ponuke Záznam/Vytvorenie vytvoríte výkazy s rovnomenným názvom do agendy Mesačný výkaz preddavkov na ZP. Po zvolení povelu sa zobrazí Sprievodca pre vytvorenie Mesačného výkazu preddavkov na ZP, v ktorom vyberte Druh výkazu a v prípade potreby upravte číslo dávky. Po dokončení sprievodcu sa otvorí agenda Mesačný výkaz preddavkov na ZP s vygenerovanými výkazmi pre jednotlivé zdravotné poisťovne. Informácie k tejto agende nájdete v samostatnej kapitole Výkazy.

Zaúčtovanie miezd…

Zaúčtovanie miezd…

Sprievodca pre zaúčtovanie miezd umožňuje vykonať hromadné zaúčtovanie miezd všetkých zamestnancov za zvolený mesiac alebo v prípade potreby zaúčtovanie miezd zrušiť.

Pri záväzkoch odvodov daní a poistného sú uvedené zvlášť položky za spoločníkov a zamestnancov; je teda možné ich rozdielne zaúčtovanie (v podvojnom účtovníctve).

Ak chcete, aby všetky súvisiace záväzky a doklady vytvorila POHODA automaticky, uistite sa, či sú v sprievodcovi zaškrtnuté voľby Vytvoriť záznamy bezhotovostne vyplatených miezd, odvodov a zrážok do agendy Ostatné záväzkyVykonať zaúčtovanie hotovostnej výplaty do pokladneVytvoriť doklady na tvorbu sociálneho fondu.

Ak máte zamestnancov, ktorí vstupujú do Mesačného výkazu poistného a príspevkov a taktiež zamestnancov, ktorí vstupujú do výkazu poistného a príspevkov, vytvorí sa ostatný zväzok voči sociálnej poisťovni zvlásť.

POHODA v agende Ostatné záväzky vytvorí záväzky jednotlivých bezhotovostne vyplácaných miezd, záväzok pre daň z príjmov, záväzok sociálneho poistenia, záväzky zdravotného poistenia pre každú uvedenú poisťovňu, záväzky jednotlivých zrážok z miezd zamestnancov, záväzky doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov. Do agendy Pokladňa sa vytvorí doklad o vyplatených mzdách v hotovosti a doklady o zaúčtovaní hrubých miezd budú vytvorené do agendy Interné doklady.

V prípade zaškrtnutej voľby Vytvoriť doklady na tvorbu sociálneho fondu sa vykoná výpočet výšky povinného, príp. i ďalšieho prídelu do sociálneho fondu a jeho zaúčtovanie podľa nastavenia v agende Globálne nastavenie/Mzdy Globálne nastavenie/Mzdy/Predkontácia. Funkcia vytvorí záväzok s textom Povinný prídel do SF zo súhrnu hrubých miezd do agendy Ostatné záväzky, prípadne do agendy Pokladňa v jednoduchom účtovníctve a zápis do agendy Interné doklady v podvojnom účtovníctve. Prídel do sociálneho fondu sa automaticky rozúčtuje na strediská.

Knihu sociálneho fondu, resp. Knihu sociálneho fondu po strediskách, nájdete v tlačových zostavách agendy Peňažný denník, resp. Účtovný denník.

Doklady z agendy Ostatné záväzky môžete vkladať do príkazov na úhradu. Ak vyššie uvedené voľby nezaškrtnete, nedôjde k vytvoreniu dokladov do jednotlivých agend a vy ich môžete v týchto agendách vytvoriť ručne.

Zaúčtovaním miezd sa uzamknú zvolené mzdové záznamy. Ak ich potrebujete znovu upraviť, musíte ich rovnakým povelom odomknúť.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy
Prehľad náhrad príjmu za vybrané pracovné pomery vo zvolenom mesiaci nájdete v zostave Prehľad náhrad príjmu. Nastavenie údajov pre zdravotné poisťovne vykonajte v agende Zdravotné poisťovne, ktorú nájdete v ponuke Mzdy/Zoznamy.

Prostredníctvom tlačových zostáv, ktoré sú dostupné v tejto agende, vytlačíte napríklad Výplatný list, Výplatnú pásku, Výplatnú pásku – zložky mzdy, pre každý pracovný pomer, Výplatnicu miezd a prípadne i súpisku platidiel.

Dôležité informácie vám prinesú tiež zostavy uvádzajúce prehľad zrážok z miezd zamestnancov a celkový prehľad miezd. Nájdete tu i tlačivá, ktoré sa pravidelne mesačne odovzdávajú príslušným úradom či inštitúciám.