Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

12.7 Výkazy

Oznámenie zamestnávateľa

Agenda Oznámenie zamestnávateľa slúži na evidenciu vytvorených oznámení s rovnomenným názvom, ich odoslanie a archiváciu.

Oznámenie zamestnávateľa

Pomocou povelu Vytvorenie/Oznámenie zamestnávateľa… z ponuky Záznam agendy Pracovné pomery sa vytvorí oznámenie vybraných pracovných pomerov podľa jednotlivých zdravotných poisťovní.

V záložke Položky sa zobrazuje zoznam zamestnancov, kód zmeny, platnosť zmeny a dátum.

Po skontrolovaní všetkých polí môžete oznámenie podať buď písomne, alebo elektronicky. V ponuke Záznam zvoľte povel Export…, ktorým vyvoláte Sprievodcu pre elektronické podanie. Export sa vykonáva do formátu XML, v určitých prípadoch je možné zvoliť iný formát (formát TXT). Povelom Elektronicky odoslané môžete podanie tlačiva elektronickou formou uzatvoriť. Následne sa príznak Elektronicky odoslané zobrazí vo formulári daného záznamu. Príznak je možné zrušiť a export vykonať nanovo.

Ak zvolíte povel Písomné predloženie…, vyplňte Dátum a Čas predloženia a kliknite na tlačidlo Dokončiť. Následne sa táto informácia zobrazí aj vo formulári v poli Dátum odovzdania. Príznak Odovzdané písomne nie je možné zrušiť, záznam je možné vymazať a vytvoriť nanovo.

Mesačný výkaz preddavkov na ZP

Agenda Mesačný výkaz preddavkov na ZP slúži na evidenciu vytvorených výkazov s rovnomenným názvom, ich odoslanie a archiváciu pre jednotlivé zdravotné poisťovne.

Mesačný výkaz preddavkov na ZP

Pomocou povelu Vytvorenie/Mesačný výkaz preddavkv na ZP… z ponuky Záznam agendy Mzdy (mesiac) sa vytvorí výkaz z aktuálnych údajov miezd príslušného mesiaca.

V záložke Položky sa zobrazuje zoznam zamestnancov, ich príjmy, vymeriavací základ a preddavky na zdravotné poistenie.

Po skontrolovaní všetkých polí môžete výkaz podať buď písomne, alebo elektronicky. V ponuke Záznam zvoľte povel Export…, ktorým vyvoláte Sprievodcu pre elektronické podanie. Export sa vykonáva do formátu XML, v určitých prípadoch je možné zvoliť iný formát (formát TXT). Povelom Elektronicky odoslané môžete podanie tlačiva elektronickou formou uzatvoriť. Následne sa príznak Elektronicky odoslané zobrazí vo formulári daného záznamu. Príznak je možné zrušiť a export vykonať nanovo.

Ak zvolíte povel Písomné predloženie…, vyplňte Dátum a Čas predloženia a kliknite na tlačidlo Dokončiť. Následne sa táto informácia zobrazí aj vo formulári v poli Dátum odovzdania. Príznak Odovzdané písomne nie je možné zrušiť, záznam je možné vymazať a vytvoriť nanovo.

Registračný list FO

Agenda Registračný list FO slúži na evidenciu vytvorených tlačív s rovnomenným názvom, ich odoslanie do Sociálnej poisťovne a archiváciu.

Registračný list FO

Pomocou povelu Vytvorenie/Registračný list FO… z ponuky Záznam agendy Pracovné pomery sa vytvorí registračný list FO s príslušnými údajmi pre aktuálny pracovný pomer alebo registračný list FO zodpovedajúci viacerým pracovným pomerom (Hromadná prihláška/odhláška).

Do agendy sa vytvára jeden záznam. V záložke Položky sa zobrazujú údaje jedného pracovného pomeru (jeden konkrétny RLFO) alebo viacerých pracovných pomerov (RLFO viacerých pracovných pomerov).

Po skontrolovaní všetkých údajov môžete tlačivo podať elektronicky. V ponuke Záznam zvoľte povel Export…, ktorým vyvoláte Sprievodcu pre elektronické podanie. Export sa vykonáva do formátu XML, v určitých prípadoch je možné zvoliť iný formát (formát TXT). Povelom Elektronicky odoslané môžete podanie tlačiva elektronickou formou uzatvoriť. Následne sa príznak Elektronicky odoslané zobrazí vo formulári daného záznamu. Príznak je možné zrušiť a export vykonať nanovo.

Tlačivo sa v písomnej forme neodovzdáva, môžete si ho však vytlačiť pre archívne účely. Ak zvolíte povel Písomné predloženie…, vyplňte Dátum a Čas predloženia a kliknite na tlačidlo Dokončiť. Následne sa táto informácia zobrazí aj vo formulári v poli Dátum odovzdania. Príznak Odovzdané písomne nie je možné zrušiť, záznam je možné vymazať a vytvoriť nanovo.