Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

12.1 Princípy a metódy

V ekonomickom a informačnom systéme POHODA môžete spracovávať mzdovú evidenciu pre neobmedzený počet zamestnancov. POHODA umožňuje spracovať záznamy pre mesačnú, hodinovú a úkolovú mzdu.

Priemerný zárobok vypočíta program automaticky. V prvom štvrťroku, keď začnete mzdy spracovávať v programe POHODA, je však potrebné, aby ste zadali priemerný zárobok ručným zápisom, pretože POHODA ešte nemá dostatok informácií na jeho určenie.

Väčšinu výpočtov pri spracovaní mzdovej agendy vykonáva POHODA celkom automaticky. Výpočet zdravotného poistenia za zamestnanca a za zamestnávateľa sa vykonáva podľa zákona č. 580/2004 Z.z., o zdravotnom poistení, v znení neskorších predpisov. Sadzby pre výpočet sociálneho poistenia, ktoré odvedie zamestnanec a zamestnávateľ stanovuje zákon č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov. Výpočet dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov.

POHODA podporuje súbeh viacerých pracovných pomerov pri jednom zamestnancovi. Pri každom zamestnancovi, ktorého evidujete v agende Personalistika, môžete v agende Pracovné pomery sledovať viac druhov pracovných pomerov a rôzne zložky mzdy. POHODA tiež podporuje nepravidelný rozvrh pracovnej doby.

POHODA podporuje niekoľko automatických funkcií, ktoré vám uľahčia spracovanie miezd. Ide napríklad o automatické rozúčtovanie dokladov vytvorených po zaúčtovaní miezd na jednotlivé strediská. Ľahko tak zistíte výšku podielu mzdových nákladov na celkových nákladoch firmy i jednotlivých stredísk. K dispozícii sú i ďalšie praktické funkcie – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, automatické vytvorenie prídelu do sociálneho fondu alebo zaúčtovanie miezd, ktoré vytvoria doklady do jednotlivých agend s väzbou na vytvorené mzdové záznamy a pod.