Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

9.5 Nastavenie miezd

Mzdy si nastavíte v sekciách Mzdy, Inštitúcie, Príplatky a Predkontácia v agende Nastavenie/Globálne nastavenie.

Mzdy

Najprv si v krátkosti predstavíme sekciu Mzdy, v ktorej môžete vyplniť mnoho dôležitých údajov. Táto sekcia slúži ku globálnemu nastaveniu miezd. Obsahuje tri podsekcie – Inštitúcie, Príplatky a Predkontácie. Pred každým spracovaním miezd skontrolujte a prípadne upravte nastavenie miezd, zvlášť v prípade zmeny legislatívy. Úpravu vykonajte pred spracovaním miezd mesiaca, od ktorého zmena platí.

V poli Nezd. náhrady uveďte užívateľské (vami zvolené) pomenovanie nezdaniteľných náhrad, ktoré sa pravidelne opakujú každý mesiac (napríklad stravné lístky).

Do poľa Deň výplat uveďte termín výplat doplatkov miezd. Počet zostávajúcich dní do určeného termínu výplaty uvidíte na informačnej ploche.

V prípade, že máte v kolektívnej zmluve dohodnuté, že aj mesačne odmeňovaným zamestnancom sa budú sviatky preplácať priemerom, zaškrtnite pole Štátne sviatky vyplácať priemerom. Toto platí pri pracovných pomeroch, ktoré majú prednastavený druh mzdy mesačná. Po vystavení mzdy v mesiaci, kedy sviatok pripadne na pracovný deň zamestnanca, sa automaticky poníži mesačná mzda a za neodpracovanú pracovnú dobu sa vypočíta náhrada mzdy.

Pole Krátenie dovolenky zaškrtnite, ak sa zamestnávateľ rozhodol krátiť dovolenku za neprítomnosti, za ktoré zákon krátenie umožňuje.

Ak zaškrtnete voľbu Uplatňovanie konta prac. času, v agendách miezd za jednotlivé mesiace, v záložke Hrubá mzda, sa sprístupní nové pole Konto prac. času, v ktorom budete môcť zadať skutočný stav konta pracovného času. Účet konta pracovného času podľa § 87a ods. 5 Zákonníka práce, je potrebné evidovať mimo programu POHODA.

Do poľa Prekážky na strane zam-ľa môžete zadať percentuálnu sadzbu, ktorá sa použije pri výpočte náhrady mzdy v prípade prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

Pole Vytvárať hot. doklady podľa zamestnancov zaškrtnite, ak chcete, aby sa pre každý pracovný pomer evidovaný v agende Pracovné pomery s nastavenou úhradou doplatku V hotovosti vytváral samostatný výdavkový pokladničný doklad. V opačnom prípade sa vytvorí jeden súhrnný doklad za všetky pracovné pomery, ktoré majú nastavenú úhradu mzdy v hotovosti.

Časť Sociálny fond – tvorba obsahuje polia pre zadanie výšky povinného a ďalšieho prídelu do sociálneho fondu.

V časti Upozornenie si môžete pri zamestnancoch nastaviť sledovanie ich zákonného nároku na návštevu lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotného zariadenia. Využijete na to voľby návšteva lekára sprevádzanie rod. príslušníka. Ak zamestnanec zákonný nárok prekročí, POHODA vás pri ukladaní neprítomnosti Platené voľno – návšteva lekára na záložke Neprítomnosť v agende Pracovné pomery automaticky upozorní. Rovnaká funkčnosť platí i v prípade sprevádzania rodinného príslušníka.

Zaškrtnutím voľby Zák. nárok podľa začatých tretín roka vám POHODA umožní sledovať zákonný nárok na návštevu lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka podľa začatých tretín roka, ak zamestnanec nastúpi v priebehu kalendárneho roka.

Inštitúcie

Podsekciu Inštitúcie využijete na nastavenie údajov pre komunikáciu s inštitúciami v rámci spracovania mzdovej agendy.

369_institucie.png 

V časti Daň zo mzdy uveďte číslo bankového účtu pre odvod dane z príjmov z miezd zamestnancov.

V časti Sociálne poistenie zadajte číslo bankového účtu a variabilný symbol pre odvod sociálneho poistenia.

Voľbu Uvádzať DIČ pre sociálnu poisťovňu zaškrtnete v prípade, ak nemáte pridelené IČO a do formulárov sociálnej poisťovne vypĺňate DIČ. Vo výkazoch, ELDP i RLFO sa bude potom vypĺňať údaj DIČ namiesto IČO.

Príplatky

Podsekcia Príplatky slúži na nastavenie percentuálnych a eurových príplatkov.

V časti Percentuálne príplatky zadajte najprv percentom výšku príplatku za nadčasy a odpracovné sviatky. POHODA umožňuje definovať i ďalší percentuálny príplatok, ako je napríklad príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu.

370_priplatky.png 

Vedľa časti, kde uvediete percentuálne príplatky, nájdete časť s eurovými príplatkami. Tu si môžete zadať výšku príplatkov za prostredie, či prácu v noci. Rovnako si môžete nadefinovať ďalší eurový príplatok – príplatok za vedenie, osobný príplatok a pod.

Pre zaúčtovanie bezhotovostných miezd môžete využiť vlastnú predkontáciu Bez. Táto predkontácia slúži k výberu účtu, ktorý bude použitý pri likvidácii záväzku na doplatok mzdy.

Predkontácia

V podsekcii Predkontácia si nastavíte najmä predkontácie analytického členenia. Tie budú použité pri zaúčtovaní mzdových údajov do vášho účtovníctva. Zadané predkontácie sa automaticky prednastavia na doklady, ktoré vzniknú zaúčtovaním záloh z agendy Pracovné pomery, resp. zaúčtovaním doplatkov miezd z agendy Mzdy. V jednotlivých častiach môžete uviesť predkontácie miezd zamestnancov, v podvojnom účtovníctve i predkontácie pre zaúčtovanie miezd spoločníkov.

Časť s názvom Ostatné predkontácie obsahuje predkontácie, ktoré slúžia pre zaúčtovanie doplnkového dôchodkového sporenia, životného poistenia a tvorbu sociálneho fondu.