Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

9.2 Personalistika

V agende Personalistika v ponuke Mzdy evidujete údaje o jednotlivých zamestnancoch firmy. Agenda slúži na evidovanie jedinečných údajov o zamestnancovi. Medzi tieto údaje patrí: adresa trvalého pobytu, osobné údaje, zdravotná poisťovňa, prípadne účasť na dôchodkovom sporení alebo či ide o cudzinca. Ku každému zamestnancovi sa definujú informácie, ktoré sú podkladom pre výpočet preddavkov na daň, pre vyplatenie daňového bonusu i údaje pre účely ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.

CTRL+E Otvorí agendu Personalistika.

V tejto agende sa vykonáva i ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Všetky údaje vždy starostlivo vypĺňajte, v prípade potreby aktualizujte a prekontrolujte pred každým mesačným spracovaním miezd. Akúkoľvek úpravu je potrebné vykonať ešte pred spracovaním miezd mesiaca, od ktorého zmena platí.

Obsah jednotlivých polí tejto agendy je väčšinou zrejmý a dobre zrozumiteľný. Ak si nebudete istí, pomôže vám interaktívny pomocník dostupný po stlačení klávesovej skratky CTRL+F1. V nasledujúcom texte zameriame pozornosť len na tie najdôležitejšie polia agendy Personalistika.

Ak pri zamestnancoch vylníte e-mailové adresy, môžete ich využiť napr. pre odoslanie výplatnej pásky vo formáte PDF všetkým vybraným zamestnancom naraz.

344_ag_personalistika.png 

Zamestnanec

POHODA umožňuje obmedziť rozsah zobrazených zamestnancov len na tých, ktorí sú momentálne v stave. Rozsah zobrazenia je možné prepínať po stlačení pravého tlačidla myši nad panelom záznamu v stavovom riadku.

V tomto formulári vyplníte adresu a všetky potrebné osobné údaje zamestnanca. Ak má zamestnanec trvalý pobyt mimo SR, nastavte do poľa Štát danú krajinu.

Ak požaduje zamestnanec od zamestnávateľa ročné zúčtovanie preddavkov na daň, zaškrtnite pole Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Samotný povel, ktorým bude vykonané ročné zúčtovanie, nájdete v ponuke Záznam. Ak zrušíte zaškrtnutie tohto poľa pri zamestnancovi, ktorému už bolo vykonané ročné zúčtovanie, vypočítané podklady sa odstránia z databázy a tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň nebude k dispozícii. Výpočet však môžete vykonať znovu.

Pole Nárok na zamestnaneckú prémiu zaškrtnite v prípade, ak má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu. V ďalšom poli Počet mesiacov pre výpočet zam. prémie zvolíte počet mesiacov iba vtedy, ak má zamestnanec nárok na pomernú časť zamestnaneckej prémie za kalendárne mesiace, kedy tieto príjmy poberal.

Voľbu Potvrdenie o zaplatení dane zaškrtnite, ak zamestnanec v žiadosti o ročné zúčtovanie požiadal o vystavenie tohto potvrdenia. Zaškrtnutie poľa má vplyv na samotný výpočet ročného zúčtovania a následne vysporiadania nedoplatku.

Voľbu Súhlas s uvádzaním RČ zaškrtnite, ak súhlasí zamestnanec s uvádzaním jeho rodného čísla na vybraných tlačových zostavách.

Voľbu Spoločník zamestnávateľa zaškrtnite, ak je tento zamestnanec zároveň spoločníkom zamestnávateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.). Ak je voľba zaškrtnutá, budú pri zaúčtovaní miezd použité predkontácie pre spoločníka, ktoré sú nastavené v agende Globálne nastavenie v sekcii Mzdy/Predkontácia.

Voľbu Štatutár – min. 50 % účasť zaškrtnite, ak je zamestnanec štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa, alebo má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. Zaškrtnutie poľa ovplyvňuje len RLFO a nemá vplyv na výpočet odvodov poistného na sociálne poistenie. Výpočet odvodov ovplyvníte nastavením v agende Pracovné pomery na záložke Mzda v časti Odvody poistenia.

Poistenie

Formulár Poistenie obsahuje údaje o zdravotnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení.

345_poistenie.png 

Zo zoznamu vyberte príslušnú zdravotnú poisťovňu, v ktorej je zamestnanec poistený. V prípade, ak zamestnanec zmení zdravotnú poisťovňu, zaškrtnite voľbu Zmena poisťovne. Potom sa sprístupní pole s výklopným zoznamom pre výber novej poisťovne.

Ak má zamestnanec zmenenú pracovnú schopnosť, zaškrtnite zodpovedajúce pole. Pre určenie zmenenej pracovnej schopnosti slúži pole Osoba uznaná za invalidnú alebo Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak zamestnanec oznámi zamestnávateľovi uplatňovanie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, zaškrnite voľbu Odpočítateľná položka na zdrav. poistenie.

Voľbu Sporiteľ na SDS zaškrtnite v prípade, ak zamestnanec podpísal s niektorou zo správcovských spoločností zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení (2. pilier). Na výplatných páskach sa potom vyčísli dôchodkové poistenie a starobné dôchodkové sporenie samostatne.

V časti Zabezpečenie dokumentov heslom môžete zadať každému zamestnancovi heslo. Tým zabezpečíte, že tlačové zostavy Výplatná páska, Výplatná páska – zložky mzdy a Výplatný list exportované do formátu PDF otvorí iba zamestnanec, ktorému patria. Bez zadania správneho hesla nebude možné PDF súbor otvoriť.

Cudzinec

Bližšie údaje ku každému políčku formulára nájdete v kontextovom pomocníkovi dostuponom po stlačení klávesovej skratky CTRL+F1.

Formulár Cudzinec využijete v prípade, ak zamestnávate cudzinca. Pole Cudzinec zaškrtnite ak teda zamestnanec nie je občanom SR a vyplňte všetky polia. Do poľa Číslo sociálneho poistenia v SRČíslo zdravotného poistenia v SR zadajte čísla pridelené jednotlivými inštitúciami. Tieto údaje vstupujú na tlačivá sociálnej poisťovne a jednotlivých zdravotných poisťovní.

346_1_cudzinec.png 

Pracovné pomery

Záložka Pracovné pomery obsahuje základné informácie o všetkých pracovných pomeroch zamestnanca v danom roku.

Pri zaevidovaní zamestnanca do agendy Personalistika sa automaticky k zamestnancovi vytvorí pracovný pomer v agende Pracovné pomery. Ak má zamestnanec viac pracovných pomerov, ďalší pracovný pomer vložíte práve prostredníctvom tejto záložky. Miestnu ponuku vyvoláte pomocou pravého tlačidla myši a vyberiete povel Vložiť ďalší pracovný pomer a POHODA automaticky pridá ďalší pracovný pomer. Informácie o pracovnom pomere potom nadefinujete priamo v agende Pracovné pomery, do ktorej vás program prepne po kliknutí na povel Otvoriť pracovný pomer.

346_2_pracovne_pomery.png 

Otvorenie príslušného pracovného pomeru zamestnanca je možné urýchliť i dvojklikom myši na základné údaje tohto pracovného pomeru.

Dane

Údaje v záložke Dane sú dôležité pre správny výpočet preddavkov na daň, priznanie daňového bonusu, ako aj ročného zúčtovania preddavkov na daň.

347_dane.png 

V poli Typ vyberte správny údaj z ponúkaného zoznamu. V hornej časti tohto zoznamu sú údaje pre účely výpočtu preddavkov na daň. Údaje v spodnej časti zoznamu sú určené pre potreby ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Daňovník (podpísal prehlásenie)

Tento typ nastavte zamestnancovi, ktorý si na základe podpísaného vyhlásenia na zdanenie príjmov uplatňuje nezdaniteľnú časť na daňovníka. Zníženie základu dane sa uplatní len vtedy, ak nepoberal daňovník k 1.1. starobný dôchodok. Ak príde k zmene nezdaniteľného základu, aktualizáciou programu sa automaticky vyplní pole Do, čím sa ukončí platnosť. Na novom riadku sa doplní typ s novou platnosťou. V poli Čiastka sa uvádza ročná čiastka, pričom do mesačných miezd vstupuje 1/12 ročnej čiastky.

Vyživované dieťa (daňový bonus)

Ak si zamestnanec prostredníctvom podpísaného vyhlásenia uplatňuje daňový bonus na dieťa, nastavte tento typ. V prípade uplatňovania daňového bonusu na viac detí, musí byť riadkov s týmto typom toľko, na koľko detí si daňovník uplatňuje vyplatenie daňového bonusu. Zmena výšky daňového bonusu sa vykonáva automaticky aktualizáciou programu, tj. rovnako ako typ Daňovník (podpísal prehlásenie). V poli Čiastka sa uvádza ročná čiastka, pričom do mesačných miezd sa premietne čiastka pripadajúca na počet detí a jeden mesiac.

Manželka (manžel)

Zníženie základu dane na druhého z manželov v prípade, že sú splnené podmienky. Čiastka je uplatňovaná až pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň.

Starobný dôchodok

Tento typ uvediete pri dôchodcovi, ktorý si v priebehu roka nemohol uplatňovať zníženie základu dane. Pred vykonaním ročného zúčtovania dane z príjmov zapíšte do poľa Čiastka celkový potvrdený starobný dôchodok, ktorý bol dôchodcovi za príslušné obdobie vyplatený. Pri ročnom zúčtovaní program vypočíta zodpovedajúce zníženie základu dane pri zamestnancovi.

Príjem u iného zamestnávateľa, Príjem na dohodu u iného zamestnávateľa, Zdravotné poistnenie u iného zamestnávateľa, Sociálne poistenie u iného zamestnávateľa, Zaplatené príspevky na DDS, Preddavky na daň u iného zamestnávateľa, Daňový bonus vyplatený u iného zamestnávateľa. Čiastky vstupujú len do výpočtu ročného zúčtovania. Podkladom pre vyplnenie týchto typov je potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa

Uveďte čiastku nároku na daňový bonus u iného zamestnávateľa.

Nesprávne vyplatená zamestnanecká prémia

Ak bola zamestnancovi nesprávne vyplatená zamestnanecká prémia, použite tento typ a zadajte čiastku nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie.

Starostlivosť o dieťa

Záložka Starostlivosť o dieťa slúži pre evidovanie obdobia starostlivosti o dieťa (deti). Starostlivosť o dieťa ovplyvňuje výpočet sumy dôchodku u zamestnancov narodených do 1. 1. 1985, pričom obdobie sa uvádza len u jedného z rodičov, vo väčšine prípadov pôjde o matku.

Obdobie starostlivosti zadajte pomocou Od – Do. Do poľa Od sa zadáva dátum narodenia dieťaťa, resp. dátum osvojenia alebo prevzatia do starostlivosti. Do poľa Do sa uvádza dátum predchádzajúci dňu dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa (výnimka – dlhodobo ťažko zdrav. postihnuté dieťa), resp. dátum skončenia starostlivosti.

Starostlivosť o dieťa ovplyvňuje Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov

348_rocne_zuctovanie_preddavkov_na_dan.png

Povelom Ročné zúčtovanie z ponuky Záznam vykonáte ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov tým zamestnancom, pri ktorých je zaškrtnutá voľba Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Pri zamestnancoch, ktorí o ročné zúčtovanie preddavkov dane z príjmov požiadajú a predložia potrebné doklady do 15.2. nasledujúceho roka, zaškrtnite pole Ročné zúčtovanie preddavkov vo formulári Zamestnanec agendy Personalistika.

Týmto krokom ich zahrniete do spracovania zúčtovania dane z príjmov, ktoré sa spustí povelom Ročné zúčtovanie Zamestnanci musia doložiť príjmy od iných zamestnávateľov a podklady pre dodatočné zníženie základu dane alebo uplatnenie daňového bonusu, ktoré neuplatnili v priebehu roka. Tieto údaje zapíšete do záložky Dane každého zamestnanca.

Pole Potvrdenie o zaplatení dane na záložke Zamestnanec v agende Personalistika má vplyv na vysporiadanie nedoplatkov nižších ako 5,- €. Preto je potrebné toto pole zaškrtnúť ešte pred samotným vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov pomocou povelu Ročné zúčtovanie…

Výsledky ročného zúčtovania je potrebné vysporiadať v termíne danom legislatívou. Čiastky sa automaticky doplnia do polí Ročné zúčtovanie dane, Roč. zúčt. (daň. bonus), Roč. zúčt. (zam. prémia), ktoré nájdete v agende Mzdy za vybraný mesiac vo formulári Čistá mzda.

Tlačové zostavy Výplatná páska a Výplatná páska – zložky mzdy zobrazujú osobitne preddavkovú daň príslušného mesiaca, výsledok ročného zúčtovania preddavkov na daň, daňového bonusu i zamestnaneckej prémie.

Ak chcete do chybne vystaveného ročného zúčtovania preddavkov na daň premietnuť opravy vykonané v záložke Dane, vyberte konkrétneho zamestnanca a opäť použite povel Ročné zúčtovanie z ponuky Záznam.

Ak chcete zrušiť vypočítané ročné zúčtovanie zamestnanca, zrušte zaškrtnutie voľby Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vo formulári agendy Personalistika. Týmto zrušíte i vysporiadanie prostredníctvom vybranej mzdy zamestnanca.

Odoslanie ročného hlásenia

Pomocou povelu Odoslanie ročného hlásenia v ponuke Záznam môžete vygenerovať tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane do formátu XML a podať ho prostredníctvom elektronickej podateľne daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR.

Tlačové zostavy

335_TZ_Personalistika.png

Použitím tlačidla Export v dialógovom okne Tlač môžete tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane, ako aj Hlásenie o vyúčtovaní dane so všetkými časťami vygenerovať do formátu FDF, vytlačiť a odovzdať v tlačenej podobe na príslušný daňový úrad.

Agenda Personalistika obsahuje bohatú ponuku tlačových zostáv. Najčastejšie budete používať tlačovú zostavu Mzdový list. K mzdovému listu je potrebné vytlačiť ešte niekoľko príloh na ďalších zostavách. K dispozícii je tu tiež Karta zamestnanca či Zoznam zamestnancov. Medzi tlačovými zostavami nájdete celý rad štandardných tlačív (napr. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daň. bonusu, Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%, Hlásenie o vyúčtovaní dane, Hlásenie o vyúčtovaní dane – časť IV., časť V.).

Do tlačových zostáv vstupujú všetky pracovné pomery jedného zamestnanca naraz.