Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.5 Triedenie záznamov

Záznamy sú v databáze na disku uložené v poradí, v akom boli zadané. Toto poradie nie je možné fyzicky zmeniť. Akonáhle sú agendy systému POHODA otvorené, poradie uložených záznamov je v pamäti zotriedené vzostupne tak, aby čo najlepšie vystihovalo potreby užívateľa. Pole, podľa ktorého sú záznamy zotriedené, je označené šípkou v záhlaví stĺpca tabuľky.

Vykonané zotriedenie platí až do uzavretia agendy.

Záznamy si môžete zotriediť vzostupne či zostupne podľa ľubovoľného stĺpca tabuľky. Zoradenie zaistí nielen lepšiu orientáciu v tabuľke, ale najmä ovplyvní poradie záznamov na tlačových zostavách.

Zotriedenie záznamov

Viacnásobné zotriedenie záznamov vykonáte opakovaním tohto postupu s rôznymi stĺpcami tabuľky.
  • Najprv sa presvedčte, či pole, podľa ktorého chcete záznamy triediť, je zobrazené v stĺpcoch v tabuľke agendy. Ak nie je, stlačte pravé tlačidlo myši a v miestnej ponuke zvoľte povel Stĺpce… Zaškrtnite tie stĺpce, podľa ktorých požadujete vykonávať zoradenie.
  • Ak máte potrebný stĺpec vybraný a zapnutý, kliknite dvakrát ľavým tlačidlom myši na jeho záhlavie. Agenda sa zotriedi vzostupne. Ak požadujete zostupné triedenie, najprv stlačte kláves SHIFT a až potom dvakrát kliknite na záhlavie vybraného stĺpca.

Povely vyvoláte i voľbou z miestnej ponuky. Kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpcov tabuľky a zvoľte príslušný povel.

Zotriedenie záznamov

Ručne vykonané triedenie sa automaticky zruší pri uzavretí agendy. Nabudúce bude opäť použité východiskové triedenie agendy. Ak chcete, aby sa vami nastavené zotriedenie zachovalo i po uzavretí programu, zvoľte z miestnej ponuky povel Uložiť triedenie.

Dvojitým kliknutím na záhlavie stĺpca PSČ zotriedite adresy pred tlačou adresných štítkov a podacích listov pre hromadné zásielky.

Zrušenie zotriedenia záznamov

  • Kliknite dvakrát na záhlavie nultého stĺpca tabuľky (ľavý horný roh) alebo z miestnej ponuky zvoľte povel Obnoviť triedenie.