Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.4 Zmazanie záznamu

Takmer všetky záznamy môžete nenávratne odstrániť z databázy. Výnimku tvoria účtovné doklady, pre ktoré platia určité obmedzenia.

Vymazanie záznamu

  • Vyberte záznam, ktorý si prajete zmazať.
  • Stlačte klávesovú skratku CTRL+DELETE.
  • Potvrdením otázky Naozaj chcete zmazať aktuálny záznam? dôjde k nenávratnému zmazaniu dokladu.

Storno dokladu

Storno sa vždy vykonáva vystavením stornovacieho dokladu.

  • Vyberte záznam, ktorý si prajete stornovať.
  • Zvoľte povel Storno z ponuky Záznam. Program automaticky vloží stornovací doklad, na ktorom sú všetky čiastky uvedené záporne a červenou farbou. Vo formulári je potom modrým písmom uvedený text Stornovací doklad. Pole Text sa vyplní napr. takto: *** Storno prijatej faktúry č. 211100007 ***. (Záleží samozrejme od typu stornovaného dokladu.) Formuláciu textu si môžete sami upraviť tak, že do tohto poľa kliknete ľavým tlačidlom myši.
  • Vykonajte potrebné úpravy a stornovací doklad uložte.
Rýchly výber stornovaných a stornovacích dokladov vykonáte kliknutím na záhlavie stĺpca K likvidácii a výberom záložky Stornované.

Stornovaný doklad zostáva v evidencii. Vo formulári má modrým písmom uvedený text Stornovaný doklad, takže ho ľahko rozlíšite.

Po uložení stornovacieho dokladu v agendách Vydané faktúry, Prijaté faktúry, Vydané zálohové faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné pohľadávkyOstatné záväzky sa automaticky vykoná pri stornovanom i stornovacom doklade likvidácia bez väzby. Pri firmách, ktoré vedú podvojné účtovníctvo, sa pri stornovacom doklade automaticky doplní párovací symbol stornovaného dokladu tak, aby došlo k vyrovnaniu salda.

Stornovanie dokladu je možné zrušiť zmazaním stornovacieho dokladu.

Storno zálohových faktúr

Storno zálohových faktúr

V agendách zálohových faktúr môžete vykonávať storno i bez vytvorenia stornovacieho dokladu.

Stornovanie dokladu povelom Storno k dátumu zrušíte opätovným vyvolaním funkcie Storno na stornovanom doklade.