Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

2.9 Zálohovanie údajov

Zálohovanie údajov
Povely pre zálohovanie nájdete v ponuke Súbor/Zálohovanie.

Pravidelné zálohovanie je jedným z najdôležitejších a najspoľahlivejších spôsobov ochrany údajov pred ich stratou alebo poškodením. Tieto riziká môžu byť spôsobené nečakaným výpadkom elektrického prúdu alebo závažnejšou poruchou počítača. Nielen pre tieto prípady ponúka POHODA zálohovanie údajov pri každom ukončení práce s programom.

Nájdite si každý deň niekoľko minút a vytvárajte si zálohy údajov. Pomocou funkcie Zálohovať len zmenené súbory môžete zálohovať iba tie účtovné jednotky, s ktorými ste v ten deň pracovali.

Zálohy sa môžu vykonávať na akékoľvek médium, či už na záložný pevný disk, výmenný disk, na CD/DVD nosiče, flash disky a pod. Záleží na vás, akú frekvenciu záloh si zvolíte – dennú, mesačnú, pred ukončením roka atď. Médiá so zálohovanými údajmi ukladajte prehľadne na bezpečné miesto. Pri poškodení či strate údajov vám jedine záloha môže zachrániť vaše účtovníctvo.

Zálohovať môžete aktuálnu účtovnú jednotku, všetky databázy dohromady, ale tiež iba databázy vybraných firiem, pri ktorých ste v agende Účtovné jednotky cez voľbu Záznam/Ponúkať k zálohovaniu nastavili príznak pre zálohovanie. Po otvorení vybranej účtovnej jednotky vykonáte samotné zálohovanie cez ponuku Súbor/Zálohovanie/Zálohovať.

Pomocou funkcie Ponúkať k zálohovaniu môžete vybrať iba tie databázy, pri ktorých má prebehnúť správa databázy a následne ich záloha. Povel je prístupný z agendy Účtovné jednotky cez ponuku Záznam.

Názov záložného súboru, ktorý POHODA vytvorí, obsahuje dátum a čas zálohy, názov súboru (štandardne IČO účtovnej jednotky) a účtovný rok. Napríklad pre databázu účtovnej jednotky s IČO 12345678 sa vytvorí záložný súbor s názvom 210119–0930–12345678_2021_Záloha.zip. Zálohované údaje sú skomprimované do formátu ZIP.

Ak chcete zálohovať iba účtovné jednotky, pri ktorých prebehla zmena, zvoľte v sprievodcovi Zálohovanie databáz možnosť Zálohovať len zmenené súbory.

Obnovenie údajov zo zálohy

Údajová uzávierka je nevratná operácia. Skôr ako ju vykonáte, urobte si mimoriadnu zálohu svojich účtovných údajov.

Zálohované údaje môžete samozrejme znovu zaviesť do aktuálneho účtovníctva. Skôr ako tak urobíte, uistite sa, že účtovnú jednotku, ktorú chcete zo zálohy obnoviť, máte práve otvorenú. Ak áno, zvoľte povel Načítať zálohu… z ponuky Súbor/Zálohovanie. Buď môžete použiť naposledy vykonanú zálohu, alebo priamo určiť plnú cestu k záložnému súboru.

Obnovenie údajov zo zálohy

Mať otvorenú správnu účtovnú jednotku a vybrať zodpovedajúce zálohy je dôležité preto, že existujúce (aktuálne otvorené) údaje budú prepísané záložnou kópiou.

Obnovenie údajov zo zálohy

Pripomíname, že môžete načítať iba údaje, ktoré boli skôr zálohované. Keď údaje obnovíte, bude vaše účtovníctvo v tom stave ako v okamihu vytvorenia záložnej kópie.

Obnoviť môžete i inú účtovnú jednotku ako tú, ktorú máte zavedenú, prípadne máte možnosť tiež obnoviť už zavedené účtovníctvo do úplne novej firmy.

Ako na to? Otvorte agendu Účtovné jednotky. Stlačte kláves INSERT a zvoľte Prevod jednej databázy. Na ďalšej strane sprievodcu vyberte príslušnú záložnú kópiu, z ktorej program vytvorí nové účtovníctvo. (Pri uvedenom postupe nedochádza k prepisu žiadneho z už zavedených účtovníctiev.)

Zálohovanie a obnovenie systémovej a globálnej databázy

Funkcia Súbor/Zálohovanie/Zálohovať… skomprimuje automaticky i systémovú a globálnu databázu a uloží ju do priečinka Data/Zálohy, resp. ZálohySYS v údajovom priečinku programu POHODA.

Zálohovanie a obnovenie systémovej a globálnej databázy

Ak chcete zálohovať do iného priečinka alebo na iný disk, voľbami Vrátane systémovej databázy alebo Vrátane globálnej databázy rozhodnete o zálohovaní týchto databáz do iného priečinka. Globálna databáza uchováva informácie o úlohách evidovaných v programe POHODA. Systémová databáza uchováva informácie o účtovných jednotkách, prístupových právach a pod.

Poškodenú systémovú databázu obnovíte cez ponuku Súbor/Zálohovanie/Načítať systémovú zálohu… Môžete použiť buď naposledy vykonanú zálohu, alebo priamo určiť plnú cestu k záložnému súboru.

Pomocou dialógového okna Nastavenie mazania záloh systémovej databázy si môžete vybrať, či chcete mazať staré zálohy systémovej databázy, príp. si nastaviť počet ponechaných zálohovaných databáz. Dialógové okno zobrazíte prostredníctvom povelu Súbor/Zálohovanie/Systémová databáza… Tento povel nájdete iba v základnom rade systému POHODA. Globálnu databázu obnovíte prostredníctvom ponuky Súbor/Zálohovanie/Načítať globálnu zálohu…

Tipy a odporúčania pre bezpečné zálohovanie

  • Zálohy vykonávajte pravidelne (denne, mesačne, pred ukončením roka). Pri výpadku elektriny alebo poruche počítača vám jedine záloha môže zachrániť vaše údaje.
  • Používajte bezpečné médiá – záložný pevný disk, výmenný disk, CD nosiče, flash disky a pod.
  • Ak máte sieťovú verziu POHODA NET, môžete zálohu vykonať iba v prípade, že iný užívateľ sieťovej verzie nepracuje s týmto účtovníctvom. Navyše odporúčame vykonávať automatickú údržbu databázy.
  • Občas vyskúšajte poslednú zálohu údajov. Vylúčite tak bezcenné zálohovanie v prípade poruchy média.
  • Chráňte svoje údaje. Uložte dôležité zálohy na bezpečné miesto a vytvárajte si viac kópií dôležitých záloh, ktoré uložte na viacero miest pre prípad poškodenia, krádeže či živelnej pohromy. POHODA umožňuje vytvárať a používať zálohy, ale zaistenie zabezpečenia údajov je plne na užívateľovi. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu vašich údajov.