Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov

15.1 Hardware

Agenda Hardware v ponuke Nastavenie je určená pre konfiguráciu komunikácie hardwarových zariadení, ktoré priamo spolupracujú s ekonomickým a informačným systémom POHODA prostredníctvom prepojenia s vašim počítačom.

Hardware, ktorý je zadaný v tejto agende, môžu používať všetci užívatelia programu POHODA. Vzhľadom na to, že nastavenie zariadenia sa ukladá do registra počítača, je nevyhnutné vykonať nastavenie pre každý počítač v sieti, ktorý bude príslušné zariadenie používať. Z výklopného zoznamu najprv zvoľte zariadenie. V súčasnej dobe podporuje POHODA čítačky čiarových kódov, pokladničné displeje, pokladničné zásuvky, elektronické váhy, registračné pokladne Euro, fiškálne tlačiarne a platobný terminál Slovenskej sporiteľne a Tatra banky. Vašim výberom sa zmení i dynamický formulár, v ktorom môžete zadať nastavenie zodpovedajúceho hardwaru. Pred použitím vybraného hardwaru je dôležitá aktivácia zariadenia, a to zaškrtnutím voľby Zapnuté.

Čítačka čiarových kódov

Čítačku čiarových kódov je potrebné pripojiť prostredníctvom sériového portu.

Čítačka čiarových kódov

Ak vyberiete z výklopného zoznamu položku Čítačka čiarových kódov, zaškrtnite pole Zapnuté a v dynamickom formulári vykonajte základné nastavenie. Hodnoty, ktoré musíte z výklopných zoznamov vybrať, nájdete v dokumentácii k vašej čítačke. Akonáhle záznam uložíte, bude čítačka aktivovaná.

Skladové zásoby

Ďalšie informácie nájdete v časti Čiarové kódy kapitoly Sklady.

V každej agende, ktorá pracuje so skladovými zásobami, máte možnosť využívať čítačku čiarových kódov na vyhľadanie a vkladanie skladovej zásoby do dokladu. Konkrétne ide o tieto agendy: Prijaté a Vydané ponuky, Prijaté a Vydané dopyty, PrijatéVydané objednávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Predajky, Príjemky, VýdajkyKasa.

Postup samotnej práce v týchto agendách je nasledovný: Štandardným spôsobom zvoľte nový doklad a potom pomocou čítačky nasnímajte čiarový kód tovaru, ktorý chcete vložiť do dokladu. Ak je v agende Zásoby pod uvedeným čiarovým kódom zadaný nejaký tovar, POHODA ho automaticky vloží do dokladu. Kurzor sa presunie do poľa Množstvo, kde môžete dopísať požadovanú hodnotu. Ak nájde program viac skladových položiek s daným čiarovým kódom, zobrazí ich všetky, aby ste si mohli vybrať konkrétnu položku.

V agendách Zásoby, Pohyby, Príjem, VýdajKasa je sériovou čítačkou čiarových kódov umožnený výber skladových zásob.

Majetok

Váhový čiarový kód zadajte v tvare „kód x H“ napr. 280003xH. Znak „x“ je kontrolné číslo hmotnosti a znak „H“ je váha tovaru, ktorá sa predvyplní do dokladu.

V agendách Dlhodobý majetokKrátkodobý majetok vyberiete prostredníctvom sériovej čítačky záznamy, ktorých číslo zodpovedá čiarovému kódu. Pri zadávaní či oprave záznamu nie je možné s jej pomocou preniesť čiarový kód do poľa Číslo.

Adresy obchodných partnerov

Sériovú čítačku čiarových kódov dobre využijete tiež pri vkladaní adresy do dokladu podľa čísla zákazníka a pri práci v agende Adresár. Podmienkou však je, že máte v agende Globálne nastavenie v sekcii Adresár zaškrtnutú voľbu Číslovanie zákazníkov.

Pri vytváraní nového dokladu umiestnite kurzor do poľa Firma a pomocou čítačky nasnímajte kód vybraného zákazníka. POHODA automaticky vloží adresu do dokladu. Ak na základe zadaného kódu žiadnu firmu nenájde, ponúkne výber adresy z agendy Adresár. Pre správnu funkciu čítačky je nevyhnutné, aby ani jedno z polí adresy nebolo vopred vyplnené.

Pri zadávaní alebo oprave záznamu v agende Adresár môžete nasnímať čiarový kód do poľa Číslo. V momente, keď sa nebudete nachádzať v režime editácie, POHODA automaticky vyhľadá adresu obchodného partnera, ktorého číslo zodpovedá čiarovému kódu, ktorý bol čítačkou nasnímaný.

Pokladničný displej

Pokladničný displej je najčastejšie využívaný v agendách Predajky, KasaPokladňa na zobrazovanie údajov o predávaných položkách a o celkovej účtovanej cene. V agende Hardware vyberte zariadenie Pokladničný displej a v dynamickom formulári vykonajte základné nastavenie. Vyplnenie polí v pravej časti dynamického formulára má vplyv nielen na zobrazovanie informácií na samotnom pokladničnom displeji, ale tiež na zobrazovanie informácií v sekcii Displej v agende, v ktorej budete realizovať predaj (v agende Kasa, resp. v agende Predaj pri predaji prostredníctvom programu POHODA Kasa Offline).

Pokladničná zásuvka

Pokladničnú zásuvku, ktorú máte pripojenú cez sériový port, otvoríte pomocou klávesovej skratky CTRL+SHIFT+X priamo z agend Predajky, Kasa a Pokladňa.

Registračné pokladne

Hodnoty nastavenia nájdete v dokumentácii k príslušnému typu zariadenia. Bližšie informácie uvádzame tiež v pomocníkovi.

POHODA podporuje online i offline komunikáciu s registračnými pokladňami Euro. V nasledujúcej tabuľke vám prinášame prehľad podporovaných typov registračných pokladní Euro:

Typ registračnej pokladne

Online komunikácia

Offline komunikácia

Euro 100T-F 1500 PLU
Euro 200TE-F 2400/10000 PLU
Euro 200TX-F 2400/10000 PLU
Euro 2100TE-F 6500/21500 PLU
Euro 2000T-F Alpha 7000 PLU
Euro 2000TE-F Alpha 7000 PLU
Euro 500T-F Handy 7000 PLU
Euro 500TE-F Handy 7000 PLU
Euro 500TX-F Handy 7000 PLU
Euro 500 FP-F
Euro 1000T-F 1000 PLU
Euro 1000 T
Euro 50 Cash
Euro 50 Mini
Euro 50 Smart
Euro 50 Medi
Euro 150 Flexy
Euro 150 Flexy Plus

Všetky typy pokladníc Euro podporujú diakritiku. Diakritické znaky, ktoré nie je možné reprezentovať v rámci znakovej sady daného typu pokladne, sa prevádzajú na ich ekvivalenty bez diakritiky.

Výber online alebo offline režimu a nastavenie ďalších parametrov komunikácie s pokladňou vykonáte v agende Nastavenie/Hardware.

POHODA komunikuje online s registračnými pokladňami Euro tak, že keď v agende Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, PredajkyKasa kliknete na ikonu Registračné pokladne alebo použijete klávesovú skratku Ctrl+F11, na príslušnej registračnej pokladni sa vytlačí doklad.

Registračné pokladne

Pri komunikácii s registračnou pokladňou Euro v offline režime, tzn. bez pripojenia k počítaču počas predaja, je potrebné údaje medzi pokladňou a programom POHODA preniesť. Pri prenose údajov z programu POHODA sa exportujú záznamy z agendy Zásoby. V pokladni sa tieto záznamy radia podľa PLU. Pri opačnom smere prenosu údajov sa do programu POHODA importujú záznamy do agendy Výdajky. Tým do evidencie v programe POHODA prenesiete jednotlivé predaje zásob, ktoré boli uskutočnené cez registračnú pokladňu.

Registračné pokladne

V programe POHODA použite na komunikáciu s registračnou pokladňou v offline režime povel Pokladňa Euro (offline)… z ponuky Súbor/Dátová komunikácia. Otvorí sa Sprievodca pre komunikáciu s pokladňou EURO. Na jeho prvej strane zvoľte smer prenosu údajov, teda buď z registračnej pokladne do programu POHODA, alebo opačne. Na ďalších stranách sprievodcu potom nastavíte rozsah a parametre samotného prenosu údajov.

Postup práce pri samotnej pokladni Euro v offline režime je nasledovný:

  • Najskôr pokladňu pripojte k počítaču a vykonajte import skladových zásob určených na predaj.
  • Potom pokladňu odpojte a začnite predávať.
  • Po ukončení predaja pokladňu znovu pripojte k počítaču a vyexportujte skladové výdajky.

Pre offline režim sú k dispozícii dva možné spôsoby prenosu údajov medzi pokladňou a programom POHODA:

  • Komfortnejší spôsob predpokladá dočasné pripojenie pokladne cez kábel k počítaču, na ktorom pracujete s programom POHODA. POHODA využije dočasné priame prepojenie s pokladňou a prostredníctvom sprievodcu prístupného cez povel Pokladňa Euro (offline)… z ponuky Súbor/Dátová komunikácia nahrá do pokladne alebo si z pokladne stiahne zodpovedajúce údaje.
  • Ak nie je možné zaistiť ani dočasné priame prepojenie pokladne s počítačom, na ktorom je nainštalovaný program POHODA, ponúka sa druhý spôsob prenosu údajov. Tento spôsob dovoľuje prenášať údaje napr. e-mailom alebo na pamäťových médiách. Postačí, keď pokladňu dočasne pripojíte k nejakému počítaču (bez inštalácie programu POHODA) za účelom stiahnutia údajov a ich uloženia. Priamo v obchode teda nemusíte mať program POHODA vôbec inštalovaný. Pre tento spôsob prenosu údajov je potrebné v agende Nastavenie/Hardware zaškrtnúť voľbu Prenos údajov zo vzdialeného pracoviska a na počítač priamo pripojený s pokladňou preniesť adresár Hardware\Euro. Na prenos z/do pokladne použite aplikáciu StwEUROprenos.exe, ktorú nájdete v adresári Hardware\Euro v inštalačnom priečinku programu POHODA.

Fiškálne tlačiarne

Fiškálna tlačiareň je počítač, ktorý využíva vstupné a výstupné periférne jednotky nadradeného počítača a je od neho úplne závislý. Program POHODA podporuje online komunikáciu s fiškálnymi tlačiarňami, ktoré nájdete na www.stormware.sk/pohoda/hw.aspx.

Tlač dokladu prebieha v agende Predajky, Kasa, Vydané faktúryVydané zálohové faktúry po kliknutí na ikonu Fiškálne tlačiarne na nástrojovej lište alebo po použití klávesovej skratky Ctrl+F11.

V agende Globálne nastavenie/Sklady/Predajky si môžete zvoliť automatickú tlač predajky na fiškálnu tlačiareň, a to zaškrtnutím voľby Automaticky tlačiť predajku na fiškálny modul pri uložení.

Viac informácií o nastaveniach fiškálnych tlačiarní a o práci s nimi nájdete v interaktívnom pomocníkovi k programu POHODA, ktorého otvoríte stlačením klávesu F1.

Elektronické váhy

Program POHODA umožňuje používať elektronické váhy typu MoTEX-R, DIBAL-F a CAS-Er plus. Hodnoty, ktoré sú potrebné pre nastavenie elektronických váh, nájdete v dokumentácii k príslušnému typu váhy. Online váhy Dibal-F a CAS-Er plus musia mať pre správnu funkciu nastavený komunikačný protokol číslo 7 – Apollo (POSNET/SAMSUNG POLONIA). Ak budete skladové zásoby prijímať alebo vydávať pod čiarovým kódom pomocou čítačky čiarových kódov, načíta program do dokladu údaj z čiarového kódu iba v prípade, ak množstvo zvážené váhou je nulové.

V prípade elektronickej váhy MoTEX ML (offline) sú k dispozícii dva režimy prenosu údajov medzi elektronickou váhou a programom POHODA. Pripojenie môžete zvoliť cez sériový port (tento spôsob predpokladá dočasné pripojenie elektronickej váhy k počítaču s programom POHODA cez dátový kábel) alebo cez Ethernet (tu sa predpokladá pripojenie elektronickej váhy k počítačovej sieti). Pred zahájením prevádzky je potrebné do elektronickej váhy vyexportovať skladové zásoby s váhovými čiarovými kódmi. Sprievodcu pre export spustíte povelom Elektronická váha MoTEX… z ponuky Súbor/Dátová komunikácia.

Platobné terminály

Program POHODA umožňuje online komunikáciu s platobným terminálom, ktorý slúži na elektronickú akceptáciu bankových platobných kariet. Podpora je zabezpečená pre Slovenskú sporiteľňu a Tatra banku.

V programe POHODA vyberte v agende Hardware z výklopného zoznamu položku Platobný terminál. V poli Protokol vyberte názov banky, pre ktorú ho budete používať. Potom zaškrtnite pole Zapnuté a vyplňte povinné údaje – sériový port a účtovnú jednotku, v ktorej je platobný terminál používaný.

Pre plne funkčnú prácu s platobným terminálom je potrebné nastaviť platobný terminál pre konkrétny bankový účet. Toto nastavenie vykonáte v agende Bankové účty.

Po uložení tohto nastavenia môžete začať používať platobný terminál v agendách Predajky, Kasa, resp. v programe POHODA Kasa Offline a ďalej potom v agendách Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry.

V agendách, kde je umožnené vybrať viac foriem úhrad (Predajky), je potrebné pre správnu funkčnosť najprv nastaviť v agende Globálne nastavenie/Sklady/ Predajky zaúčtovanie pre vybraný typ platobnej karty. Ak nenastavíte zaúčtovanie foriem úhrad pre agendu Predajky, nebude možné platobný terminál použiť online pre komunikáciu medzi bankou a programom POHODA.

Postup samotnej práce v týchto agendách je nasledovný: Štandardným spôsobom zvoľte nový doklad a potom zvoľte formu úhrady platobnou kartou. Po uložení dokladu dôjde k spojeniu s platobným terminálom, ktorý vás pomocou dialógových okien v programe POHODA vyzve postupne k vloženiu karty a overeniu platby.

Ak spojenie s platobným terminálom prebehlo úspešne, dôjde k uloženiu dokladu. Ak POHODA nedostane správnu odozvu, ale platba cez platobný terminál i napriek tomu prebehla v poriadku, program vám zobrazí dialóg pre doplnenie nevyhnutne potrebných údajov určených na to, aby mohol byť doklad uložený s informáciami, ktoré znázorňujú, že doklad bol zaplatený cez platobný terminál.

Doklad, ktorý bol hradený cez platobný terminál, nie je možné upravovať či opätovne odoslať. Ak chcete takto vytvorený a uložený doklad meniť alebo znovu odoslať, musíte nastaviť práva pre túto operáciu v agende Prístupové práva v sekcii Fakturácia/Ostatné a pre predajky vo vetve Predajky/Ostatné zaškrtnutím voľby Plat. terminál (editácia).

Zaúčtovanie predajok vykonáte povelom Zaúčtovať predajky… v ponuke Záznam. Podrobnejšie informácie k zaúčtovaniu nájdete v kapitole Predajky.

Likvidácia dokladov, ktoré sú označené príznakom Uhradené cez plat. term., prebieha v agende Banka prostredníctvom povelu Záznam/Načítanie avíz... Aby sa príslušný povel ponúkol, je potrebné v agende Homebanking založiť pre príslušnú banku službu Avíza.