Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

15.3 Internetové obchody

Ekonomický a informačný systém POHODA podporuje obchodovanie na internete prostredníctvom rôznych obchodných systémov. Stačí, keď si zvolíte internetový obchod, ktorý najviac zodpovedá vašim požiadavkám, a môžete veľmi pohodlne predávať cez internet vybraný tovar, ktorý máte zavedený v agende Zásoby. Zároveň môžete automaticky prijímať objednávky do agendy Prijaté objednávky.

Klasický internetový obchod

V programe POHODA môžete využiť tiež internetové obchody od iných poskytovateľov týchto služieb. Prepojenie týchto internetových obchodov prebieha na princípe XML komunikácie (www.stormware.sk/xml).

Ak chcete mať obchod s bohatým sortimentom tovaru a k dispozícii pokročilé obchodné funkcie, máte na výber z internetových obchodov našich partnerov dostupných na www.pohodaplus.sk.

Pre nastavenie iného internetového obchodu, ktorý by ste chceli pomocou XML komunikácie prepojiť s programom POHODA, môžete použiť typ tzv. všeobecného internetového obchodu.

Najprv si založte obchod na internete a uzavrite zmluvu s poskytovateľom služby. Od neho dostanete i offline klienta internetového obchodu. Klienta nainštalujte na počítač, ktorý je pripojený na internet. Potom otvorte agendu Nastavenie internetových obchodov a vykonajte všetky dôležité a požadované nastavenia. Pre každý typ e-shopu, ktorý si plánujete nastaviť, založte v tejto agende samostatný záznam. (Bližší popis formulára agendy a nastavenie jednotlivých internetových obchodov nájdete v interaktívnom pomocníkovi, ktorého otvoríte stlačením klávesu F1.)

V agende Sklady/Zásoby následne zaškrtnite voľbu Internet pri tých zásobách, ktoré chcete ponúkať na internete. Nakoniec odošlite pripravený sortiment na internet. Na to slúži voľba Odoslať na internet v sprievodcovi Internetové obchodovanie…, ktorého vyvoláte prostredníctvom ponuky Súbor/Dátová komunikácia.

Po všetkých nastaveniach už môžete prijímať objednávky zo svojich e-shopov. Na to slúži voľba Stiahnuť z internetu v spomínanom sprievodcovi. Iba posledné dve operácie, ktoré sa týkajú internetového obchodovania, teda odosielania a sťahovania údajov, vyžadujú pripojenie na internet.

Všeobecný internetový obchod

POHODA podporuje komunikáciu so všeobecným internetovým obchodom prostredníctvom XML. O výmenu údajov, resp. príjem/odoslanie sa stará komunikačný klient programu POHODA, ktorý je založený na webových službách a HTTP protokole.

Aby ste mohli prepojiť program POHODA a internetový obchod, musí váš internetový obchod podporovať komunikáciu prostredníctvom webových služieb a HTTP protokolu.

Webová služba umožňuje webovej stránke rozšíriť jej funkcionalitu a dynamickosť. Webové služby môžu prijímať správy a na tieto správy odpovedať. Vďaka týmto dvom základným vlastnostiam môže program POHODA odovzdať webovej službe údaje alebo požiadavku na údaje. Webová služba túto požiadavku vyhodnotí, spracuje a následne vytvorí odpoveď, ktorú odovzdá späť programu POHODA.

Nastavenie Všeobecného internetového obchodu v programe POHODA

Nastavenie vykonáte v agende Internetové obchody, ktorú otvoríte povelom Nastavenie/Internetové obchody/Nastavenie internetových obchodov. Agenda Internetové obchody obsahuje niekoľko variantov internetových obchodov, preto pri nastavení nového obchodu vyberte typ Všeobecný internetový obchod a vyplňte záložky: Všeobecné, WEB klient, Export, Export-XSLT, Import, NastavenieFTP klient.

Nastavenie Všeobecného internetového obchodu v programe POHODA

Popis jednotlivých záložiek

Všeobecné – POHODA umožňuje nastaviť komunikáciu s viacerými všeobecnými internetovými obchodmi. Pole Názov obchodu preto slúži ako jednoznačný identifikátor a názov musí byť unikátny. Pri komunikácii programu POHODA a internetového obchodu budete obchod vyberať podľa tohto názvu.

Web klient – Ak webová služba vyžaduje autentizáciu, je potrebné vyplniť meno a heslo. V opačnom prípade tieto údaje nevypĺňajte. Ide o jednoduchú autentizáciu (Basic access authentication) pri prístupe na webové stránky. Webový server vyzve pomocou protokolu HTTP pristupujúceho klienta (typicky webový prehliadač), aby poslal v rámci požiadavky na stránku tiež autentizačné informácie (tj. meno a heslo).

Export – Program POHODA vytvorí výstupné údaje v štandardnom formáte XML POHODA. Ak váš internetový obchod vyžaduje iný formát, musíte mať vytvorenú XSLT transformačnú šablónu na prevod vami požadovaného formátu a typu údajov. Na záložke Export-XSLT potom pre jednotlivé agendy priradíte konkrétne transformačné šablóny.

Import – POHODA vytvorí výstupné údaje (požiadavku na údaje) v štandardnom formáte XML. Ak váš internetový obchod vyžaduje iný formát, musíte mať vytvorenú XSLT transformačnú šablónu na prevod vami požadovaného formátu a typu údajov. V sekcii Transformácia XSLT vstupných údajov do programu POHODA potom pre jednotlivé agendy priradíte konkrétne transformačné šablóny.

Nastavenie – Na tejto záložke uveďte doplňujúce nastavenie, napr. sledovanie komunikácie (história), verzia XML komunikácie, komprimácia údajov a pod.

Viac informácií o nastavení všeobecného internetového obchodu, príklady XML požiadaviek a pod. získate na www.stormware.sk/podpora/faq/obecny_obchod.aspx alebo v pomocníkovi programu POHODA.

FTP klient – Tu vyplníte všetky potrebné údaje, napr. adresu FTP servera, port, užívateľské meno a heslo pre pripojenie. Ďalej tu nadefinujete cieľovú zložku pre uloženie údajov (obrázkov, resp. súvisiacich súborov) na FTP serveri.

Program POHODA umožní prenášať na všeobecný internetový obchod adresy, objednávky, členenie skladov, kategórie, internetové parametre a zásoby (vrátane obrázkov súvisiacich súborov). Zo všeobecného internetového obchodu prenáša späť do programu POHODA adresy, objednávky a zásoby.

Internetové obchodovanie – scenáre

Pre všeobecný internetový obchod môžete nadefinovať scenáre, prostredníctvom ktorých si vopred nastavíte komunikáciu medzi programom POHODA a e-shopom. Takto vytvorený scenár následne vyberte pri spustení komunikácie s internetovým obchodom.

Prostredníctvom povelu Vytvoriť scenár v agende Internetové obchody založíte jednotlivé scenáre. Zvolením povelu sa otvorí sprievodca Internetové obchodovanie – scenáre, v ktorom zadáte na prvej strane názov, popis scenára a prednastavíte typ komunikácie, tj. či ide o odoslanie údajov na internet alebo stiahnutie údajov z internetu. Na ďalších stranách sprievodcu nastavíte spôsoby exportu alebo importu údajov.

Pomocou povelu Editovať môžete jednotlivé scenáre upravovať. Otvorí sa sprievodca Internetové obchodovanie – scenáre, v ktorom jednotlivé polia máte možnosť editovať.

Pri spustení komunikácie prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Internetové obchodovanie… potom stačí na druhej strane zobrazeného sprievodcu zvoliť typ komunikácie Scenár a vybrať jeden z nastavených scenárov.

Administrácia internetového obchodu priamo v programe POHODA

Priamo v programe POHODA veľmi ľahko a rýchlo nadefinujete parametre a kategórie svojho e-shopu a priradíte ich k jednotlivým skladovým položkám v agende Sklady/Zásoby.

Zápis nových parametrov uľahčuje ponuka prednastavených typov, ako sú Dátum, Text, Číslo, Merná jednotka, Zoznam, Mena či Áno/Nie. Každá kategória môže mať svoj popis a obrázok. Vytvorené parametre sa priraďujú buď priamo ku skladovým položkám, alebo k vybraným kategóriám. Keď zaradíte skladovú položku do nejakej kategórie, prenesú sa k nej i parametre nastavené práve tejto kategórie. Ku skladovej položke môžete ďalej priradiť napríklad alternatívny a súvisiaci tovar, nastaviť podrobné popisy a priradiť obrázky.

Záložku Internet v agende Zásoby môžete vyplniť pomocou povelu Záznam/Editácia/Upraviť záložku Internet…

Agendy ParametreKategórie internetových obchodov nájdete v ponuke Nastavenie/Internetové obchody. Zaradenie jednotlivých položiek do kategórií, priradenie parametrov, popisy tovaru a súvisiaci a alternatívny tovar nastavíte v agende Sklady/Zásoby na záložke Internet.