Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

15.4 Import a export údajov

Import a export údajov

Ekonomický a informačný systém POHODA disponuje celým radom funkcií pre import a export údajov do alebo z databázy aktuálnej účtovnej jednotky. Tieto funkcie sú pripravené v sprievodcoch, ktorých vyvoláte pomocou povelov Import agendy… Export agendy… z ponuky Súbor/Dátová komunikácia. Ďalšie varianty exportu sú k dispozícii po stlačení pravého tlačidla myši nad tabuľkou s vybranými záznamami.

Import údajov

POHODA umožňuje importovať údaje do agend Adresár, Analýza, Banka, Krátkodobý majetok, Interné doklady, Kniha jázd, Personalistika, Pokladňa, Predkontácia, Preklady textov, Prijaté objednávky, Účtová osnova, Výdajky, Zásobyagend faktúr zo súboru typu Access (MDB), dBase IV a dBase 5.0 (DBF). Importom údajov vás povedie sprievodca, ktorého podrobný popis nájdete v interaktívnom pomocníkovi k programu, ktorého zobrazíte stlačením klávesu F1.

Ak chcete importovať doklady medzi systémami POHODA, a to vrátane ich položiek a prípadne i väzieb na iné agendy, musíte import údajov vykonať z celej databázy. Podmienkou pre správny import je, aby obidve databázy účtovných jednotiek boli v rovnakej verzii programu.

Aktualizačný import využijete napr. pri aktualizácii adresára používaného vo viacerých firmách.

Ak vykonáte import údajov z už vyexportovaného súboru, tak sa importujú len hlavičky dokladov.

Údaje môžete importovať tromi rôznymi spôsobmi:

  • Bežný import nahrá importované záznamy do zvolenej agendy bez ohľadu na súčasný obsah.
  • Aktualizačný import využijete napr. pri aktualizácii cien skladových zásob alebo pri aktualizácii adresára.
  • Nahrádzajúci import najprv vymaže celý obsah konkrétnej agendy a až potom importuje obsah externej databázy.

Export údajov

I exportom údajov vás povedie sprievodca. Tohto sprievodcu spustíte povelom Export agendy… z ponuky Súbor/Dátová komunikácia. Na jednotlivých stranách sprievodcu nastavíte hodnoty a parametre súvisiace s exportom údajov.

Export údajov

POHODA dovoľuje exportovať údaje z väčšiny dostupných agend, pričom prenášať je možné buď kompletný obsah požadovanej agendy, alebo iba časť jej záznamov. Čiastočný export údajov z aktuálne otvorenej agendy spustíte tiež povelom Export agendy… z ponuky Súbor/Dátová komunikácia. Potom už len obvyklým spôsobom vyberiete požadované záznamy.

Export údajov pre Slovenskú poštu – ePodací hárok

Program POHODA umožňuje exportovať údaje z agend Prijaté ponuky, Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Vydané dopyty, Prijaté objednávky, Vydané objednávky, Vydané zálohové faktúry, Vydané faktúry Personalistika do súboru, ktorý môžete importovať prostredníctvom aplikácie ePodací hárok na internetových stránkach Slovenskej pošty. Táto aplikácia slúži k rýchlemu spracovaniu a tlači ePodacích hárkov.

Množstvo, resp. rozsah exportovaných údajov môžete ovplyvniť výberom záznamov v niektorej z vyššie uvedených agend programu POHODA. Vďaka voľbe Slovenská pošta v sprievodcovi Export databázy môžete zadať ďalšie doplňujúce parametre, ktoré sú potrebné pre vyplnenie podacích hárkov (napr. druh zásielky, hmotnosť, služby).

Exportované údaje sú uložené vo formáte XML. Jeho názov je zhodný s tým, ktorý uvediete v sprievodcovi do poľa Súbor. Aplikáciu ePodací hárok musíte nastaviť tak, aby vedela prijať vyexportovaný súbor z programu POHODA. Nastavenie aplikácie ePodací hárok pre formát XML sa vykonáva zvlášť.

Export tlačových zostáv

Všetky záznamy, ktoré boli importom údajov pridané alebo len pozmenené, sú v príslušnej agende označené v poli X (pôvodné označenie je zrušené) a pole Zapísal je doplnené podľa prihláseného užívateľa, ktorý import vykonal.

Tlačové zostavy môžete z programu POHODA exportovať tiež ako samostatný súbor. Túto možnosť nájdete na nástrojovej lište každého náhľadu tlačovej zostavy alebo ju sprístupníte klávesovou skratkou ALT+E. S exportom tlačovej zostavy vám pomôže zobrazený sprievodca, v ktorom si zvolíte, či chcete tlačovú zostavu vo formáte XLS (Microsoft Excel), alebo vo formáte HTML. V sprievodcovi ďalej uvediete názov súboru a miesto uloženia.

Viac informácií nájdete v interaktívnom pomocníkovi po stlačení klávesu F1.

Export obsahu tabuľky

Ak stlačíte v tabuľke agendy pravé tlačidlo myši a z miestnej ponuky zvolíte povel Export tabuľky…, exportujú sa iba vybrané záznamy danej agendy.

Ak užívateľ nemá v agende Prístupové práva vo vetve Súbor/Databáza zaškrtnutú voľbu Export, program mu neumožní vykonať daný povel.

Na rozdiel od funkcie pre export agendy zodpovedá východiskové nastavenie exportu v sprievodcovi aktuálnemu poradiu stĺpcov v tabuľke. Pred použitím funkcie preto môžete pomocou povelu Stĺpce… vybrať a zobraziť len tie stĺpce, ktoré potrebujete exportovať.

Export obsahu tabuľky

Otvorenie tabuľky v Exceli

Ak zvolíte z miestnej ponuky, ktorá sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši v tabuľke agendy, povel Otvoriť v Exceli, otvorí sa program Microsoft Excel (ak ho máte nainštalovaný na svojom počítači) a v ňom sa zobrazia vybrané záznamy agendy. Stĺpce listu v dokumente Excel zodpovedajú stĺpcom tabuľky v programe POHODA, vrátane ich poradia.