Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

15.5 XML import/export

Jedná sa o užívateľské rozhranie XML komunikácie, ktoré je obdobou XML importu a exportu cez príkazový riadok. Prostredníctvom sprievodcu XML spracovaním, ktorého spustíte z ponuky Súbor/Dátová komunikácia povelom XML import/export…, dôjde k automatickému vytvoreniu súboru XML_confuguration.xml, do ktorého budú uložené všetky nastavenia zadané v sprievodcovi. Súbor XML_configuration.xml je uložený v adresári Log umiestnenom v údajovom priečinku programu POHODA.

Zahájenie XML spracovania

Na prvej strane sprievodcu najskôr vyberte typ XML spracovania, ktorým je definované, či bude vykonaný XML import/export jedného konkrétneho súboru alebo viacerých súborov. V prípade exportu konkrétneho XML súboru zaškrtnite voľbu Súbor. Výberom voľby Zložka určíte, že chcete vykonať import alebo export viacerých XML súborov naraz.

V poli Vstupný priečinok alebo súbor (request) zvoľte cestu k XML súborom. V prípade, že ste vybrali možnosť Zložka, skontroluje POHODA všetky XML súbory v tejto zložke, a ak obsahujú platný dataPack, budú spracované.

XML komunikácia programu POHODA umožňuje aktualizovať i zmazať záznam v programe POHODA.

V poli Výstupný priečinok alebo súbor (response) vyberte cestu k priečinku alebo súboru, kde bude dochádzať k ukladaniu už spracovaných XML súborov. V tomto priečinku môžete nájsť výsledky s exportovanými alebo importovanými dokladmi. Ak cesta pre výstupný priečinok alebo súbor nebude vyplnená, dôjde k vyplneniu tohto údaja automaticky na základe údajov uvedených v poli Vstupný priečinok alebo súbor. V tomto umiestnení sa vytvorí podpriečinok Response, v ktorom bude možné nájsť výsledky XML spracovania súborov.

Ak chcete používať nepovinnú voľbu Kontrola duplicity dávok, zaškrtnite ju. POHODA bude kontrolovať, či už zadaný doklad nebol importovaný. Ak áno, import neprebehne a vo výstupnom priečinku alebo súbore dôjde k zobrazeniu hlásenia o duplicite tohto dokladu. Kontrola prebieha na základe atribútu id, elementu dataPack a atribútu id, elementu dataPackItem.

Ak je zaškrtnutá nepovinná voľba Preformátovanie výsledného XML, vykoná sa preformátovanie výsledného XML súboru do štruktúrovanej podoby. Pri väčších XML súboroch môže byť preformátovanie časovo náročné.

XML komunikácia programu POHODA vám umožní vytlačiť doklad (tlačovú zostavu) pre vybraný záznam z programu POHODA.

V prípade, že chcete použiť transformačné šablóny vstupných údajov, zaškrtnite voľbu Transformácia vstupného súboru. Pre použitie transformačnej šablóny výstupných údajov použite voľbu Transformácia výstupného súboru.

Na ďalšej strane sprievodcu je možné vybrať, či sa majú vstupné súbory po ich spracovaní zachovať, odstrániť alebo presunúť do priečinka definovaného užívateľom.

Výsledok XML spracovania

Na poslednej strane sprievodcu môžete zistiť výsledok XML spracovania a pomocou tlačidla Otvoriť cieľový priečinok otvoríte výstupný priečinok (Response), v ktorom sú k dispozícii výsledky XML spracovania.

Po dokončení sprievodcu importom, resp. exportom XML, je možné zistiť výsledok XML spracovania v agende XML log. Tu je možné otvoriť ako cieľový (Response), tak i zdrojový súbor (Request) cez miestnu ponuku.

Užívateľský XML export

Program POHODA sme rozšírili o užívateľský export údajov do formátu XML. Ide o obdobu funkcie XML import/export z ponuky Súbor/Dátová komunikácia. Pri užívateľskom XML exporte údajov z programu POHODA nie je potrebná znalosť XML. Pre export týchto údajov nemusíte ani vytvárať XML požiadavku.

Exportom vás povedie sprievodca Užívateľský XML export, ktorý vám umožní rýchlo a jednoducho exportovať údaje do XML súboru. Užívateľský export do XML súboru exportuje iba vyfiltrované údaje z aktuálne zobrazenej agendy.

Užívateľský export údajov do XML je možné použiť na prenášanie údajov medzi programami POHODA.

Užívateľský export údajov spustíte tak, že si otvoríte požadovanú agendu a v nej vyberiete záznamy, ktoré budete chcieť exportovať do XML formátu. V tabuľkovej časti formulára kliknete pravým tlačidlom myši, aby sa otvorila miestna ponuka. V nej zvolíte povel Export do XML… Tým dôjde k spusteniu sprievodcu s názvom Užívateľský XML export.

Na prvej strane sprievodcu môžete vybrať cestu k priečinku, kde bude uložený výsledný XML súbor z programu POHODA. Ďalej môžete zmeniť názov výstupného súboru. Východisková cesta k priečinku je nastavená do adresára programu POHODA, do podpriečinka XML/EXPORT. Ak cestu k priečinku alebo názov súboru zmeníte, nastaví sa pri opätovnom spustení užívateľského exportu posledná použitá cesta k priečinku a názov súboru.

Agendy Adresár Zásoby umožňujú exportovať niekoľko typov údajov do formátu XML, a preto je tu možné vybrať, aké údaje majú byť z danej agendy exportované.

Na druhej strane sprievodcu môžete nastaviť formát výstupného súboru XML. POHODA ponúka tieto možnosti:

  • Vytvoriť XML pre import späť do programu POHODA – slúži na prenášanie údajov medzi programami POHODA. Program POHODA vytvorí XML súbor podľa popisu pre import údajov do programu POHODA. Bližšie informácie nájdete na www.stormware.sk/xml/dokladyimport.aspx.
  • Štandardný export XML POHODA – vytvorí súbor podľa popisu pre export údajov z programu POHODA. Bližšie informácie nájdete na www.stormware.sk/xml/dokladyexport.aspx.
  • Vlastný formát XML – slúži na vytvorenie vlastného formátu XML za použitia XSLT transformácie.

Na poslednej strane sprievodcu je možné zistiť výsledok spracovania exportu údajov do XML. Pomocou tlačidla Otvoriť cieľový priečinok je možné otvoriť výstupný priečinok, kde je uložený vytvorený XML súbor.

Export je možné vykonávať iba v prípade aktívneho práva na XML v ponuke Súbor/Databáza. V radoch POHODA E1 a POHODA SQL musíte mať právo na XML export, ktorý nastavíte pre jednotlivé agendy.