Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Nastavenie > Ako postupovať pri nastavení programu

3.2 Ako postupovať pri nastavení programu

Ďalším krokom je správne nastavenie programu, ktoré je základom a zárukou vašej ďalšej plynulej a bezchybnej práce. Venujte mu preto náležitú pozornosť. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov a pomocníka k uvedeným agendám.

 • Otvorte agendu Prístupové práva/Užívatelia z ponuky Nastavenie. Zaveďte jednotlivých užívateľov, prideľte im práva a prístupové heslo. Toto vykonajte i v prípade nesieťovej verzie. (Popis agendy uvádzame ďalej v tejto kapitole.)
 • Otvorte agendu Globálne nastavenie z ponuky Nastavenie. Doplňte príslušné logo a pečiatku firmy a vykonajte ďalšie nastavenie v jednotlivých sekciách. (Nastavenie loga popisujeme ďalej v tejto kapitole, ostatné nastavenia v kapitolách príslušných agend.)
 • V agende Nastavenie/Užívateľské nastavenie môžete pre každého užívateľa uviesť konkrétne hodnoty. Tými sa potom automaticky predvyplní novo založený doklad v každej agende, ktorá príslušné pole obsahuje. Úplné a správne vyplnenie týchto polí je kľúčové pre urýchlenie a zjednodušenie vašej práce, najmä pri vytváraní nových dokladov. Toto základné nastavenie môže mať každý užívateľ rozdielne.
 • Skontrolujte a prípadne aktualizujte nastavenie v agende Legislatíva. Najmä sadzby DPH a dane z príjmov, odpočítateľné položky, údaje pre výpočet miezd, odpisové koeficienty a sadzby náhrad pre výpočet jázd.
 • V účtovnej jednotke typu Podvojné účtovníctvo otvorte agendu Účtovníctvo/Účtová osnova. Účtovú osnovu upravte podľa postupov účtovania používaných vo svojej firme. Analytické účty, ktoré používate, je potrebné doplniť. Nové účty bez problémov zadáte i v priebehu účtovného obdobia.
 • Otvorte agendu Predkontácia z ponuky Účtovníctvo a upravte, resp. doplňte zoznam pripravených predkontácií zaúčtovania. Niektoré z pripravených predkontácií už môžu byť použité v agendách Globálne alebo Užívateľské nastavenie. Skôr ako vykonáte ich vymazanie, si skontrolujte, či nie sú práve tieto predkontácie použité v iných agendách.
 • Otvorte agendy Bankové účty Hotovostné pokladne z ponuky Nastavenie a doplňte bankové účty a pokladne, ktoré používate. Potom v agendách BankaPokladňa (dostupných v ponuke Účtovníctvo) zadajte počiatočné stavy.
 • Upravte alebo doplňte zoznam pripravených číselných radov. Agendu Číselné rady nájdete v ponuke Nastavenie/Zoznamy.
 • Postupne otvorte všetky zostávajúce agendy z ponuky Nastavenie/Zoznamy. Prejdite si ich obsah, vykonajte kontrolu a v prípade potreby ich upravte.
 • V účtovnej jednotke typu Podvojné účtovníctvo otvorte agendu Počiatočné stavy účtov z ponuky Účtovníctvo/Počiatočné stavy a doplňte počiatočné stavy účtov k začiatku účtovného roka. Ak začínate program POHODA používať v priebehu účtovného obdobia, zvoľte namiesto toho agendu Východzie stavy účtov.
 • Ďalej otvorte agendu Začiatočné stavy salda z ponuky Účtovníctvo/Počiatočné stavy a doplňte neuhradené pohľadávky a záväzky z predchádzajúceho účtovného obdobia. Postupujte podľa pomocníka k tejto agende alebo podľa popisu v kapitole týkajúcej sa podvojného účtovníctva.
 • Ak máte k dispozícii databázu obchodných partnerov, vykonajte jej import do adresára programu POHODA pomocou povelu Súbor/Dátová komunikácia/Import agendy. Rovnakým spôsobom postupujte tiež pri databáze skladových zásob.