Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

3.3 Globálne nastavenie

CTRL+G Otvorí agendu Globálne nastavenie.

Globálne nastavenie slúži pre všeobecnú konfiguráciu účtovnej jednotky. Nastavenie v tejto agende je spoločné pre všetkých užívateľov. Obsahuje niekoľko sekcií, ktoré sa aktivujú výberom zo zoznamu v ľavej časti formulára.

Logo

Program REPORT Designer umožňuje zmeniť veľkosť a umiestnenie loga v tlačových zostavách.

 

V sekcii Logo si môžete nastaviť logo svojej firmy, ktoré sa bude tlačiť na vybraných tlačových zostavách, napr. na faktúrach.

91_Logo.png 

Logo vo formáte BMP je vhodné použiť vo veľkosti 600 × 400 pixlov.
Logo musí mať vzájomný pomer strán 3:2. Ak máte nastavenú tlač loga na šírku (v poli Rozvrhnutie adresy a loga), môžete v agende Globálne nastavenie/Doklady použiť pomer strán 9:1,75.

Voľba Rastrový obrázok slúži pre nahranie súboru vo formáte BMP, ktorý je zrejme najčastejšie používaný pre svoju jednoduchosť a bezproblémovosť. Obrázok (logo) môžete nakresliť v aplikácii Maľovanie, ktorá je súčasťou Microsoft Windows. Potom ho už len pomocou tlačidla Načítať zo súboru vložíte do systému POHODA. Rovnakým spôsobom môžete načítať obrázok formátu WMF alebo EMF. Ak máte logo v inom formáte, použijete pre jeho nahranie voľbu Objekt. Správne zobrazenie a tlač loga závisí v danom prípade od správnej konfigurácie Windows.

V sekcii Pečiatka je možné nastaviť pečiatku firmy, ktorá sa bude tlačiť na zostavách. Každému užívateľovi je možné priradiť odlišnú pečiatku v agende Užívateľské nastavenie. Obrázky pečiatky musia byť vo formáte *.png, *.jpg, *.bmp.

V sekcii Doklady v poli Rozvrhnutie adresy a loga môžete vybrať, ako sa hlavná adresa firmy, prevádzka a logo budú zobrazovať na tlačových zostavách.

Cudzie meny

Pevný kurz si môže stanoviť účtovná jednotka vo svojich interných predpisoch na určité obdobie, pričom vychádza z kurzového lístka ECB. Pevný kurz môže byť v priebehu stanoveného obdobia zmenený pri zvýšení či znížení hodnoty eura.

 

V sekcii Cudzie meny v agende Globálne nastavenie povolíte použitie cudzích mien a zároveň vykonáte ich základné nastavenie.

92_cudzie_meny.png 

Voľbu Povoliť použitie cudzích mien zaškrtnete, ak chcete v systéme POHODA pracovať s cudzími menami. Zaškrtnutím sprístupníte použitie cudzích mien v agendách Hotovostné pokladne, Bankové účty, Banka, Pokladňa, Interné doklady, Prijaté ponuky, Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Vydané dopyty, Prijaté objednávky, Vydané objednávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Príjemky, Výdajky, Príkazy na úhradu Predajné ceny.

Denný kurz vyhlasuje denne ECB vo svojom kurzovom lístku. Jeho výhoda spočíva vo vernom, presnom a aktuálnom ocenení nákladov a výnosov, majetku a záväzkov.

Ak chcete, aby program každý deň automaticky stiahol kurzy pri otvorení účtovnej jednotky, zaškrtnite voľbu Automaticky načítať kurzy. Podľa zvoleného variantu sa do agendy Kurzový lístok načíta príslušný denný kurz z ECB.

Výhodou pevných kurzov je nízka prácnosť, nevýhodou je možnosť odchýlenia od reálnych kurzov a skreslenia ocenenia v účtovníctve, ku ktorému nedochádza pri kurzoch denných.

Voľbu Prepočet denominácií eura už v súčasnej dobe nevyužijete a v programe zostáva iba pre zachovanie kompatibility s predchádzajúcimi verziami programu. Voľba Účtovať denným, resp. pevným kurzom vám umožní zvoliť, či pri prepočte pohľadávok a záväzkov bude použitý denný alebo pevný kurz.

V podvojnom účtovníctve môžete uviesť predkontácie, ktoré sa použijú pre zaúčtovanie kurzového zisku a kurzovej straty pri pohľadávkach a záväzkoch.

V podsekcii Uzávierka kurz. rozdielov zadajte predkontácie, ktoré sa použijú pre zaúčtovanie kurzového zisku a kurzovej straty pri vykonaní uzávierky kurzových rozdielov devízových účtov a valutových pokladní. Túto uzávierku vykonáte pomocou povelu Uzávierka kurzových rozdielov/Devízových účtov a valutových pokladní z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka.

POHODA Business Intelligence

Táto sekcia je určená pre vlastníkov riešenia POHODA Business Intelligence. Pri každej účtovnej jednotke, s ktorou budete pracovať v riešení POHODA Business Intelligence, zaškrtnite voľbu Zapnúť podporu POHODA BI. Táto voľba je dôležitá predovšetkým kvôli jednotlivým aktualizáciám programu POHODA. Na program POHODA ako taký vplyv nemá, ale zvýši komfort analýz vytváraných pomocou riešenia POHODA Business Intelligence.

Zobrazte si v agende Súbor/Účtovné jednotky stĺpec POHODA BI. Vďaka nemu získate rýchly prehľad o firmách, resp. účtovných jednotkách, ktoré máte pripojené k riešeniu POHODA Business Intelligence.

O nástroji pre analýzu a reporting údajov POHODA Business Intelligence sa všetko podstatné dozviete na internetových stránkach www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence.

Ostatné sekcie

Popis ostatných sekcií agendy Globálne nastavenie nájdete v ďalších kapitolách tejto príručky. Možnosť pracovať s určitými sekciami závisí od zakúpeného variantu systému POHODA.