Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

3.9 Hotovostné pokladne

Pokladne zapíšte pred zahájením vlastného účtovania a nastavte východiskovú pokladňu v agende Užívateľské nastavenie/Pokladňa.

Agenda Hotovostné pokladne v ponuke Nastavenie je určená pre zápis všetkých pokladní, ktoré bude aktuálna účtovná jednotka využívať.

Hotovostné pokladne

Pole Pokladník slúži na pridelenie prístupových práv konkrétnemu užívateľovi k danej pokladni. Ostatným užívateľom budú práva odobrané. Výberom * (hviezdičky) sprístupníte pokladňu všetkým užívateľom.

Do jednotlivých polí formulára zadajte základné údaje o pokladni a prípadne zvoľte i pokladníka. Ak sa časom rozhodnete, že už pokladňu nechcete používať, vyplňte pole Zrušená. Od uvedeného dátumu sa pokladňa nebude v príslušnej agende ponúkať.

V podvojnom účtovníctve obsahuje agenda Hotovostné pokladne navyše pole Analytický účet, ktoré využijete vtedy, keď chcete konkrétne pokladne účtovať na zvláštne analytické účty založené v agende Účtová osnova. Keď zaúčtujete hotovostný doklad, POHODA automaticky zmení v predkontácii účet 211000 na zvolený analytický účet, takže nie je potrebné vytvárať predkontácie s analytickými účtami.

Ak máte povolenú prácu s cudzími menami, a to nastavením v sekcii Cudzie meny v agende Globálne nastavenie, potom valutovú pokladňu založíte výberom meny a typu kurzu v sekcii Valutová pokladňa v agende Hotovostné pokladne.

Počiatočný stav

Pri pokladni účtovanej v domácej mene nechajte pole Mena prázdne.

Počiatočný stav každej poklade, ak ich používate viac, vyplníte v agende Účtovníctvo/Pokladňa. Odporúčame, aby ste pri týchto záznamoch uvádzali v čísle dokladu ešte nejaký text. Zaistíte tak, aby sa doklad zaradil mimo bežný číselný rad.

Pri zázname, ktorým v podvojnom účtovníctve zadávate počiatočný stav pokladne, zadajte predkontáciu Bez, pretože zaúčtovanie počiatočného stavu je vykonané v agende Počiatočné stavy účtov.